FrågaOFFENTLIG RÄTTÖvrigt03/12/2018

Kan det vara tillåtet enligt diskrimineringslagen att bara anställa äldre?

Hej,

Jag skulle vilja starta ett företag där jag anställer äldre personer. Min erfarenhet är nämligen att dessa kan hamna utanför arbetslivet. Jag funderar på en verksamhet, exempelvis trädgårdsarbete eller städarbete, där det egentligen inte krävs någon specifik utbildning.

Om det är så att yngre personer söker, kan jag bli ansvarig för att diskriminera dessa om jag inte väljer att anställa dem på grund av åldern? Och kan jag gå ut redan i jobbansökan med mina avsikter att anställa bara de som är äldre? Vad händer om någon yngre person som faktiskt är utbildad, exempelvis en trädgårdsmästare, söker?

Jag har försökt genom att läsa diskrimineringslagen men inte riktigt kommit fram till ett svar i frågan.

Stort tack för svar!

Hälsningar, Johanna

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline!

Mitt svar innehåller två komponenter. Den första och största redogör för hur det funkar rent rättsligt och varför jag kommit dom slutsatser jag kommit till. Den andra utgörs av en kortare sammanfattning med det raka svaret på din fråga.

Kort om diskrimineringslagen

Diskrimineringslagen är uppbyggd så att det krävs tre saker för att diskriminering ska vara förbjuden. Dels ska någon ha behandlats på ett sätt som faktiskt är diskriminerande enligt lagens definition. Sedan ska det föreligga ett samband mellan själva diskrimineringen och den diskriminerade personens tillhörighet till en grupp som lagen skyddar. För det tredje ska diskrimineringen ha utförts av någon i ett sammanhang där det enligt lagen är förbjudet att diskriminera, lagen omfattar nämligen inte alla tänkbara situationer där det förekommer diskriminering. I vissa situationer tillkommer en fjärde fråga att pröva och det är om diskrimineringen kan anses vara befogad och därför tillåten ändå.

Ålder och anställning

Så, hur förhåller sig din situation till dom första tre frågorna? Du anger att du vill anställa uteslutande äldre människor. Eftersom ett villkor för att bli anställd av dig är att vara tillräckligt gammal betyder det att yngre personer kommer att bli nekade anställning bara på grund av sin ålder om dom ansöker om anställning hos dig. Detta även om dom har bättre meriter än övriga sökande. Detta utgör i lagens mening så kallad direkt diskriminering (1 kap. 4 § första punkten). Nämligen att de yngre blir behandlade sämre än de äldre blir i samma situation.

Fråga två är relativt lätt att besvara. Ålder är en sådan grupptillhörighet som är skyddad enligt diskrimineringslagen (1 kap. 5 §). Det är dessutom tydligt att det finns ett samband mellan den direkta diskrimineringen att bli nekad anställning och deras ålder i det här fallet. För fråga tre så anges det tydligt i lagen att en arbetsgivare inte får diskriminera den som söker jobb hos arbetsgivaren (2 kap. 1 § andra punkten).

Mot bakgrund av svaret på dom ovanstående frågorna är alltså utgångspunkten att det rör sig om otillåten diskriminering i ditt fall.

Kan det vara befogad diskriminering?

I detta fallet rör det sig dock om en sådan situation där man måste svara på fråga fyra, nämligen om det kan vara befogad diskriminering. En arbetsgivare får nämligen särbehandla på grund av ålder, om särbehandlingen har ett berättigat syfte och sättet särbehandlingen sker på är lämpligt och nödvändigt för att uppnå syftet (2 kap. 2 § fjärde punkten).

Ditt mål med det här företaget är att ge sysselsättning åt äldre personer som kan ha hamnat utanför arbetsmarknaden. Kan detta vara ett berättigat syfte i lagens mening? I det här fallet så har det faktiskt uttryckligen sagts vid diskrimineringslagens tillkomst att särbehandling i syfte att äldre ska kunna få eller behålla ett arbete typiskt sett ska anses vara godtagbar (se förarbetet till lagen, prop. 2007/08:95 s. 179).

Syftet är alltså berättigat. Särbehandlingen är också lämplig och nödvändig för att uppnå syftet, genom att neka yngre personer anställning kan du ju sysselsätta så många äldre som möjligt.

Sammanfattning och slutsats

I ditt fall är det visserligen diskriminerande enligt lagen att neka yngre anställning trots att dom kanske har bättre meriter. Men ditt syfte med särbehandlingen anses utgöra ett sådant berättigat syfte som gör diskrimineringen befogad. Det korta svaret är alltså att du med största sannolikhet borde få lov att göra så här när du anställer utan att det ska anses strida mot diskrimineringslagen.

Med vänliga hälsningar

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo