Jag körde på framförvarande fordon, kommer mitt körkort att återkallas?

Hej, om en person som har sitt körkort på prövotid och gör sig skyldig, blir fälld för ett trafikbrott där domen blir böter med 2000kr. Domen lyder brott mot trafiklagen 3kap 2§ och 14kap 3§ 1 p b trafikförordningen (1998:1276). Kort handlar det om att vederbörande inte enl domen haft ett tillräckligt avstånd till framförvarande fordon med en kollision som följd. Vederbörande har framfört sitt tjänstefordon (elbil posten) i ca 30km/h i snöstorm (vet att man är skyldig) att själv ta hänsyn till rådande omständigheter men eftersom transportstyrelsen i efterhand ska avgöra vidare vad som ska ske beträffande körkortet så tkr jag det hör till saken som en del andra saker såsom att vederbörande framfört att fordonet inte kändes som vanligt! Hur/vad tror ni påföljden blir beträffande körkortet då det handlar om prövotid, finns det risk för indraget körkort? Mvh/P

Lawline svarar

Hej P!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Mina utgångspunkter

Jag kommer, i enlighet med vad du anger i din fråga, att utgå ifrån att någon dömts för brott mot 3 kap 2 § trafikförordningen (underlåtenhet att iaktta lämpligt avstånd till framförvarande fordon). Jag tolkar din fråga som att du undrar om detta troligen eller möjligen kan resultera i ett körkortsingripande.

Det finns med god sannolikhet grund för att återkalla körkortet ifråga

<p>Regler om körkort finns i körkortslagen. I lagens femte kapitel finns regler kring körkortsingripande. Enligt 5 kap 1 § första stycket körkortslagen, kan ett körkortsingripande ske bl.a genom återkallelse av körkort. 5 kap 3 § körkortslagen listar en rad omständigheter, som kan läggas till grund för att återkalla ett körkort.

5 kap 3 § första stycket fjärde punkten körkortslagen är relevant i förekommande fall. Där stadgas att "Ett körkort ska återkallas (d.v.s "dras in"), om [...] "körkortshavaren brutit mot någon annan regel som är väsentlig från trafiksäkerhetssynpunkt, allt om överträdelsen inte kan anses som ringa."

Personen du nämner i din fråga har i lagakraftvunnen dom straffats för att inte ha hållit adekvat avstånd till framförvarande fordon. Kravet på att hålla adekvat avstånd till framförvarande fordon (3 kap 2 § trafikförordningen), är ett typexempel på en regel som anses väsentlig från trafiksäkerhetssynpunkt. I och med att personen kolliderade med fordonet framför personen, är utrymmet för att bedöma överträdelsen som ringa i princip obefintligt. Förutsättningarna för att återkalla körkortet jämte 5 kap 3 § första stycket fjärde punkten körkortslagen är följaktligen uppfyllda.

Transportstyrelsen kommer därför, enligt min bedömning, med god sannolikhet snart att inleda ett förfarande för att återkalla vederbörandes körkort. Det finns enligt 5 kap 9 § körkortslagen möjlighet för Transportstyrelsen att istället för att återkalla ett körkort meddela en varning - men med tanke på att prövotiden fortfarande löper på körkortet lär möjligheterna att komma undan med en varning tyvärr vara utomordentligt små.

Sammanfattning

En person har gjort dig skyldig till ett trafikbrott. Det brott det är fråga om, är typiskt sett tillräckligt allvarligt för att grunda ett körkortsingripande enligt femte kapitlet i körkortslagen. Även med hänsyn tagen till de förmildrande omständigheter du berättat om i frågan, bedömer jag att det mest sannolika händelseförloppet är att Transportstyrelsen inleder ett förfarande för att återkalla körkortet ifråga.

Lyckönskningar och hälsningar,

Johannes NorrmanRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Offentlig rätt och Trafik och körkort? Vi hjälper dig till fast pris!

Körkortsärende4995 kr

Gäller ett yttrande eller överklagande. Du skriver själv under och skickar in yttrandet eller överklagandet. Vill du hellre bli företrädd av Lawline? Vänligen klicka här.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning