Kan arbetsgivare säga upp mig för att jag är gravid?

En chef frågade en kvinna på en (advokatbyrå) arbetsintervju: "Eftersom du är i den åldern tänkte jag fråga om du hade tänkt skaffa barn inom en snar framtid?" Han log på ett ganska obehagligt sätt mot henne och hon kände sig kränkt men svarade uppriktigt på frågan att 'ja någon gång i framtiden men inte förens om ca 5-6 år'. Chefen svarade att det inte var så farligt nära inpå och att han skulle höra av sig angående jobbet. Kvinnan fick jobbet och allt kändes bra. Kollegorna var vänliga och hon fick många uppdrag men 2 månader efter provanställningen var slut och hon hade blivit tillsvidareanställd förändrades allt. Hon blev med barn och när hon berättade det för hennes chef blev han sur och påstod att hon hade planerat att bli med barn så tidigt hela tiden och att hon var en lögnare. Påhoppen från både chef och kollegor kom allt tätare, uppdragen blev allt färre och tillslut blir hon inkallad till chefen som säger att hon tyvärr måste avgå 'pga. sitt beteende'. Hon känner sig otroligt kränkt och diskriminerad. Advokatbyrån var inte fackligt knutna och hon hade inte själv gått med i något fackförbund. Förutom att hon har blivit kränkt anser hon att anställningsavtalet har brutits eftersom chefen inte hade goda avsikter att säga upp henne. Har det begåtts någon brottslig gärning? Av vem och på vilket sätt? Och hur skulle fallet lösas om det blev en rättslig process och vad skulle domen kunna bli?

Lawline svarar

Hej! Först och främst, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Vad är problemet?

Fråga är huruvida en arbetsgivare kan säga upp en arbetstagaren till följd av att denne har blivit gravid. För att besvara denna frågan kommer jag stödja mig på lagen om anställningsskydd (LAS) samt diskrimineringslagen (DiskL).

Under vilka förutsättningar kan en arbetsgivare säga upp en arbetstagare?

För att en arbetsgivare ska kunna säga upp en arbetstagare krävs det att uppsägningen är sakligt grundad. I Sverige finns det två sakliga grunder för uppsägning (7 § LAS):

1. Arbetsbrist

Detta innebär att arbetstagarens tjänst inte längre behövs till följd av exempelvis nedskärning, omorganisering eller dylikt.

2. Personliga skäl

Denna grund innebär att arbetstagaren, på ett eller annat sätt, har misskött sig i sin tjänst. Observera dock att om uppsägningen beror på förhållanden som hänför sig till arbetstagaren personligen, får den inte grundas enbart på omständigheter som arbetsgivaren har känt till mer än två månader.

Får arbetsgivare fråga om arbetstagaren vill ha barn?

Det finns inget juridisk hinder för en arbetsgivare eller rekryterar att fråga kandidaten om denne vill ha barn i framtiden eller hur dennes tankar om familjeplanering går. Däremot är inte personen som har sökt tjänsten skyldig att besvara frågan. Detta omfattas inte av diskrimineringslagens bestämmelser.

Vad säger diskrimineringslagen om uppsägning till följd av graviditet?

Om en arbetstagare diskrimineras på grund av sin graviditet är det diskriminering på grund av arbetstagarens kön (1 kap. 5 § 1 st 1p DiskL). Kön är en av de sju diskrimineringsgrunder som lagen omfattar (1 kap 5 § DiskL). Om en arbetstagare på något sätt missgynnas på grund av hennes graviditet har det i praxis fastslagits att det utgör direkt diskriminering (1 kap. 4 § 1 st 1p DiskL). Graviditet är således inte en saklig grund för uppsägning.

Hur går en rättslig process till vid fall av diskriminering?

Det är den som har utsatts för diskriminering som har bevisbördan. Att denne har bevisbördan innebär att det är upp till den diskriminerade arbetstagaren att visa omständigheter som ger anledning att anta att så har skett. Om denna bevisbörda uppnås är det upp till svaranden, det vill säga arbetsgivaren, att visa att diskriminering inte har förekommit (6 kap. 3 § DiskL).

I och med att hon inte varit medlem i ett fackförbud är det i första hand Diskrimineringsombudsmannen (DO), som har talerätt, det vill säga rätt att föra talan i domstol (6 kap. 2 § DiskL). Om domstolen finner att arbetsgivaren gjort sig skyldig till diskriminering ska arbetsgivaren betala ut diskrimineringsersättning (5 kap. 1 § 1 st DiskL). Därutöver finns möjlighet till ett ekonomiskt skadestånd i det fall att käranden har lidit ekonomiska förluster av diskrimineringen (5 kap. 1 § 2 st DiskL). Om särskilda skäl föreligger kan ersättningen sättas ned helt eller till viss del (5 kap. 1 § 2 st.). En rättshandling som innefattar diskriminering kan i vissa fall även ogiltigförklaras (5 kap. 3 § DiskL).

Vad är slutsatsen?

Att diskriminera en arbetstagare på grund av att denne är gravid strider mot diskrimineringslagens bestämmelser om direkt diskriminering avseende kön. En anmälan av händelsen kan göras här, hos DO, för att ta ärendet vidare rättsligt.

Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att ta kontakt med oss på Lawline igen.

Med vänlig hälsning,

Sabrina CuranRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Uppsägning och avskedande ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000