FrågaOFFENTLIG RÄTTPolis28/09/2016

Kan bli omhändertagen av polis som straff?

Kan man anmäla polisen för olaga frihetsberövande om man blir "bestraffningslobbad"....

Alltså blir omhändertagen enligt LOB fast man inte varit full, bara för att polisen ska visa sin lilla makt.

För måste jag påpeka vad LOB står för? Alltså har dom inte följt lagen när dom plockat in en då man inte varit full eller stört allmänheten.

För jävligt att detta är vanligt.

Lawline svarar

Hej, och tack för din fråga.

Lagen om omhändertagande av berusade personer, eller LOB som den kallas är en vårdlag i första hand, vilket markeras i första paragrafen genom att där står att polisen får omhänderta en person som är berusad i viss grad, inte att polisen ska göra detta. Om en person påträffas påtagligt berusad i direkt anslutning till sin bostad är det därför ofta osakligt att polisen omhändertar denne enligt LOB, eftersom personen kan föras i säkerhet på annat sätt. Däremot kan polisen ibland ha en skyldighet att omhänderta någon, om det t ex rör sig om en person som ligger berusad i rännstenen och inte kan ta sig hem på egen hand, denna skyldighet följer av Polislagen 2 § fjärde punkten.

Att bli omhändertagen av polis innebär ett ingrepp i rörelsefriheten enligt bland annat Regeringsformen 2 kap. 6 § för ingrepp i denna rättighet krävs att det finns lagstöd och att ingreppet är proportionerligt, det vill säga att det har behövts för att uppnå sitt syfte. Att med våld avlägsna en person från en plats när det hade räckt med att be personen lämna platsen är alltså förbjudet.

För att lagstöd ska finnas för omhändertagande enligt LOB krävs att en person är så berusad att denne inte kan ta hand om sig själv eller annars utgör en fara för sig själv eller för någon annan. Om ingen sådan situation alls är för handen saknas lagstöd för att omhänderta en person enligt LOB. En polisman får dock omhänderta en person enligt Polislagen 13 § om denne stör eller utgör en omedelbar fara för den allmänna ordningen, om ett avvisande eller avlägsnande inte är tillräckligt. Det är alltså ganska höga trösklar för att en polisman ska få omhänderta en person.

Det framgår inte av din fråga om du pratar om någon specifik situation eller inte, men det är riktigt att polisen självklart inte får omhänderta någon som straff, utan bara om denne hotar eller är en fara för allmän ordning alternativt är för berusad för att ta hand om sig själv eller är en fara för sig själv eller någon annan. Eftersom det rör sig om myndighetsutövning blir det i första hand bestämmelsen om tjänstefel som aktualiseras när en polisman omhändertar en person utan lagstöd.

Hoppas att du fått svar på din fråga!

Rådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Polis? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo