Kan arbetsgivare säga upp hursomhelst?

FRÅGA
Min son har blivit uppsagd från sin fasta tjänst, som han haft i 5 år.Han fick en muntlig upplysning om detta den 12 feb. 20, och den ska träda i kraft den 17 feb. 20.Han har blivit erbjuden ett vikariat med samma timlön, men kortare arbetstid från den 17 feb. 20.Min fråga är: Ska inte hans uppsägningstid vara längre än en knapp vecka, även om han får en annan tjänst inom samma företag med något sämre villkor i direkt samband med uppsägningsdatum?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Arbetsgivare har som bekant en andel regler att förhålla sig till enligt lag när det gäller uppsägning. Bland annat så måste den ske skriftligt, föregås av uppsägningstid och ske med saklig grund.

Uppsägningen

För att uppsägning över huvud taget ska kunna ske krävs att det finns en saklig grund (7 § Lag om anställningsskydd). Saklig grund innebär att uppsägningen objektivt sett är godtagbar exempelvis att den sker p.g.a. arbetsbrist. Vill din son veta på vilka grunder han sägs upp så har han rätt till detta, be gärna att få det skriftligt så att han annars kan styrka att det inte finns saklig grund (9 § Lag om anställningsskydd). En uppsägning som skett utan saklig grund är ogiltig ( 34 § Lag om anställningsskydd).

Har uppsägning skett med arbetsbrist som grund ska även turregler om uppsägning iakttas om inget annat följer av kollektivavtal, vilket kan vara bra att veta i och med din sons relativt långa anställningstid (22 § Lag om anställningsskydd)

Ett klart fel i uppsägningsförfarandet är att den skett muntligt. Uppsägningar får arbetsgivarens håll ska alltid ske skriftligt (8 § Lag om anställningsskydd). Uppsägningen ska dessutom innehålla upplysning om att uppsägning kan ogiltigförklaras samt hur arbetstagaren ska gå tillväga för att begära eventuellt skadestånd för uppsägningen. En muntlig uppsägning är gällande men kan innebära skadestånd för arbetsgivaren (38 § Lag om anställningsskydd).

Uppsägningstiden

Som huvudregel gäller att arbetsgivare får säga upp sina anställda med viss uppsägningstid (4 § Lag om anställningsskydd). Vilken uppsägningstid som ska gälla beror på. Du säger att din son varit anställd i 5 år, varför uppsägningstiden som huvudregel är 3 månader (11 § Lag om anställningsskydd). Lagregeln kan dock åsidosättas och kortare eller längre uppsägningstid kan följa av kollektivavtal eller avtal mellan din son och arbetsgivaren. Finns ett kollektavtal gäller det dock före en eventuell överenskommelse mellan din son och hans arbetsgivare.

Huruvida den korta uppsägningstiden är okej beror alltså på om annan uppsägningstid följer av kollektivavtal eller annat avtal. Finns inget kollektivavtal eller annat avtal så är uppsägningstiden 3 månader. Förbiser arbetsgivaren uppsägningstiden blir denne skadeståndsskyldig (38 § Lag om anställningsskydd).

Sämre arbetsvillkor

Att din son sägs upp och blir återanställd med sämre arbetsvillkor är något som arbetsgivaren får göra förutsatt att det finns saklig grund, som jag beskriver ovan.

Att din son ska få sämre arbetsvillkor och sägas upp är från sin nuvarande tjänst en stor förändring som påkallar en förhandlingsskyldighet hos arbetsgivaren (11 § och 13 § Lag om medbestämmande i arbetslivet). Förhandlingsskyldigheten gäller om din son är ansluten till facket eller annars om arbetsgivaren är bunden av kollektivavtal. Är arbetsgivaren inte bunden av kollektivavtal eller om din som inte är ansluten till facket så finns ingen förhandlingsskyldighet. Underlåten förhandlingsskyldighet kan medföra skadeståndsskyldighet (54 § Lag om medbestämmande i arbetslivet.)

Slutligt råd

Jag råder sin son att först och främst läsa igenom sitt kollektivavtal och vad som står där angående uppsägningstid och dylikt för att ta reda på vad som gäller i hans specifika fall. För som jag framför i mitt svar kan många bestämmelser åsidosättas med kollektivavtal.

Är sin son ansluten till facket så råder jag honom att i första hand kontakta dem angående omständigheterna för uppsägningen. Såvida din son inte har ett riktigt lustigt kollektivavtal så låter det inte som att allt har gått rätt till. Från facket kan han få hjälp att driva tvisten vidare.

I fall då sin son inte är fackligt ansluten kan han ändå väcka talan mot sin arbetsgivare i tingsrätten. Möjligheterna som finns är att erhålla skadestånd för utebliven inkomst eftersom uppsägningstid inte iakttagits. Finns inte saklig grund för uppsägning kan även uppsägningen ogiltigförklaras.

Hoppas att du har fått vägledning om din sons rättigheter i samband med sin uppsägning.

Hälsningar,

My Öhman
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1609)
2020-09-30 Visselblåsning och LAS
2020-09-30 Har jag rätt att tar bort pass?
2020-09-30 När har en arbetstagare rätt till återanställning?
2020-09-30 Vilka uppsägningstider gäller för anställd?

Alla besvarade frågor (84721)