Kan arbetsgivaren häva anställningsavtalet när förutsättningarna för arbete inte längre fanns?

FRÅGA
Hejsan!Jag skrev på ett anställningsavtal med ett bemanningsföretag som skulle vara i 6 månader. Någon vecka efter jag skrivit på papperna blev jag dock uppringd och kallad till ett möte där jag fick höra att företaget som jag skulle vara på hade avbrutit anställningen då de inte hade skriva på några papper med bemanningsföretaget ännu.Dock så fick jag höra att företaget skulle betala 2 veckor av en månads lön som kompensation för besväret och det fick jag betalt. I mitt anställningsavtal som jag hade skrivit på med bemanningsföretaget står det dock "anställningen kan sägas upp med iakttagande av en månads ömsesidig uppsägningstid."Innebär inte detta att bemanningsföretaget egentligen borde ha betalat för 2 yttligare veckors lön ut egen ficka till mig i detta fallet?Med vänliga hälsningar John
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till oss med din fråga.


Allmänt om anställningsavtal

Den dagen ni signerar anställningsavtalet blev ni bundna till det, om det inte ömsesidigt upphävs.
I ett anställningsavtal bör det anges när en anställningstid påbörjas och hur den kan avslutas. Enligt dig, finns i ert avtal angivet att "en månads ömsesidig uppsägningstid ska gälla vid uppsägning", vilket även lagen medger att det ska göra, lag (1982:80) om anställningsskydd 11 §, även kallad LAS.

LAS skyddar främst arbetstagaren från att bli utnyttjad och felaktigt behandlad av en arbetsgivare. Lagen anger vad som ska gälla vid en uppsägning, men den meddelar även att parterna i många punkter inte kan förhandla fram sämre regler för arbetstagaren än vad lagen anger, 2 § LAS.

I ditt fall har du blivit uppsagd innan tjänsten påbörjats. Under den veckan, från att du ingått avtal tills företaget sagt upp avtalet, har det funnits möjlighet för dig att söka annan tjänst. Bemanningsföretaget kan därför orsaka dig ekonomisk skada om inte uppsägningen följs som avtalat. Det kan ju vara så att man tackar nej till annan anställning för att man nyss skrivit på ett anställningskontrakt.

Villkor i avtalet

Ingen av parterna ska efter att avtalet skrivits under kunna komma och säga att det inte längre ska gälla av någon orsak. En sådan eventuell orsak bör därför diskuteras och tas upp i förhandlingen före ett avtal ingås, och kunna anges som en förutsättning för avtalet. Tex att det står angivet i ditt avtal att "anställningen förutsätter att ett samarbetsavtal ingås mellan bemanningsföretaget och arbetsgivaren".

Det kan vara så att det i ditt anställningsavtal finns en redogörelse för att anställningen förutsätter ett avtal mellan parterna, eller liknande. Fanns villkor för din anställning borde du tydligt ha informerats om detta när du undertecknade ditt anställningsavtal, om din arbetsgivare varit mån om att du skulle vara väl medveten om avtalets innehåll.

Det som står i ditt avtal är vad som gäller, med undantag för eventuella försämrade villkor som avviker från LAS, som inte alls är giltiga. Det är dock inte något sådant din fråga berör.

Din fråga är istället om avtalet gäller när förutsättningarna för avtalet inte kunde uppfyllas.

Slutsats av din situation

Det är anställningsavtalet som ska gälla för dig och inget annat. Finns ett undertecknat kontrakt om anställning ska reglerna i detta följas.

Det finns möjlighet att reglera ett anställningskontrakt men har inte din arbetsgivare (bemanningsföretaget) informerat dig om att anställningsavtalet gäller under särskilda förutsättningar, så blir det för din arbetsgivare att denne måste säga upp avtalet/anställningen. Eftersom ett avtal för anställning faktiskt föreligger och inte kan ogiltigförklaras utan endast sägas upp.

Din uppsägningstid gäller en månad från den dagen det sägs upp, som lagen föreskriver. Uppsägningstiden i ditt fall är minst en månad då anställningsavtalet gäller för sex månader. Har din anställning inte hunnit påbörjas så räknas dagarna, fram till första arbetsdagen, in i uppsägningstiden. Räkna en månad från den dagen du meddelades uppsägning och hur många arbetsdagar som skulle ha ingått i den perioden. Alla de dagarna bör du således ha ersättning för.

Du får gärna återkomma om du har några följdfrågor om detta.

Med vänliga hälsningar

Jennie Nilsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll