Kan det vara brottsligt att förolämpa någon?

FRÅGA
Hej! Får man kalla någon som är uppenbart kort i längd för: Efterblivna dvärgflicka utan att det blir brottsligt?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag uppfattar din fråga som att du vill veta om det kan vara brottsligt att förolämpa någon annan. Regler som rör ärekränkning finns i brottsbalken. Jag kommer därför att utgå från denna i mitt svar.

Förolämpning

Den som riktar beskyllning, nedsättande uttalande eller förödmjukande beteende mot någon annan kan göra sig skyldig till brottet förolämpning (5 kap. 3 § brottsbalken). Detta förutsätter att gärningen är avsedd att kränka den andres självkänsla eller värdighet.

Straffansvar förutsätter att det rör sig om muntliga eller skriftliga yttranden som är avsedda att kränka den andres självkänsla eller värdighet. I klartext innebär detta att det är yttranden som avser att såra den andres känslor. Det kan således röra sig om skällsord, öknamn och liknande.

Vid bedömningen av huruvida yttrandet är att anse som en kränkning av den andres självkänsla eller värdighet är det viktiga inte bara om den andre har känt sig kränkt utan även om yttrandet är ett sådant som typiskt sett kan uppfattas som kränkande utifrån rådande sociala normer. I förarbetena till lagen poängteras dessutom att yttrandet måste träffa den andre på ett personligt plan. Bedömningen ska göras utifrån omständigheterna i det enskilda fallet vilket innebär att hänsyn tas till om det rört sig om ett opåkallat angrepp, om parterna känner varandra och, i så fall, hur de normalt brukar prata med varandra. Det skulle således mycket väl kunna utgöra förolämpning att kalla en kort person för "efterbliven dvärgflicka".

Vidare förutsätter straffansvar att gärningen har riktats direkt till den berörda personen och att denne uppfattat detta. Det rör sig alltså inte om förolämpning om man säger något om någon annan till en tredje person. I ett sådant fall skulle det dock kunna röra sig om förtal (5 kap. 1 § brottsbalken).

Sammanfattning

Det är svårt att ge något exakt svar på huruvida det ovannämnda uttalandet hade bedömts utgöra förolämpning eller inte. Hänsyn måste tas till omständigheterna i det enskilda fallet. Exempelvis måste hänsyn tas till om om det rör sig om ett opåkallat påhopp på en okänd person eller om det rör sig om vanlig jargong mellan bekanta. Givet tidigare rättsfall rörande förolämpning verkar det dock finnas en överhängande risk för att det skulle kunna bedömas som brottsligt.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Om du har ytterligare funderingar så får du gärna återkomma.

Vänligen,

Joakim Strömbladh
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (1194)
2021-04-30 Förtal och brott mot frihet och frid
2021-04-30 Falska anklagelser
2021-04-30 Uthängd på en hemsida
2021-04-30 När är ett förtalsbrott begånget?

Alla besvarade frågor (92054)