Kan arbetsgivare som inte har kollektiv avtal hota med uppsägning?

Anställd hos en privat arbetsgivare som inte har kollektivavtal. Hon hotar med uppsägning om jag behöver vara hemma pga sjukdom eller vab. Vad har jag för rättigheter? Kan hon avskeda hur som och vad gäller när det inte står någon uppsägningstid i anställningsavtalet?

Tacksam för snabbt svar!


Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att besvara din fråga kommer jag att tillämpa bestämmelserna i Lagen om anställningsskydd (LAS) och Medbestämmandelagen (MBL).

I uppsägningsfallet blir Lagen om anställningsskydd (LAS) relevant. Lagen har till syfte att erbjuda skydd för arbetstagaren och inskränker arbetsgivarens möjligheter att säga upp eller avskeda. Denna lag är tvingande och avsteg kan endast göras genom kollektivavtal.

Allmänna regler kring uppsägning

En uppsägning ska vara sakligt grundad (7 § LAS). En uppsägning kan bero på två olika faktorer: arbetsbrist eller personliga skäl. Detta återkommer jag till senare. Nedan har jag sammanfattat de bestämmelser som är allmängiltiga.

För att en uppsägning ska anses vara sakligt grundad ska arbetsgivaren först ha uppfyllt sin omplaceringsskyldighet. Denna skyldighet innebär att arbetsgivare i första hand ska försöka lösa situationen genom att omplacera arbetstagaren internt.

En uppsägning ska vara skriftlig (8 § LAS). Uppsägningsbeskedet ska också ange vad arbetstagaren ska iaktta om denne vill ogiltigförklara uppsägningen eller yrka skadestånd. Uppsägningsbeskedet ska lämnas eller skickas till arbetstagaren (10 § LAS).

I det fall att arbetstagaren begär att få kännedom om grunden för uppsägningen ska den informationen tillställas arbetstagaren skriftligen (9 § LAS).

Uppsägningstiden beror på hur länge man varit anställd (11 § LAS). I ditt fall har arbetsgivaren inget kollektivavtal och därför bör uppsägningstiden vara minst 1 månad och beroende på hur mycket du har jobbat upp till 6 månader.

Det bör noteras att saklig grund vid uppsägning gäller när det är en tillsvidare anställning och det är oklart i ditt fall. Men jag utgår ifrån att det är en tillsvidare anställning.

Huruvida den sakliga grunden är knuten till arbetsbrist eller personliga skäl är relevant då dessa anknyter till olika regler i lagstiftningen. Jag kommer nedan att redogöra för båda.

arbetsbrist

Vid uppsägning på grund av arbetsbrist ska arbetsgivaren kunna uppge skäl till uppsägningen.

Om arbetsbrist föreligger och en arbetsgivare tvingas säga upp anställda ska detta ske i enlighet med turordningsreglerna i 22 § LAS. Denna turordning ger arbetstagare med längre anställningstid förtur till att få behålla sin anställning.

Personliga skäl

Vid uppsägning på grund av personliga skäl gäller tvåmånadersregeln (7 § 4 st LAS). Uppsägningen får inte grundas på omständigheter som arbetsgivaren känt till längre tillbaka än två månader.

Vidare ska arbetstagaren underrättas om uppsägningen minst två veckor i förväg (30 § LAS).

Förhandlingsskyldighet för arbetsgivare utan kollektivavtal?

Om arbetsgivaren saknar kollektivavtal, har arbetsgivaren ändå en primär förhandlingsskyldighet vid uppsägning på grund arbetsbrist mot de berörda arbetstagarorganisationer som har arbetstagare på arbetsplatsen (13 § 2st MBL). Det framgår dock inte att det föreligger någon förhandlingsskyldighet mot oorganiserade arbetstagare för en arbetsgivare som saknar kollektivavtal.

Sammanfattningsvis

Du har rätt till ett skriftligt uppsägningsbesked och om du begärt att få kännedom om grunden för uppsägning ska även detta tillställas dig skriftligen. Vidare har du rätt till minst en månads uppsägningstid och upp till 6 månader beroende på hur mycket du har jobbat. Oavsett om arbetsbrist eller personliga skäl är grund för uppsägningen kommer arbetsgivaren - med bakgrund i de omständigheterna som du angett i din fråga - inte gå tillväga på ett korrekt sätt. Eftersom LAS är tvingande kan arbetsgivaren inte avtala bort dina rättigheter och hota dig hursomhelst.

Min rekommendation är att du i första hand vänder dig till ditt fackförbund. Fackförbundet kan företräda och stödja dig i en tvist med din arbetsgivare och man kan även få juridiskt rådgivning. Vidare kan fackförbundet agera medlare mellan arbetstagaren och arbetsgivaren och på den vägen uppnå en lösning som båda parter är tillfreds med.

I det fall att du inte är medlem i ett fackförbund kan det vara bra att ta kontakt med en jurist och diskutera hur du ska gå vidare med detta - till exempel skulle ogiltigförklarande av uppsägningen eller skadestånd kunna bli relevant. Vi på Lawline har egna jurister som man enkelt kan ta kontakt med på vår hemsida!

Skriv gärna igen om du har fler frågor!

Vänligen,

Gabriella ZakoRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Uppsägning och avskedande ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000