FrågaFAMILJERÄTTBodelning11/07/2019

Jag ska bryta upp med min sambo. Vad kommer hända med huset som jag köpte och helt äger samt den skuld jag därmed har? Samt fråga om vårdnad av barnen.

Hej,

Jag är sambo och har två barn med sambon. Vi har inget samboavtal. Vi har skaffat hus som jag betalt helt med hjälp av lån, 1500000 kr., från min pappa. Vi bor tillsammans i detta hus. Emellertid har vi beslutat separera och gå skilda vägar. Vad händer med huset jag helt och hållet betalt och har lagfarten på? Vad händer med skulden till mina föräldrar? Enl. lånevillkoret måste jag betala tillbaka den om huset säljs.

Vad gäller?

Med vänlig hälsning

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga aktualiserar främst sambolagen (SamboL) och då särskilt dess regler om bodelning. Jag kommer därför inledningsvis att redogöra generellt för dessa regler och hur en bodelning går till, varefter jag kommer att kunna besvara dina specifika frågor utifrån den generella redogörelsen. Du har även inkommit med kompletterande information som berör vårdnad om era gemensamma barn. Detta kommer jag att separat beröra sist i mitt svar.

Sambolagen
Det verkar alltså som att du och din sambo även enligt lagens definition är sambor, på så sätt att ni tillsammans lever stadigvarande i ett parförhållande och har ett gemensamt hushåll (1 § SamboL). Detta innebär att sambolagen är tillämplig på ert förhållande, och vid uppbrott är det särskilt reglerna om bodelning som är aktuella.

Bodelning
Vid upphörande av ett samboförhållande kan bodelning ske. Detta är dock inte något som sker automatiskt, utan kräver att minst en av parterna begär att så ska ske, senast ett år efter uppbrottet (8 § SamboL). Vid en bodelning ska båda sambornas egendom, efter avdrag för deras skulder, läggas in i en abstrakt pott, för att sedan delas på två. Eftersom ni inte upprättat något samboavtal som skulle kunnat undanta egendom från bodelning ska all "samboegendom" ingå i bodelningen.

För att få reda på hur en eventuell bodelning i ert fall skulle se ut måste man först utreda vilken samboegendom ni har. Med samboegendom avses sådan egendom som förvärvats för gemensam användning (3 § SamboL). Det spelar alltså ingen roll vem av samborna som har betalat eller anskaffat egendomen. Så länge den förvärvats för gemensam användning utgör den alltså samboegendom, med vissa specifika undantag i 4 och 9 §§ SamboL. För bostäder gäller dock att bostaden dessutom att bostaden, som i detta fall verkar vara en villa eller dylikt på fastighet, är avsedd som sambornas gemensamma hem och innehas huvudsakligen för detta ändamål.

Detta innebär att huset du köpt utgör samboegendom om, (i) det förvärvades för gemensam användning, (ii) är avsett som ert gemensamma hem, (iii) och huvudsakligen innehas för detta ändamål. Som jag förstår din situation utgör huset alltså sannolikt samboegendom, vilket innebär att det ska ingå i en eventuell bodelning. Förutom huset ska även sådant gemensamt bohag som inköpts under förhållandet, såsom möbler, hushållsmaskiner och dylikt (6 § SamboL).

Hur går då bodelningen till?
Först ska man alltså konstatera vad som utgör samboegendom, och vem det tillhör. Huset verkar det exempelvis som att du äger ensamt. Sedan kanske det finns annan egendom i huset som du äger, samt sådant som din sambo äger och saker som ni äger hälften var. Man ska alltså se till hur mycket samboegendom varje sambo äger. Därefter får varje sambo på sin sida hålla undan så mycket av sin samboegendom som krävs för att täcka sina skulder. Skulder som en sambo har ska dock i första hand, så långt det går, avräknas på egendom som inte utgör samboegendom, förutom då skulden är förenad med förmånsrätt. Jag ska förklara allt detta med ett exempel.

