Kan avlidens sambos dödsbo kräva del i samboegendom?

Hej!

Min far lever i ett samboförhållande med en kvinna i ett hus han köpt för deras gemensamma boende.

Han köpte huset för sina egna pengar inkl. lån och står som ensam ägare till fastigheten.

Han är själv ensamt betalningsansvarig för lånet.

Nu har hans sambo insjuknat och hamnat på ett hem i livets slutskede.

Min far och hans sambo säger att de har skrivit ett samboavtal, men de vet inte var det är och vi kan inte hitta det.

Vi har försökt förstå vad sambolagen säger angående bostaden i det fallet att hans sambo avlider.

Hur ska vi bära oss åt för att säkerställa att min fars hus inte ska vara en del i en eventuell bodelning?

Måste det, innan sambon avlider, skrivas ett nytt samboavtal som reglerar att bostaden inte ska ingå i en bodelning, eller räcker det att min far inte begär bodelning för att få behålla huset i sin helhet?

Vi tycker oss ha kunna läsa oss till att sambons dödsbo inte kan begära bodelning, är det korrekt?

Kan sambons dödsbo på något annat sätt kräva en del i värdet på min fars hus?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Precis som du själv anger i din fråga är det sambolagen (SamboL) som reglerar vad som utgör samboegendom samt hur och när uppdelning ska göras av den.

Min utgångspunkt i mitt svar är att sambolagen är tillämplig då din far och hans sambo uppfyller kraven (jfr 1 § SamboL). Till samboegendom räknas sambors gemensamma bostad och bohag, om egendomen förvärvats för gemensam användning (3 § SamboL). Med sambors gemensamma bostad avses såväl fast egendom som hyres- eller bostadsrätt (jfr 5 § SamboL). Lagen gör ingen skillnad på vem av samborna som betalt för bostaden eller vem av dem som står på lånen; avgörande är om bostaden förvärvats för gemensam egendom. Så är i regel fallet om bostaden förvärvats under samboförhållandet för samborna att bo i, eller inför ett samboförhållande, om syftet varit att samborna gemensamt ska bo i bostaden. Som jag tolkar din fråga är bostaden att räkna som samboegendom.

Ett samboförhållande upphör om samborna eller någon av dem ingår äktenskap, om samborna flyttar isär eller om någon av samborna avlider (2 § SamboL). När ett samboförhållande upphör av annan anledning än att samborna ingår äktenskap med varandra ska en bodelning göras om någon av samborna begär det (8 § SamboL). Bestämmelsen innebär en skillnad i förhållande till när ett äktenskap upplöses då bodelning är obligatorisk. Sambor kan avtala om att bodelning inte ska ske alls, eller att viss egendom inte ska ingå i bodelningen, genom ett samboavtal (9 § SamboL). Om en sambo avlider är det endast den efterlevande sambon som kan begära bodelning (18 § första stycket SamboL). Att bodelning endast kan begäras av den efterlevande sambon innebär att den avlidna sambons rättsinnehavare, såsom arvingar och universella testamentstagare, inte kan begära bodelning. Skillnaden i förhållande till vad som gäller för makar synes motiverad av att bodelning mellan makar är en skyldighet medan bodelning mellan sambor är en rättighet.

I din fars och hans sambos fall innebär det att det räcker att din far inte begär bodelning för att bostaden inte ska delas. Det är endast din far som kan begära bodelning om hans sambo avlider. Om han inte begär bodelning kommer det således inte att ske en delning av bostaden (eller något annat för den delen). Din far och hans sambo behöver inte skriva ett nytt samboavtal för att bostaden ska säkras, det är tillräckligt att din far inte begär bodelning. Enda anledningen till att skriva ett nytt samboavtal är antingen för att säkra bostaden vid en eventuell separation, eller om det finns anledning för din far att begära bodelning i samband med dödsfall. Så kan vara fallet om din fars sambo har stora tillgångar som utgör samboegendom och som din far vill ta del av. Ett alternativ till att din far ska få ta del av sådan egendom, utan att begära bodelning, är dock att hans sambo testamenterar egendomen till honom.

Sammanfattningsvis och som svar på din fråga kan sambons efterlevande släktingar eller dödsbo inte kräva en del i värdet av din fars hus om det inte görs en bodelning. Det är endast din far, som efterlevande sambo, som kan begära bodelning. Om din far inte begär bodelning kommer sådan inte heller att ske. Enda anledningen till att skriva ett nytt samboavtal är för det fall att det finns anledning för din far att begära bodelning eller att säkra bostaden vid eventuell separation.

Hoppas du fick klarhet i det du undrade över. Om något ännu är oklart är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis LavessonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”