Kallelse till bouppteckningsförrättning

FRÅGA
Ska våra gemensamma barn kallas till bouppteckningen efter min avlidne make? De räknas väl som efterarvingar men inte som dödsbodelägare vad jag har kunnat läsa mig till. Ett av barnen är bosatt i Australien och har då dubbelt medborgarskap.
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Lagstiftning kring bouppteckning
Rättsregler om bouppteckning återfinns i 20 kap. ärvdabalken (ÄB). En bouppteckningsförrättning ska som huvudregel förrättas senast tre månader efter dödsfallet (20 kap. 1 § ÄB).

Vilka ska kallas till bouppteckningsförrättning?
Samtliga dödsbodelägare ska kallas till en bouppteckningsförrättning (20 kap. 2 § första stycket 2 ÄB). En dödsbodelägare kan till exempel vara en efterlevande make eller sambo, legal arvinge eller en universell testamentstagare (18 kap. 1 § ÄB). Att vara dödsbodelägare innebär att man har rätt till arv från det aktuella dödsboet. En efterlevande make eller sambo ska emellertid alltid kallas till en bouppteckningsförrättning, oavsett om denne är dödsbodelägare eller inte (20 kap. 2 § första stycket 3 ÄB).

Därutöver ska även efterarvingar som är närmast att taga arv kallas till bouppteckningsförrättningen (20 kap. 2 § första stycket 4 ÄB). Att vara efterarvinge innebär att man har rätt till arv först när dödsbodelägaren har avlidit.

Vad gäller i din situation?
Precis som du har angivit i din fråga betraktas era barn som efterarvingar, då de är berättigade till arv först när en dödsbodelägare har avlidit. De har efterarvsrätt på efterlevande makens kvarlåtenskap (jfr 3 kap. 2 § ÄB).

Eftersom efterarvingar som är närmast att taga ska få en kallelse till bouppteckningsförrättning, ska era gemensamma barn också kallas till förrättningen. En kallelse ska göras i god tid till förrättningen (20 kap. 2 § första stycket 2 ÄB). Med god tid avses minst två veckor före bouppteckningsförrättningen för den som är bosatt i Sverige, och fyra veckor för den som är bosatt utomlands. Kallelsebrevet ska innehålla datum, tid och plats för förrättningen samt vem bouppteckningsförrättningen avser.

Hoppas att du har fått svar på din fråga och önskar dig en fortsatt trevlig sommar!

Med vänlig hälsning

Mellin Sahin
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bouppteckning och arvsskifte (1030)
2021-01-17 Hur lång tid får det ta för uppteckningen att bli klar?
2021-01-16 Hur fördelas arv mellan särkullbarn och gemensamma barn när deras gemensamma förälder går bort?
2020-12-30 Vilka successionsregler ska tillämpas vid bortgång utomlands?
2020-12-25 Vem får upprätta en bouppteckning

Alla besvarade frågor (88291)