Jämkning enligt ÄktB 12 kap 1 § samt rättshjälp

2016-10-05 i Bodelning
FRÅGA
Om man vill skiljas men inte har råd hur gör man då? Måste man vara gift 1 år för att dela på hälften?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline.

Rättshjälp eller rättsskydd
Om du vill ingå skilsmässa men har inte råd så kan du få ekonomisk hjälp. Du kan få rättshjälp under vissa förutsättningar. Först och främst ska du ha fått juridisk rådgivning i två timmar innan rättshjälp får ges. Ditt ekonomiska underlag (summan av inkomster, försörjningsbörda, förmögenhet och skulder) får inte överstiga 260 000 kronor per år. Vidare får rättshjälp beviljas om du verkligen är i behov av juridiskt biträde och att dina behov inte kan tillgodoses på annat sätt. Det måste även anses vara rimligt att staten bidrar till kostnaderna. Ditt ärende får inte understiga 22 150 kronor (ditt krav gentemot din maka eller make). Allt detta framgår av rättshjälpslagen (1996:1619) samt på domstolsverkets hemsida, här.

Innan du ansöker om rättshjälp så är det bra att du kollar upp om du har en hemförsäkring eller annan försäkring som medger rättsskydd. Om du har rätt till rättsskydd enligt din försäkring så kan du inte få rättshjälp. Om du vill ansöka om rättshjälp kan du vara beredd på att få betala en rättshjälpsavgift som bestäms till en procentuell andel av kostnaderna för hjälpen. Staten betalar resten. Avgiftens storlek beror på dina ekonomiska förhållanden. Om du vill veta vilka avgifter som gäller, kontakta Rättshjälpsmyndigheten eller en advokatbyrå. Avgiften tas ut löpande allt eftersom biträdet arbetar med ditt ärende.

Om ni kan komma överens utan att ärendet tas upp i domstol så kan det självklart bli billigare. Om du förlorar ett mål i en domstol så kommer du få betala dina egna rättshjälpskostnader (dvs. rådgivnings- och rättshjälpsavgift) och motpartens kostnader, även om du har rättshjälp. Det kan alltså bli kostsamt om du förlorar målet i domstol. För att få rättshjälp kan du vända dig till en advokatbyrå eller annan juridisk byrå som i sin tur hjälper dig med att ansöka om rättshjälp. Rättshjälpsmyndigheten beslutar i saken.

Jämkning av bodelning enligt äktenskapsbalken (1987:230) 12 kap 1 §
Om ni ska ingå skilsmässa så kommer ni behöva göra en bodelning. Hur er egendom fördelas under bodelningen kan påverkas av hur lång tid ert äktenskap har varat. Om det har varit ett kort äktenskap kan det anses vara oskäligt med en likadelning. Detta regleras i äktenskapsbalken 12 kap 1 §. En bodelning kan jämkas med bland annat hänsyn till äktenskapets längd, makarnas ekonomiska förhållanden samt omständigheterna i övrigt. Tanken är att man inte ska kunna ”gifta till sig egendom” genom ett kort äktenskap. Parterna kan därför inte få en full bodelning genom den allmänna jämkningsregeln. Om jämkning blir aktuellt så kommer den make eller maka som har mest giftorättsgods att få behålla mer av sin egendom.

Denna jämkning av bodelningen ska räknas på en femårsperiod. Om makar har varit gifta i 5 år ska allt giftorättsgods delas lika Men om makar har varit gifta i exempel 2 år så ska endast 2/5 av det totala giftorättsgodset delas lika. Om ni har varit sambor omedelbart före äktenskapet så kommer er sambotid också att inräknas i denna period.

Exempel: Två sambor har bott med varandra 1 år innan de gifter sig. Efter 2 år som gifta skiljer de sig. Om jämkningsmöjligheten i äktenskapsbalken 12 kap. 1 § används så ska 3/5 av det totala giftorättsgodset delas.

Svaret på din fråga blir då sammanfattat att denna korta tid räknas stegvis på en femårsperiod. Vid en skillsmässa efter 1 år som gifta ska då enligt huvudregeln endast 1/5 av den totala giftorättsgodset delas lika.

Hoppas du fick svar på dina frågor!

Mvh

Marie Gergy
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2754)
2021-03-03 Vad ingår i bodelning
2021-03-03 Ingår aktiebolag i en skilsmässa?
2021-03-01 Gäller bodelningsavtal under bestående äktenskap vid skilsmässa?
2021-02-28 Vad ska du göra om din f.d. partner inte vill samarbeta för att få till stånd en bodelning?

Alla besvarade frågor (89883)