Jag har skrivit in mitt registreringsnummer vid betalning av p-avgift men råkat lägga till ett tecken i slutet av detta. Jag har därför fått en "p-bot" - bör jag överklaga?

2021-05-27 i Parkeringsböter
FRÅGA
Hej Jag parkerade min bil och skrev in registreringsnummer rätt men det råkade bli ett litet bindessträck efter sista siffran. Parkeringsbolaget tycker att jag ska betala då jag skrivit fel registreringsnummer. Vi har inte något registreringsnummer i Sverige som slutar med ett bindessträck. Måste jag betala denna??
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det framgår inte om ditt fordon stått på privat mark och alltså fått en kontrollavgift, eller om det stått på allmän mark och således fått en parkeringsanmärkning. Svaret på din fråga blir dock i princip detsamma, eftersom de regelsystem som gäller på privat respektive allmän mark ska tillämpas så nära som möjligt enligt rättspraxis (se t.ex. HD:s resonemang i rättsfallet NJA 2017 s. 669).

Att ett registreringsnummer som anges i en betalningstjänst för parkering avvikit i större eller mindre mån från fordonets verkliga nummer, och en kontrollavgift/parkeringsanmärkning därför utfärdats är ett frekvent juridiskt problem i dessa sammanhang. Situationer som påminner om din egen har avgjorts i ett antal fall, bland annat RH 2016:42 och relativt nyligen av HD i mål Ö 2081-19.

Utifrån vad domstolarna nämner i dessa fall kan rättsläget sammanfattas enligt följande. Å ena sidan gäller att parkeringssystemet ska vara rättssäkert för bilisten, men å andra sidan måste parkeringsövervakningen kunna ske någorlunda enkelt och effektivt. När parkeringen registreras i en parkeringsautomat eller mobil betaltjänst krävs det därför att registreringen görs på ett sätt så att betalningen i det elektroniska systemet utan svårighet kan kopplas till fordonet när parkeringsvakten kontrollerar det. Den som parkerar anses ha ett långtgående ansvar för att betalningen registreras rätt. Det är alltid denne som ansvarar för sina egna förbiseenden och misstag i samband med betalning och registrering av parkeringsavgift. Å andra sidan har domstolarna, exempelvis HD i ovannämnda fall, uttalat att hänsyn i begränsad och rimlig utsträckning kan behöva tas till vissa variationer när det gäller hur registreringsnummer anges. Man bör kunna räkna med att olika alternativ för angivandet av ett registreringsnummer kan förekomma. Om den enskilde kan anses ha gjort vad som objektivt sett rimligen kan krävas av denne för att betala på det sätt som anges på platsen får avgiftsskyldigheten anses fullgjord.

I ditt fall kan man å ena sidan argumentera för att bindestrecket i slutet av registreringsnumret inte hindrar parkeringsvakten från att ändå kunna inse att det rör sig om ett misstag (t.ex. genom att denne ser registreringsskylten på bilen och kanske även nationalitetsbeteckning) och då lätt kunna kontrollera även det "rätta" registreringsnumret plus olika tänkbara ytterligare tecken i sin handterminal/mobil. Å andra sidan kan det hävdas att betalningen som du visserligen gjort inte är kopplad till ditt fordon och att du alltså inte betalat för just det fordonet. Det är svårare och mer tidsödande att kontrollera olika teckenkombinationer för att eventuellt hitta en betalning i ett elektroniskt system, jämfört med om det skulle ligga en fysisk pappersbiljett i eller på fordonet där man lätt kan jämföra de två registreringsnumren.

I ditt fall anser jag det sammantaget som osannolikt att en eventuell överklagan av dig skulle vara framgångsrik. När kontroller av registreringsnummer görs finns det i princip bara anledning att räkna med att vissa mer "självklara" variationer av inmatningar kan kontrolleras av parkeringsvakten. I den ovannämnda fallet från HD undanröjdes parkeringsanmärkningen utifrån de mer extrema omständigheterna att bilisten angett ett bindestreck istället för mellanrum mellan tecknen (båda variationerna hade parkeringsvakten i fallet lätt kunnat kontrollera). Det är dock svårare att kontrollera betalningen i ett elektroniskt system (utifrån din beskrivning utgår jag från att du betalat elektroniskt) genom att behöva mata in en ytterligare bokstav, siffra eller ett tecken i slutet av registreringsnummer som råkat komma dit (t.ex. ett bindestreck) för att kunna dra någon slutsats huruvida betalning för fordonet har skett. Att pröva sig fram och behöva lägga till en eller flera tecken, siffror etc. i slutet av det nummer som står på fordonets registreringsskylt för att se om någon betalning dyker upp är helt enkelt alltför tidsödande.

Hoppas du fått mer klarhet i detta ärende!

Med vänlig hälsning,

Kevin Läräng
Fick du svar på din fråga?