Kan bevis om tidigare narkotikabruk påverka anställning som polis?

FRÅGA
Kan ens förflutna påverka din anställning som Polis? T.ex om någon som 5 år tidigare tagit/köpt droger men aldrig blivit dömd men det finns bilder och videos där det sker på fester osv. Kan de bevisen från tonåren påverka ens anställning?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Allmänt om vissa krav för polisyrket

För anställning hos polisen ställs bland annat krav på godkänd säkerhetsprövning i enlighet med säkerhetsskyddslagen samt godkända medicinska och psykologiska resultat. Det råder inget absolut krav på att sökanden ska vara tidigare ostraffad men förflutet kriminellt agerande kan påverka framför allt säkerhetsprövningen.

Säkerhetsprövning

Säkerhetsprövningen handlar om att säkerställa sökandens pålitlighet och lojalitet utifrån polisyrket. Denna prövning utförs genom dels en intervju, dels en registerkontroll (jfr 11 § säkerhetsskyddslagen). Säkerhetskraven ska vara uppfyllda samt kan kontrolleras genom en säkerhetsprövning både vid anställningsansökan och under anställning.

Eftersom du inte är dömd för dina handlingar kommer ingen registermarkering förefinnas, frågan är istället vilken betydelse "bevisen" kan ha i sig. Denna fråga har inget klart svar. Jag bedömer det inte som sannolikt att "bevisen" i sig skulle ha en avgörande betydelse men anser däremot att de definitivt kan vara av vikt för utformningen av intervjun samt påverkande på helhetsbedömningen. Detta särskilt om det angår droger med hänsyn till polisens nolltolerans mot sådana preparat. Kraven om drogfrihet gäller visserligen uttryckligen enbart vid sökandetillfället och går ut på att sökanden ska ta ett drogtest med negativt resultat (se Polisens antagningskrav). Polisen som arbetsgivare har dock stora möjligheter att begära drogtester även senare under anställningen (jfr JO dnr 2685-2004).

Observeras bör att det inte finns ett krav på att omständigheter måste vara fastslagna av en domstol för att få påverka arbetsgivaren vid en helhetsbedömning av pålitlighet och lojalitet. Vidare syftar säkerhetsprövningen till att avgöra hur pass väl sökanden kan tänkas passa i verksamheten. Det är således upp till arbetsgivare/den som anställer att bedöma vad som är av vikt för anställningen. Bedömningen får självfallet inte vara diskriminerande eller strida mot god sed eller dylikt. Ett beaktande av "bevis" om droganvändning är inte otillåtet; en antaglig förutsättning är dock att "bevisen" enbart tillmäts den vikt som är proportionerlig mot bevisens tillförlitlighet.

Uppsägning eller avskedande om du är anställd

Personliga skäl som utgör illojalt förfarande kan utgöra grund för uppsägning eller avskedande. Brottsligt handlande av relevans för tjänsten utgör vanligen sådant illojalt agerande som kan grunda anställningens upphörande. I vissa tjänster såsom för poliser är denna bedömning extra strikt av hänsyn till arbetets karaktär (se AD 2009 nr. 23). För den som är anställd är det dock sannolikt att "bevisen" i sig i just detta fall inte är tillräckliga för anställningens upphörande utan att en dom i frågan krävs. Kännedom om bevisen föranleder dock med sannolikhet en brottsutredning. Att narkotikabrott innebär anställningens upphörande är inget absolut faktum (jfr 7 § och 18 § lagen om anställningsskydd).

Sammanfattning

Eftersom det inte råder något krav på att polis ska vara tidigare ostraffad och med hänsyn till att du inte är dömd för handlingarna bör "bevisen" inte ha självständigt avgörande betydelse. Av relevans är vad mer exakt som framkommer i "bevisen" samt med vilken tillförlitlighet. Det är däremot mycket sannolikt att "bevisen" påverkar vid en helhetsbedömning av din lämplighet som polis. En ytterligare sannolikhet är att "bevisen" kan föranleda en brottsutredning, vilket i sin tur utgör ett troligt slut på poliskarriären. Av relevans är självfallet narkotikabrottets grovhet; är brottet enbart ringa är påverkan självfallet inte densamma som om brottet är grovt. Sammantaget kan det absolut påverka anställningen men det går inte att helt klart säga i vilken omfattning.

Hoppas du fick svar på din fråga

Vänlig hälsning,

Joar Lindén
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1540)
2020-05-31 Vad gäller vid uppsägning under pågående sjukskrivning?
2020-05-31 Saklig grund för uppsägning
2020-05-30 Muntlig erinran
2020-05-29 Kan en visstidsanställd bli uppsagd i förtid enligt turordningslista?

Alla besvarade frågor (80615)