Jämkning av underhållsbidrag

2019-12-10 i Underhåll
FRÅGA
Medan jag bodde i utlandet blev det skilsmässan och då fick jag efter rättegång skyldighet att betala 3600 i underhållningsstöd för gemensamt barn (barn1).Jag har nu flyttat tillbaka till Sverige, min inkomstsida har förändrats med tiden och beloppet känns lite för mycket i dagsläget. Mer än det, "barn1" har fått en annan pappa, medan jag har också skapat en ny familj och vi har redan ett barn (barn2) plus att vi väntar på en till (barn3).– Har fått att höra, om jag kommer att ge upp min rätt att vara förälder för "barn1" - då kommer inte underhållningsstöd gälla för mig, för att rent förmält har jag ingenting med "barn1" att göra längre. Stämmer det?– Vilka andra vägar finns det att överklaga tingsrättens beslut, då grundades denna på felaktiga villkor som gäller inte längre? (boende i utlandet, ändringar i familjen etc..)
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Hur jag uppfattar din fråga:

Du är underhållsskyldig för ditt barn och betalar ett underhållsbidrag till den andra föräldern som är fastställt genom dom till 3600 kr. Eftersom din ekonomiska situation och livssituation har ändrats undrar du om det är möjligt att betala mindre, alternativt ingenting alls, och hur du kan gå tillväga.

Bestämmelser om underhållsskyldighet hittar du i föräldrabalken, och främst i sjunde kapitlet. Bestämmelser om adoption finns i föräldrabalkens fjärde kapitel. Föräldrabalken benämns med förkortningen "FB" i detta svar.

Föräldrars underhållsskyldighet

Som huvudregel ska den förälder som inte har barnet boende hos sig betala underhållsbidrag, FB 7 kap. 2 §. Underhållsbidraget ska bestämmas efter de behov som barnet har och utifrån föräldrarnas underhållsförmåga, FB 7 kap. 1 §.

Förbehållsbelopp för den förälder som betalar underhållsbidrag

Den som ska betala underhållsbidrag får förbehålla sig ett belopp för eget underhåll, samt för underhåll till egna barn som bor hos föräldern. Eftersom du nu (snart) har två barn som bor hos dig kan du därför få förbehålla dig ett större belopp, än då du inte hade några andra barn, FB 7 kap. 3 §. Man kan här tala om att din underhållsförmåga har ändrats.

Att begära jämkning av underhållsbidraget

Om underhållsförmågan har ändrats kan den bidragsskyldige föräldern väcka talan i domstol för att begära jämkning av underhållsbidraget, FB 7 kap. 10 § första stycket. På så vis kan underhållsbidraget sättas ned. Det krävs en betydelsefull förändring i de ekonomiska förhållandena för att jämkning ska beviljas. Dessa ändrade förhållanden ska inte kunna ha förutsetts då bidraget bestämdes. Har det gått mer än sex år sedan underhållsbidraget fastställdes krävs inte några ändrade förhållanden för att begära att beloppet omprövas, FB 7 kap. 10 § tredje stycket.

Jämkning är inte detsamma som att domen överklagas. En dom måste överklagas inom tre veckor från det att den meddelats av domstolen. Annars går den möjligheten förlorad (se rättegångsbalken 50 kap. 1 §).

Underhållsskyldighet för annan än de biologiska föräldrarna

Även den som är gift med eller har (andra) barn tillsammans med boendeföräldern, och som bor ihop med boendeföräldern och barnet är underhållsskyldig, FB 7 kap. 5 §. Den här bestämmelsen träffar alltså "styvföräldrar", men är inte tänkt att ersätta den biologiska förälderns ansvar. Syftet är ett annat, nämligen att de barn som bor i samma familj ska leva under samma standard och nivå. Skyldigheten gäller inte för den del som redan ersätts av den biologiska föräldern.

Adoption skär de rättsliga banden till ditt barn

När du skriver att du "kan ge upp din rätt som förälder", förstår jag det som att du syftar på att barnet skulle kunna adopteras av sin styvpappa. Detta bryter de rättsliga banden du har till ditt barn och effekterna av detta är bland annat att du inte längre behöver betala underhållsstöd, och att barnet inte längre blir arvsberättigat efter dig. Det går inte att bryta de juridiska banden på något annat sätt än att ditt barn blir adopterat.

Adoption förutsätter att den tilltänkta nya föräldern är lämplig och barnet har behov av adoption. Barnets bästa är det viktigaste. Är barnet äldre än 12 år krävs samtycke från barnet själv. Även barnets vårdnadshavare måste samtycka till adoption. Givetvis måste viljan finnas också hos styvpappan. En ansökan om adoption kan bara initieras av den som vill adoptera och en sådan ansökan görs hos Tingsrätten, som ska fatta beslutet.

Önskar du att läsa mer om hur en adoption går till kan jag rekommendera dig att läsa på Sveriges domstolars webbplats.

Sammanfattning

Eftersom din inkomst och livssituation har förändrats finns möjlighet att påkalla jämkning av underhållsbidraget. Om mer än sex år gått sedan beslutet om underhållsbidrag krävs dock inte någon förändring i livssituationen för att få möjlighet att pröva underhållsbidraget. Du behöver då vända dig till tingsrätten i den ort där barnets andra förälder har sin hemvist, FB 7 kap. 12 §. Givetvis kan du alternativt komma överens med den andra föräldern om att underhållsbidraget ska ändras. Om det är möjligt rekommenderar jag att ni upprättar ett skriftligt avtal om detta. Frågan om adoption kan du lyfta med den andra föräldern och styvföräldern. Du kan dock inte initiera detta ärende själv hos tingsrätten.

Jag kan rekommendera dig att läsa mer om underhållsbidrag och hur beloppet kan bestämmas på försäkringskassans webbplats.

Om du överväger att väcka talan i domstol rekommenderar jag dig att skaffa ett juridiskt ombud för att du ska kunna ta tillvara på din rätt på bästa sätt. Våra professionella jurister på Lawlines juristbyrå kan exempelvis hjälpa dig med att skriva en korrekt stämningsansökan och agera ombud vid förhandling i domstolen. Önskar du att komma i kontakt med juristbyrån får du gärna återkoppla till mig på mejl: hanna.lindqvist@lawline.se, så återkommer vi med en offert.

Vänligen,

Hanna Lindqvist
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (944)
2020-07-08 Hur lång tid gäller försörjningsplikten för barnen?
2020-07-07 En 19-årings rätt till underhållsbidrag och studiebidrag
2020-06-30 Vilken ekonomisk hjälp finns vid ensam vårdnad?
2020-06-29 Resekostnader för umgänge

Alla besvarade frågor (81887)