Vi tar din situation och säger att du alltså äger huset till 100% och har en skuld uppgående till 1.500.000 som utgörs av det lån du tog för att kunna köpa huset. Vi säger även att detta lån är förenat med panträtt i huset, vilket alltså utgör en så kallad "förmånsrätt" som lagen talar om. Detta innebär att skulden kan avräknas direkt på huset trots att det utgör samboegendom och även om du har annan icke-samboegendom som skulden skulle kunna avräknas på.

Vi säger också att huset är värderat till 2.000.000. Detta innebär att du, innan du måste lägga in hela huset i potten vid bodelningen, får dra av hela skulden på 1.500.000 från värdet på huset, så att du istället lägger in "endast" 500.000 i potten. Notera dock att du endast får dra av hela skulden direkt på huset om skulden är förenad med en förmånsrätt såsom panträtt i huset. Om den inte är det måste du först dra av skulden på annat du har som inte är samboegendom, som exempelvis en bil eller annat om det inte utgör samboegendom. Därefter, om din resterande egendom inte räcker för att kunna täcka hela skulden, får du då dra av resten på huset. Vi säger för exemplets skull att du dock får dra av din skuld på 1.500.000 och därför kommer att behöva lägga in det överskjutande värdet om 500.000 i potten.

Vad gäller din sambo kommer samma sak att ske. Jag misstänker att hon dock inte har så mycket egendom och möjligtvis en del skulder. Detta innebär att hon kanske har mer skulder än tillgångar och därför kommer att lägga in 0 kr i potten, alltså ingenting. Detta innebär att allt som finns i potten är de 500.000 du bidragit med som då alltså ska delas på två, så att ni får 250.000 var.

Slutresultatet blir då alltså att du i slutändan, i detta exempel, får betala henne 250.000 och på så sätt "köpa ut" henne från huset, om du vill ha det kvar. Frågan om vem som ska ha rätt att behålla huset avgörs av vem som bäst behöver boendet (se 16 § SamboL). För att din sambo ska ha rätt att helt ta över fastigheten krävs dock att hon ska kunna ersätta dig och att det i övrigt är skäligt att ett sådant övertagande sker.

Det bör dock noteras att det finns en "jämkningsregel" som gör att man kan ändra ett resultat av en bodelning om den skulle bli oskälig. Denna regel finns i 15 § SamboL och stadgar att man kan ändra resultatet av bodelningen, på så sätt att ena parten (i detta fall du) får behålla mer av sin egendom om det med hänsyn till samboförhållandets (korta) längd men även till sambornas ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt är skäligt att sådan ändring sker. Denna regel ska dock användas restriktivt, på så sätt att det verkligen krävs särskilda omständigheter för att den ska kunna tillämpas.

Med allt detta sagt bör du kunna skapa dig en viss uppfattning om hur bodelningen kan tänkas gå till i er situation. Vad gäller ditt lån beror det bland annat på om det är förenat med panträtt i fastigheten hur det ska behandlas. Jag kommer nu att kort beröra frågan om vårdnad över era barn.

Vårdnad över barn
En domstol kan enligt 6:5 FB besluta att vårdnad över barn ska anförtros åt endast en av föräldrarna. Det krävs dock att detta är till barnens bästa. I och med det du berättat om din och din sambos situation finns det enligt min uppfattning klara omständigheter som talar för att du skulle kunna få ensam vårdnad för barnen. Min rekommendation är dock att du, innan du inleder ett sådant ärende, rådslår med en professionell jurist som närmare kan utvärdera en sådan möjlighet till ensam vårdnad. Det kan nämligen vara mycket påfrestande för alla i familjen med en vårdnadstvist, och den som vill ha ensam vårdnad har i princip alltid mest att bevisa. Om du är intresserad av sådan rådgivning av en professionell jurist på Lawlines juristbyrå kan du höra av dig på min mail här nedanför.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga. Om du har några följdfrågor angående mitt svar kan du maila mig på Joel.Herrault@Lawline.se.

Med vänlig hälsning,

Lawline RådgivareRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”