Kan arbetsgivaren byta ut min tjänstebil under uppsägningstiden?

FRÅGA
Hej! Kan arbetsgivaren byta arbetstagarens tjänstebil under dess uppsägningstiden. Uppsagd p.g.a arbetsbrist.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,

UTREDNING

Din ärendebeskrivning är tämligen kortfattad varför den här skrivelsen inte heller kommer att bli särskilt lång. Det ska vidare tilläggas att frågan kommer att utredas i den mån det går och den lagstiftning som främst behöver beaktas vid besvarandet av din fråga är lagen om anställningsskydd (LAS).

I den nyss nämnda lagen sägs att en arbetstagare som har blivit uppsagd har rätt att under uppsägningstiden behålla sin lön och andra anställningsförmåner även om arbetstagaren inte får några arbetsuppgifter alls eller får andra arbetsuppgifter än tidigare (12 § LAS). Vid en första anblick synes stadgandet ganska enkelt att tillämpa. Men det ska noteras att avvikande bestämmelser kan vara intagna i kollektivavtal när det gäller den närmare beräkningen av förmåner som avses i 12 § och huruvida så är fallet är för mig ovisst (2 § 3 st. LAS). Om något kollektivavtal tillämpas på din arbetsplats liksom huruvida du är ansluten till någon arbetstagarorganisation, det vill säga ett fackförbund, har jag inte heller någon kunskap om. Men en arbetsgivare som är bunden av ett kollektivavtal får tillämpa avtalet även på arbetstagare som inte är medlemmar av den avtalsslutande arbetstagarorganisationen men sysselsätts i arbete som avses med avtalet (2 § 6 st. LAS).

Till att börja med kan det konstateras att anledningen till uppsägningen är oväsentlig för tillämpningen av 12 § LAS, vilket innebär att du hade varit berättigad till samma lön och andra anställningsförmåner oavsett om du hade blivit uppsagd på grund av arbetsbrist eller av personliga skäl. När det sedan gäller tolkningen av formuleringen "rätt att under uppsägningstiden behålla lön och andra anställningsförmåner" kan följande anföras. Utifrån en strikt tolkning av ordalydelsen i det aktuella lagrummet (lagparagrafen) går det möjligen att argumentera för att du är berättigad till exakt samma bil som den bilen som tidigare har följt av din anställning. Vad som avses med andra anställningsförmåner har dock inte kommit till uttryck i lagtexten och när det gäller just tjänstebil finns inga detaljbestämmelser i lag. Det brukar inte sällan regleras genom kollektivavtal alternativt i det enskilda anställningsavtalet. Enligt min mening ska dock att hänsyn ska tas till ändamålet bakom din rätt till tjänstebil vid bedömningen av vad som gäller och inte utifrån en strikt tolkning av ordalydelsen i 12 § LAS. I praktiken bör detta innebära att så länge du obehindrat kan utföra dina arbetsuppgifter under hela uppsägningstiden och att den nya bilen fyller samma funktion, eller annorlunda uttryckt är hyfsat likvärdig, kan arbetsgivaren byta tjänstebil. Skulle däremot den nya bilen, baserat på någon sorts beräkning av förmånsvärdet, kraftigt avvika värdemässigt från den tidigare bilen kan bedömningen eventuellt bli en annan.

Avslutande ord och ytterligare rådgivning

Frågan är ganska snävt ställd och dessvärre saknas detaljreglering i det här avseendet varför detta i praktiken kommer att bli en ren förhandlingsfråga mellan dig och din arbetsgivare. Kan frågan inte lösas på frivillig väg behöver ärendet, eventuellt med hjälp av en arbetstagarorganisation, hänskjutas till en formell förhandling och i förlängningen till en domstol.

Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Skype och andra liknande digitala plattformar.

Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.

Vänligen,

Jacob Björnberg
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1869)
2021-10-14 När får man säga upp provanställda?
2021-10-10 Får arbetsgivaren omplacera mig till vilken tjänst som helst?
2021-10-09 Kan jag äga ett aktiebolag samtidigt som jag har en anställning inom kommunen?
2021-10-04 Kan arbetsgivaren tvinga arbetstagaren att gå ner i arbetstid?

Alla besvarade frågor (96436)