Kan bjuda in personer till ett pyramidspel utgöra ett brott?

Hej! Jag blev inlurad i ett pyramidspel där jag ändå lyckades få tillbaka mina investerade pengar. Men nu är det folk som är flera led under mig som blivit inbjudna som gjort anmälan uppåt som inte fick tillbaka sina investeringar. Har jag gjort något brott som bjudit in vänner som sen bjudit in osv? Är så rädd att jag begått ett brott genom detta, och har alla begått brott för detta?

Lawline svarar

 

Hej och tack för du vänder dig till Lawline med din fråga! 

Jag utgår i mitt svar ifrån att du inte var delaktig i själva upprättandet av pyramidspelet och således inte kan stå till svars för brott mot spellagen. Utan jag kommer enbart utreda huruvida att bjuda in personer till ett pyramidspel kan vara brottsligt.  

Att lura folk till ekonomiska förluster kan i vissa fall vara brottsligt 

De brott som kan tänkas komma i fråga när man bjuder in personer till ett pyramidspel återfinns i 9 kap. Brottsbalken. I första hand kan gärningen utgöra bedrägeri (9 kap. 1 § Brottsbalken). Bedrägeri innebär att gärningsmannen vilseleder någon annan till handlingen eller underlåtenhet som innebär en vinning för gärningsmannen och en förlust för den vilseledde. Att bjuda in någon till ett pyramidspel bör kunna anses utgöra ett vilseledande som innebär en förlust för den bedragne men det krävs också att gärningsmannen gör vinning på den vilseledde. Vinningen och förlusten ska vara en omedelbar verkan av varandra så att man kan säga att dessa hör ihop, vilket är svårt att säga om de verkligen gör i detta fall. Om exempelvis du som “inbjudare” får större avkastning på ditt investerade kapital för varje person som går med tordes det inte vara direkt hänförligt till den bedragnes förlust. Men då jag inte vet exakt hur pyramidspelet i detta fall ser ut så kan det eventuellt uppfylla rekvisiten för bedrägeri (9 kap. 1 § Brottsbalken). Om inte bedrägeri kan tänkas vara uppfyllt kan istället gärningen utgöra oredligt förfarande (9 kap. 8 § brottsbalken). Vad som avses med oredligt förfarande är precis som bedrägeri att gärningsmannen vilseleder någon till handling eller underlåtenhet som innebär skada för den vilseledde, men i detta fall så krävs det inte att gärningsmannen gör en vinst. 

Krav på subjektiv täckning 

Även fast ett visst handlande uppfyller rekvisiten för en brottsliggärning behöver det inte innebära att ett brott har begåtts, utan det krävs också en medvetenhet från gärningsmannen att vilja begå brottet, vilket inom juridiken brukar kallas uppsåt (1 kap. 2 § brottsbalken). Säg att en person går ner för en trapp, personen tappar balans och för att hålla sig stående och återfå balansen börjar vifta med armarna. Medan personen försöker återfå balansen armbågar han olyckligtvis personen bakom honom som får en blåtira. I detta scenario har personen tillfogat en annan person kroppskada vilket uppfyller rekvisiten för misshandel (3 kap. 5 § Brottsbalken), men gärningsmannen hade inte för avsikt att tillfoga kroppskada utan för att återfå balansen. Ett brott har inte begåtts då gärningsmannen saknar uppsåt. Hade personen istället sett personen komma bakom honom och medvetet armbågat personen för att tillfoga honom kroppskada skulle han gjort sig skyldig till misshandel (3 kap. 5 § brottsbalken).  

Detta innebär att om du som har blivit lurad in i ett pyramidspel bjuder in andra personer till spelet, varken kan begå bedrägeri eller oredligt förfarande när du inte har vetskapen om att du är med i ett pyramidspel och vilseleder personer. Det ska även tilläggas att varje rekvisit ska vara täckt av uppsåtet, det vill säga du ska haft uppsåt till att vilseleda, få den vilseledde att gå med förlust samt i fallet för bedrägeri gå med vinst. Så om du inte hade förstått att personerna i fråga blev vilseledda till en förlust kan du inte heller ha begått en brottslig gärning. 

Hoppas du fick svar på din fråga! 

Vänligen,  

Alexander MogrenRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”