FrågaOFFENTLIG RÄTTÖvrigt05/12/2019

Kameraövervakning av bostad vid besök av hantverkare

Hej,

I min hyresrätt finns en säkerhetssystem med kamera övervakning installerad. Systemet gör båda bild och ljudupptagning vilket lagras krypterad i molnet.

Kan hyresvärden eller en hantverkare kräva att man stänger av övervaknings systemet under tiden dem är på besök hos mig och gör ett arbete?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Inledning

Din fråga aktualiserar huvudsakligen kamerabevakningslagen (KbL), dataskyddsförordningen (DSF) och brottsbalken (BrB).

Utredning

Av 5 § 1 st. 1 p. KbL framgår att lagen inte tillämpas på kamerabevakning som en fysisk person utför som ett led i en verksamhet av rent privat natur eller som har samband med vederbörandes hushåll. Trots att denna lag i och för sig reglerar kamerabevakning faller alltså rent privat övervakning utanför dess tillämpningsområde, vilket innebär att inget tillstånd behövs. Detsamma gäller avseende DSF som reglerar insamling av personuppgifter men inte tillämpas på privat övervakning, något som framgår av artikel 2 DSF. Detta förutsätter dock att bevakningen endast avser en plats dit allmänheten inte har tillträde, att du bevakar i egenskap av privatperson och att bevakningen bedrivs som ett led i verksamhet av rent privat natur. Sannolikt får bilderna inte heller spridas till en större krets. I princip är alltså kamerabevakning av den egna bostaden oreglerad och tillåten. Det är dock värt att notera att den som kameraövervakar sitt hem när andra personer är där kan göra sig skyldig till exempelvis brottet kränkande fotografering enligt 4 kap. 6 a § BrB. Detta förutsätter att fotograferingen sker utan samtycke i en bostad och är ägnad att kränka den enskildes personliga integritet samt att gärningen inte kan anses försvarlig med hänsyn till exempelvis syftet.

Enligt min uppfattning kan du antagligen låta din kamerabevakning fortsätta under tiden som en hantverkare arbetar i din lägenhet. Detta baserar jag på att hantverkarens yrkesutövning typiskt sett antagligen inte är en sådan aktivitet som om den dokumenteras kan anses ägnad att kränka den enskildes personliga integritet. För att vara på den säkra sidan bör dock hantverkarens samtycke inhämtas avseende inspelningen. Skulle de anse att detta inte är godtagbart så har de i och för sig ingen laglig rätt att kräva att övervakningen avbryts enligt exempelvis KbL, men de kan inom ramen för avtalsrätten möjligen helt enkelt välja att inte ingå avtal med dig under dessa förutsättningar. Om ett avtal redan ingåtts med hyresvärden och en konflikt avseende övervakningen därefter uppstår blir situationen svårare. I det skedet blir det en fråga om huruvida de kan vägra prestera enligt avtalet under förutsättningen att kameraövervakning pågår eller ej. Jag bedömer att denna fråga inte kan besvaras inom ramen för denna fråga eftersom svaret skulle bli alltför omfattande.

Handlingsplan

Min rekommendation till dig är att i förhand informera hantverkare om att din lägenhet är kameraövervakad och därefter, vid en eventuell konflikt, väga ditt intresse av att bedriva bevakning under tiden de arbetar mot intresset av att lösa konflikten genom att avbryta övervakningen.

Jag kommer att ringa dig månaden den 9/12 18:00 för uppföljning av ärendet. Fungerar inte den här tiden får du gärna maila mig på magnus.gustafsson@lawline.se.

Jag hoppas att mitt svar var till hjälp!

Med vänlig hälsning

Magnus GustafssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo