FrågaFORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTTUtmätning30/10/2018

Kan bostadsrätt utmätas för bara en samägares skulder?

Hej, jag äger 10% av en Bostadsrätt och min far äger 90% av den och jag är den som bor i den...

Vad händer med min del om min far skulle gå i Konkurs eller hamna hos Kronofogden, kan dom ta den trots att jag äger 10%?

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline!

Reglerna om utmätning regleras i Utsökningsbalken (UB), den hittar du här!

Indragningsregeln i 8 kap. 8 § UB gäller när en utmätning avser andel i viss egendom som samägs av flera personer men endast den ena av dem är utsatt för exekutivt förfarande. Kronofogdemyndigheten kan då normalt sälja hela egendomen. Före 2015 hade Högsta domstolen (HD) i praxis (NJA 1995 s.478) ansett att indragningsregeln inte var tillämplig på bostadsrätter. Skälet var då att bostadsrätter ansågs ha så låga värden att bostadsrättshavarnas behov av att kunna känna trygghet till sin bostad skulle gå före borgenärernas intresse.

I NJA 2015 s.72 valde HD dock att frångå sin tidigare praxis och numera är indragningsregeln fullt tillämplig även på andelar i bostadsrätter. Det här innebär att även om bara din pappa är föremål för utmätning så kommer även din andel att säljas exekutivt. Vid försäljningen kommer du erhålla pengar motsvarande din andel av bostadsrätten – alltså 10% av försäljningslikviden.

Avslutningsvis så säger 8 kap. 1 § 3st UB att bestämmelser om försäljning av utmätt egendom gäller även när egendom ska säljas exekutivt under konkurs. Därav torde det inte utgöra någon skillnad om din far skulle försättas i konkurs – utgången skulle bli densamma som jag redogjort för ovan.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Johan HeimanRådgivare
Hittade du inte det du sökte?