kan det vara förtal att sprida bilder av en chatt? Kan det vara olaga integritetsintrång att sprida bilder från en chatt?

FRÅGA
En krånglig historia som kortfattat är som följande. 3 personer har under 2 år en helt privat chat på Messenger där allt möjligt diskuteras. Problem med barn, problem på jobb och i äktenskapet samt förstås gemensamma intressen. Vi skämta ganska grovt mellan oss (aldrig kring något som kan ses som kriminellt) och vi skrattade tillsammans åt vår "avancerade" humor. En av deltagarna blir sen av oklar anledning arg på en av deltagarna i gruppen varvid han tar ut olika delar ur chatten, gör en skärmdump och sprider vidare till personer utanför gruppen för att misskreditera. Till slut hamnar skärmklippet hos en idrottsförening där alla 3 chattmedlemmar är medlemmar. Förening kallar alla ledare utan den berörda och meddelar 9 personer att den berörda att han utesluts då styrelsen kommit över en skärmdump med formulering som är "grova" och kan ses som förolämpande. Någon mer information lämnades in. 1 Utlämnande av en privat chatt, kan det ses som olaga integritetsintrång?2 Att klubben via denna information framställer en person som klandervärd inför dennes vänner går det att se som förtal?3 Den personen som får en skärmdump från en privat chat och väljer att sprida den vidare är det ett förtal?Vi är införstådda med att det är civilt åtal som gäller men behöver vägledning om hur man i det här fallet ska tolka lagen. Bör tilläggas att det inte finns något brottslig i dessa chattar utan mest humor som man inte visar upp i fikarummet utan istället i privata forum
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag förstår din fråga som att ni haft en privat chatt som läckt ut till styrelsen i en idrottsförening och att konsekvensen av detta är att en av er blivit utesluten från föreningen. Du nämner att "någon mer information kommit in" och i och med att du inte specificerar detta kommer mitt svar enbart berör konsekvensen av att chatten läckt ut.

För att besvara din fråga tänker jag redogöra för under vilka förutsättningar brottet förtal aktualiseras. Vidare om det kan föreligga något annat typ av intrång i sammanhanget.

Din fråga regleras i brottsbalken (brb).

När aktualiseras brottet förtal?

Av 5 kap. 1 § 1 st brb sägs att: Den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller eljest lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning, dömes för förtal till böter

Vi kan lämna delen om brottslighet utanför då du själv nämner att inget sådant förekommit.

Inledningsvis krävs att det är en uppgift som lämnas. En uppgift måste vara så precis att den anspelar på ett visst beteende (eller åsikter) hos personen som denne kan tänkas göra eller gör. Att man inte använder sig av precisa uppgifter, utan enbart antyder på något utesluter inte ansvar (NJA 2003 s. 567). Vidare måste uppgiften vara ägnad att utsätta personen för andras missaktning eller att denne är klandervärd i sitt levnadssätt.

Bedömningen för om uppgiften är ägnad att utsätta personen för andras missaktning tar ansats i hens sociala värderingar på dennes berördes ort och inom hens samhällsgrupp eller personkrets (NJA 2003 s. 567). Bedömningen utgår alltså från den utsattes ståndpunkt och man beaktar inte "allmänna värderingar".

Slutligen måste uppgiften ha lämnats till annan. I detta fall är det tämligen klart att andra fått ta del av uppgiften. Man menar att det räcker med att "tredje-person" fått ta del av uppgiften.

Undantaget från straffansvar

För att förtal ska aktualiseras krävs att omständigheterna i andra stycket inte föreligger.

Andra stycket säger: Var han skyldig att uttala sig eller var det eljest med hänsyn till omständigheterna försvarligt att lämna uppgift i saken, och visar han att uppgiften var sann eller att han hade skälig grund för den, skall ej dömas till ansvar.

Undantaget är i själva verket en intresseavvägning mellan den enskildes intresse av att inte bli missaktad och å andra sidan en persons skyldighet att lämna misshagliga uppgifter om annan. Undantagsbestämmelsen tillämpas i de fall

den som lämnat uppgiften var skyldig att uttala sig eller Det annars var försvarligt att lämna uppgift i saken, och Den som lämnat uppgiften visar att den var sann eller hen hade skälig grund för den

Sammantaget kan man säga att denna bedömningen är en helhetsbild över situationen. Man kommer göra en analys av vilka uppgifter som spridits och i vilket sammanhang och för vilket ändamål. Hur strikt försvarlighetsbedömningen blir beror på graden av allvar i uppgifterna.

Aktualiseras olaga integritetsintrång om man läcker en privat konversation?

Bestämmelsen i 4 kap. 6 c § brb som handlar om olaga integritetsintrång tar framförallt sikte på bilder eller uppgifter som sprids på person som är i en särskilt utsatt ställning. Antingen pga det faktum att det är en bild på någon som blir utsatt för brott eller skriftliga uppgifter om exempelvis någons hälsotillstånd. Exemplet som tas upp i förarbetena rör bland annat s.k hämndporr.

Olaga integritetsintrång är även ett uppsåtsbrott, vilket innebär att personen som sprider uppgifterna eller bilderna ska ha agerat med en viss mått av avsikt eller insikt till att agerandet ska leda till allvarlig skada.

Utifrån det du nämner i din fråga är min bedömning att det är högst osannolikt att sådana uppgifter som avses i bestämmelsen framkommer av er konversation. Men det låter ju vara osagt då jag inte känner till innehållet.

Slutsats

Spridandet av chatten till en grupp personer som inte omfattas av personkretsen i chatten kan utgöra förtal. Det finns däremot undantag till den bestämmelsen som medför att spridandet av uppgifterna anses vara försvarligt, vilket således får konsekvensen av att något straffansvar inte döms ut. Således krävs alltså en helhetsbedömning av vilka uppgifter som spridits och om det varit försvarligt.

Olaga integritetsintrång tar framförallt sikte på situationer där bilder eller uppgifter sprids på individer i särskilt utsatt ställning och spridningen är ägnad att medföra allvarliga skador. I och med att jag inte känner till innehållet i er konversation kan jag inte uttala mig närmare om detta.

Om man misstänker att man blivit utsatt för brott ska man alltid kontakta polisen.

Du har beställt tjänsten med telefonuppföljning och jag kommer således ringa dig imorgon (17/11 - 2020) klockan 13:00. Om inte den tiden fungerar får du gärna kontakta mig på andre.blomquist@lawline.se så bestämmer vi en ny tid.

Hoppas du fick svar på din fråga,

MVH

André Blomquist
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (1194)
2021-04-30 Förtal och brott mot frihet och frid
2021-04-30 Falska anklagelser
2021-04-30 Uthängd på en hemsida
2021-04-30 När är ett förtalsbrott begånget?

Alla besvarade frågor (92283)