Jag har under en lång period fått falska anklagelser om förskingring. Kan det utgöra brott och kan jag ha rätt till skadestånd pga detta?

FRÅGA
Har haft hand om föräldrarnas betalningar ,genom fullmakt på banken. Föräldrarna blev dementa, och betalningarna har skötts till punkt och pricka . Nu efter 9 år har mina systrar anklagat mig för förskingring på 90.000 :-trots att alla kvitton finns och det tog 11 mån. av ogrundade anklagelser och trakasserier innan deras advokat fick dem att släppa frågan. Detta har naturligtvis tagit mig och min hustru mycket hårt. Vad säger lagen om ogrundade Förskingringsanklagelser och trakasserier? Skadestånd? Tacksam för svar.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag vill inleda med att beklaga att ni behövt utstå en sådan behandling under en så lång period.

Jag kommer att dela upp mitt svar i rubriker som var och en behandlar de olika juridiska aspekterna av din fråga.

Kan dina systrars handlingar utgöra brott?
Första frågan som jag ska behandla är om det skulle kunna utgöra brott att förfara på det viset som dina systrar gjort. Jag vill inleda med att säga att det inte finns något generellt förbud mot att man anklagar någon för brott. De olika brottsbestämmelser som finns som skulle kunna aktualiseras i denna situation handlar istället om vad man gör av sina anklagelser och eventuella andra handlingar som skulle kunna utgöra brott.

I detta fall har jag inga insikter i hur de senaste elva månaderna sett ut och vad systrarna gjort med sina anklagelser. Därmed kan jag inte specifikt säga om något särskilt brott skulle kunna ha begåtts i detta fall. Jag kan dock göra en översiktlig beskrivning av vissa brott som kan begås i sådana här situationer.

Falsk angivelse
För det första finns brottet falsk angivelse som regleras i brottsbalken (BrB) 15:6. Bestämmelsen har följande lydelse.

"Angiver man oskyldig till åtal med uppsåt att denne må bliva fälld till ansvar, dömes för falsk angivelse till fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst sex månader.

Om han icke insåg men hade skälig anledning antaga, att den angivne var oskyldig, dömes för obefogad angivelse till böter eller fängelse i högst sex månader."

Förutsättningarna som måste vara uppfyllda för att detta brott ska ha begåtts är således följande.
1. Man ska ha angivit någon till åtal,
2. som man vet är oskyldig,
3. med uppsåt att denne ska fällas till ansvar.

Problemet med detta brott är att det i detta fall endast kan begås av den som är målsägande (offer) av brottet ifråga, såvida det inte anses att brottet är grov förskingring. Med det menas att den som begår brottet falsk/obefogad angivelse måste ha varit hypotetisk målsägande i det brott hen anklagar någon att ha begått. Detta beror på att åtal på grund av förskingring som begås av exempelvis målsägandens barn (som det påstås i detta fall) endast kan väckas av målsäganden själv, såvida man inte anser förskingringen vara av grov grad. I detta fall är de hypotetiska målsägandena dina föräldrar (eftersom den påstådda förskingringen var gentemot dem), och det skulle vara svårt att få det till att dina systrar också var målsäganden (se rättegångsbalken (RB) 20:8 fjärde stycket). Därmed kan de inte begå brottet falsk angivelse såvida inte det påstådda brottet skulle kunna bedömas som grov förskingring. Brottet falsk angivelse skulle alltså snarare bli aktuellt om exempelvis dina systrar påstod att du förskingrat från dem.

Om det däremot är så att dina systrar angivit dig till exempelvis polisen och den påstådda gärningen väcker misstankar om att du ska ha begått grov förskingring kan förutsättningarna för brottet vara uppfyllda. Det krävs också att de i så fall hade uppsåt att anmälan skulle leda till åtal.

Falsk tillvitelse
För brottet falsk tillvitelse, som finns i BrB 15:7, krävs på samma sätt som ovan att dina systrar angivit dig till polisen med vetskap om att du är oskyldig. Det som skiljer sig i detta brott från det ovan är att de inte behöver ha uppsåt till att det ska leda till åtal, utan endast att det ska vara besvärande för dig på så sätt att det väcks misstankar mot dig och exempelvis inleds en förundersökning om brott.

Utifrån din fråga tolkar jag det som att inga myndigheter såsom polis eller åklagare varit inblandade i dessa anklagelser. I sådana fall är det osannolikt att något särskilt brott begåtts på grund av det faktum att de anklagat dig för förskingring.

Det finns dock framför allt två till brott som kan ha begåtts i detta fall.

Förtal
Brottet förtal, som regleras i BrB 5:1, kan ha begåtts om dina systrar spridit uppgifter om att du skulle ha förskingrat från dina föräldrar. Det kan nämligen utgöra förtal att sprida uppgifter med påstående om att någon är brottslig. Det krävs att någon annan ska ha tagit del av uppgifterna, på så sätt att de ska ha spridits till flera personer än er tre. För att då kunna komma undan straff måste gärningsmannen kunna visa att det var försvarligt att lämna uppgiften och att uppgiften antingen var sann, eller att hen hade skälig grund för den.

