Kan arbetsgivaren tvinga mig att bära visir eller att vaccineras?

FRÅGA
Hej. Jag arbetar som personlig assistent och är ovaccinerad. Har min arbetsgivare rätt att avskeda mig för att jag vägrar använda visir i tjänsten. Det jag främst tänker på är att europakonventionen säger att ingen ovaccinerad får bli diskriminerad
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar det som att du undrar över två saker. Dels om din arbetsgivare kan avskeda dig på den grunden att du vägrar bära visir, dels på den grunden att du är ovaccinerad. Lagen som är aktuell för att besvara din fråga är arbetsmiljölagen (AML) samt lag om anställningsskydd (LAS).

Allmänt

En arbetsgivare har en grundläggande skyldighet att utvärdera och säkerställa arbetsmiljön för att förhindra smittspridning. För att uppnå en god arbetsmiljö kan därmed arbetsgivaren, efter riskbedömning, besluta att vissa åtgärder behöver införas, till exempel att alla arbetstagare ska bära munskydd. Sådana åtgärder ska i sådana fall tydligt framgå för alla arbetstagare genom exempelvis policydokument, tydlig upprepande personalinformation vid personalmöten eller liknande.

Kan arbetsgivaren tvinga dig att bära visir?

Det ligger som nämnt på arbetsgivarens ansvar att upprätthålla en god arbetsmiljö, men arbetstagaren har dock också ett ansvar att samverka för att uppnå denna arbetsmiljö (3 kap. 1a § samt 3 kap. 2 § AML). Det innebär att om arbetsgivaren har infört åtgärder såsom visir på arbetsplatsen för att uppnå god och säker arbetsmiljö, så har arbetstagaren skyldighet att samarbeta och följa detta för att uppnå denna säkra arbetsmiljö. Skulle en arbetstagare inte vilja följa detta, kan det ses som en form av arbetsvägran, vilket kan resultera i en saklig grund för uppsägning (7 § 1 stycket LAS). Före uppsägning krävs dock att arbetstagaren får ett antal varningar för att kunna åtgärda sina fel, och arbetsgivaren behöver också i första hand titta på möjliga omplaceringar för arbetstagaren på arbetsplatsen (7 § 2 stycket LAS). Om arbetstagaren skulle fortsätta neka till att använda exempelvis visir, och arbetsgivaren inte har någon annan tjänst att erbjuda på arbetsplatsen, kan det resultera i en uppsägning av arbetstagaren. Viktigt att notera är att det i sådant fall skulle röra sig om en uppsägning, och inte ett avskedande.

Kan arbetsgivaren tvinga dig att vaccineras?

I grundlag finns ett skydd mot påtvingat kroppsligt ingrepp från det allmänna. Detta innebär bland annat att staten som arbetsgivare inte får påtvinga sina anställda vaccination. Undantag från detta skydd kan dock göras genom lagstiftning (2 kap. 6 och 20 § regeringsformen). Grundlagsskyddet gäller däremot gentemot det allmänna och inte gentemot privata arbetsgivare.

Mot bakgrund av att arbetsgivaren har en skyldighet att se till att arbetsmiljön på arbetsplatsen är säker, innebär detta i relation till covid-19 innebär detta rimligen att arbetsgivaren ska analysera hur stor risken är att arbetstagare utsätts för smitta på arbetsplatsen samt vilka åtgärder som ska vidtas för att minska denna risk (2 kap. 2 § och 3 kap. 2 § arbetsmiljölagen).

Vid val av åtgärder måste en avvägning göras mellan arbetsgivarens intresse att vidta åtgärden och arbetstagarens personliga integritet. Dessutom får inte denna bedömning strida mot lag eller god sed på arbetsmarknaden. Enligt min mening borde vaccinationskrav rimligen kräva väldigt starka skäl från arbetsgivaren för att kunna väga upp för det påtagliga ingrepp som vaccination innebär för individen.

Hoppas du fått svar på din fråga! Du är alltid välkommen att kontakta oss på nytt om flera funderingar skulle uppstå.

Med vänlig hälsning,

Sara Djogic
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1926)
2022-01-26 Vilken uppsägningstid gäller för en arbetstagare som vill säga upp sig?
2022-01-25 Fråga om uppsägning
2022-01-23 Kan man avstängas om man inte är vaccinerad mot covid?
2022-01-23 Är uppsägningen av mig giltig när verksamheten jag jobbat i övergår till en ny arbetsgivare?

Alla besvarade frågor (98669)