Kan arbetsgivaren hålla inne lön som kvittning mot skadestånd p.g.a. inte beaktad uppsägningstid?

2019-04-28 i Fordringar
FRÅGA
Hej har en arbetsgivare som inte betalar ut min lön för det jag har jobbat för i Mars. Jag är timanställd eller var jag sa upp mig för jag trivdes inte där samt att timlönen var väldigt låg. Nu är det så att jag sa upp mig en måndag kring 17.00 tiden jag skulle jobba 23.00 det var inga problem vi tog det muntligt på telefonen dom skulle hitta nån som tar mitt pass på kvällen illa kvickt tyckte båda men var okej.Nu fick jag lönspecc den 23 April, så står det att "Skadestånd, ej iaktagen uppsägningstid".Så dom har tagit hela min Mars lön jag har jobbat ihop, har dom rätt att göra detta då jag är timanställd/extra vid behov?.Kommunal sa att dom har ej rätt att ta mina pengar som jag har jobbat för bakåt i tiden Mars.
SVAR

Frågan rör arbetsgivarens kvittningsrätt och den regleras i lag om arbetsgivares kvittningsrätt. Jag kommer att kalla den för kvittningslagen.

Det som har hänt i ditt fall är att din arbetsgivare har kvittat en påstådd skadeståndsfordran mot din slutlön.

Lite bakgrund rörande arbetsgivares kvittningsrätt:

Det finns två typer av kvittning. Dels en frivillig kvittning som bygger på medgivande enligt 2 § kvittningslagen, dels en tvungen kvittning enligt 3 § kvittningslagen. I ditt fall är det fråga om en tvungen kvittning eftersom du inte medgett att din arbetsgivare får dra pengar från din slutlön. Tvungen kvittning får ske under vissa särskilda omständigheter. Den fordran som arbetsgivaren vill kvitta mot lönen måste för det första ha uppkommit i samband med anställningen. För det andra måste fordran grunda sig i ett avtal, enligt vilket fordran får kvittas mot lönen, eller avse ersättning för skada som arbetstagaren vållat uppsåtligen i tjänsten.

Kvittning enligt 3 § får bara ske mot den del av lönen som uppenbarligen överstiger vad som åtgår för arbetstagaren och dennes familjs försörjning (4 § kvittningslagen). Om arbetsgivaren bedömer att det finns grund för att kvitta pengar mot arbetstagarens lön ska arbetsgivaren innan kvittningen äger rum inhämta besked av kronofogdemyndigheten om hur stort belopp som arbetstagaren måste få behålla för sitt leverne (6 § kvittningslagen).

Vad gäller när arbetstagaren sagt upp sig utan beaktande av uppsägningstid?

Om arbetstagaren säger upp sig utan föregående uppsägningstid får arbetsgivaren hålla inne ett lönebelopp tills kronofogden har lämnat besked om hur mycket som arbetstagaren måste få behålla av lönen. Det krävs att arbetsgivaren ofördröjligen begär ett sådant besked från kronofogdemyndigheten (6 § kvittningslagen). I förarbetena anges att besked bör ha hämtats inom några dagar (prop. 1970:94 s. 47).

Om din arbetstagare ska ha rätt att hålla inne din lön på det sätt som föreskrivs i 6 § krävs att det antingen i kollektivavtal eller i ditt anställningsavtal finns ett villkor som säger att skadestånd på grund av icke beaktande av uppsägningstid kan kvittas mot lön. Detta enligt de förutsättningar som uppställs i 3 §.

Det finns alltså lagstöd för arbetsgivaren att hålla inne en del av lönen för kvittning under förutsättningen att denne begär ett besked från kronofogdemyndigheten och att det finns ett villkor om rätt till kvittning i ditt anställningsavtal eller i ett kollektivavtal som du är bunden av.

I ditt fall låter det som att hela din lön ha kvittats. Enligt regeln om att arbetstagaren måste få behålla pengar för sin försörjning är detta inte godtagbart. Omständigheterna tyder på att arbetsgivaren inte har begärt besked av kronofogdemyndigheten.

Om arbetsgivaren inte har kontaktat kronofogdemyndigheten trots att hen kvittat din lön kan du ha rätt till allmänt skadestånd enligt 8 § kvittningslagen om du har lidit skada. Skadan kan vara av ekonomisk art eller ideell skada, alltså skada som inte kan värderas ekonomiskt.

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Elin Lindgren
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Fordringar (683)
2020-06-04 Vem har bevisbördan för en fordran?
2020-06-01 Hur bestrider man en faktura?
2020-05-31 Vad kan jag göra om en person inte betalar tillbaka en skuld?
2020-05-31 Vad menas med säljarens borgenärer?

Alla besvarade frågor (80676)