Eftersom det inte verkar ha funnits skälig grund för påståendet att du begått förskingring, och eftersom det ändå inte finns något som talar för att det skulle ha varit försvarligt att sprida uppgifterna, kan det ha begåtts förtal i denna situation om dina systrar spridit uppgifter som utpekar dig som brottslig.

Ofredande
Slutligen kan brottet ofredande, som regleras i BrB 4:7, ha begåtts. Brottsbestämmelsen har följande lydelse.

"Den som fysiskt antastar någon annan eller utsätter någon annan för störande kontakter eller annat hänsynslöst agerande döms, om gärningen är ägnad att kränka den utsattes frid på ett kännbart sätt, för ofredande till böter eller fängelse i högst ett år."

I detta fall kan brottet alltså ha begåtts om dina systrar utsatt dig för störande kontakter på ett sätt som typiskt sätt skulle anses kränka din frid på ett kännbart sätt. Detta skulle exempelvis kunna vara meddelanden eller muntliga påståenden med anklagelser eller hot riktade mot dig. Det krävs dock mer än ett meddelande, då det ska utgöra en kännbar kränkning av din frid.

Eftersom att jag som sagt inte har närmare insikt om omständigheterna i detta fall kan jag inte göra några närmare bedömningar om något brott kan ha begåtts i denna situation.

Kan du ha rätt till skadestånd?
I detta fall rör det sig om skadestånd utanför något avtalsförhållande. Detta innebär att den typen av skadestånd som kan komma ifråga är så kallat utomobligatoriskt skadestånd, som regleras i skadeståndslagen (SkL).

Det finns flera olika grunder på vilka man kan få skadestånd av någon annan. Den mest relevanta i detta fall är dock SkL 2:3. I bestämmelsen regleras skadestånd på grund av kränkning. Den lyder som följande.

"Den som allvarligt kränker någon annan genom brott som innefattar ett angrepp mot dennes person, frihet, frid eller ära skall ersätta den skada som kränkningen innebär."

För att skadestånd ska kunna utgå på denna grund, i denna situation, krävs följande.
1. Dina systrar ska ha allvarligt kränkt dig,
2. genom brott,
3. som innefattar ett angrepp mot din,
4. (i detta fall) frid eller ära.

För att ersättning ska kunna utgå på denna grund krävs alltså först och främst att dina systrar begått något brott. I detta fall är det osäkert om något brott ens har begåtts av dina systrar. Om det däremot är så att de begått brott är det förtal och ofredande som är de relevanta, av de jag gått igenom.

Förtal innebär nämligen oftast en allvarlig kränkning av en persons ära, medan ofredande kan innebära en allvarlig kränkning av en persons frid. Om detta är fallet kan skadestånd krävas med hjälp av denna bestämmelse (SkL 2:3). Det kan dock vara svårt att bevisa att något av dessa brott begåtts (ofredande eller förtal) eftersom de ju inte faktiskt blivit dömda för något av dem. Den här typen av skadeståndskrav brukar i de absolut flesta fallen föras samtidigt som ett åtal om brott. Om dina systrar exempelvis skulle åtalas för ofredande och förtal gentemot dig, skulle du därmed ha stor möjlighet att samtidigt föra en skadeståndstalan på grund av kränkning. Om åtalet skulle leda till fällande dom skulle förmodligen också din skadeståndstalan vinnas.

Sammanfattning
Tyvärr har jag inte kunnat ge dig ett rakt svar angående om dina systrar begått något brott respektive om du på någon grund kan ha rätt till skadestånd. Det du kan göra är att kolla igenom vad som hänt de senaste elva månaderna och fundera över om dina systrar kan ha gjort något som är brottsligt, bland annat enligt de bestämmelser jag beskrivit ovan.

Om du kommer fram till att de mycket väl kan ha begått något sådant brott kan du polisanmäla dem för det. Om ärendet tas upp till åtal kan du i så fall i samband med det kräva skadestånd på grund av brottet. Om du däremot inte finner att de begått något brott eller att anmälan inte tas vidare till åtal blir det mycket svårare. Det krävs då nämligen att du själv ansöker om stämning av dina systrar med skadeståndskrav, såvida de inte frivilligt går med på att ge dig skadestånd utan att du behöver stämma dem.

Innan du eventuellt bestämmer dig för att göra något sådant bör du fundera över hur mycket skadestånd du faktiskt kan få ut, eftersom denna typen av kränkningsersättningar (för förtal och ofredande) oftast inte är särskilt höga. Om du dock bestämmer dig för att ta ärendet vidare till domstol rekommenderar jag att du tar hjälp av en professionell jurist på Lawlines juristbyrå. Om du blir intresserad av det kan du kontakta mig via min mail här nedan.

Jag hoppas att jag belyst de juridiska aspekterna av denna situation. Om du har följdfrågor angående mitt svar kan du ställa dessa till min mail Joel.Herrault@Lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skadestånd på grund av brott (200)
2021-11-15 Vart ska målsägande vända sig för att få sitt skadestånd?
2021-11-15 Kan man få hjälp av någon myndighet för att betala ett skadestånd?
2021-08-17 Preskriptionstid för skadestånd på grund av brott
2021-08-10 Lurad att investera i kryptovaluta

Alla besvarade frågor (97717)