Jag har fått en kontrollavgift för att ha stått på p-förbud trots att jag lastat ur föremål ur fordonet. Kan jag överklaga?

2021-05-28 i Fordringar
FRÅGA
Hej. Har fått s k kontrollavgift pga. parkering på privat tomtmark där parkering är förbjuden enligt lag: Lag (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering. Men var tvungen att parkera för lastning/lossning av varor.Parkeringsbolaget hävdar "ingen aktivitet" vid fordonet under mer än 10 minuter och har därför utfärdat kontrollavgift. Men vi satte information = lapp i vindrutan om att lastning pågår. Så vart går gränserna för att kunna lasta/lossa? trots parkeringsförbud.
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Till att börja med kommer jag gå igenom när begreppet "lastning/lossning" kan sägas övergå i att bli en parkering". Därefter nämner jag vad som krävs för att kunna göra din invändning om urlastning gällande i den fortsatta processen.

Var går gränserna för lastning/lossning? – Inledningsvis bör sägas att parkeringsjuridiken regleras i två skilda system, ett för privat mark/tomtmark och ett för allmän mark/gatumark. Det är i regleringen som gäller främst för allmän mark som definitionerna av "lastning/lossning", "parkering" och liknande återfinns, men definitionerna är tillämpliga även på privat mark. Det framgår bl.a. av ett rättsfall med målnummer FT 3294-18 från Svea hovrätt.

I förordningen om vägtrafikdefinitioner (FDEF) 2 § anges att med "parkering" avses en uppställning av ett fordon (med eller utan förare) av någon annan anledning än som bl.a. sker för på- eller avlastning av gods. Såsom du själv tycks vara inne på övergår aldrig uppställningen i någon "parkering" rent juridiskt så länge på- eller avlastning av gods (det ska röra sig om tungt eller skrymmande/otympligt gods) sker. Så länge lastning eller lossning pågår träffas aldrig uppställningen av parkeringsförbudet.

I målet från Göta hovrätt som jag nyss nämnde rörde det sig på samma sätt som i ditt fall om frågan huruvida en persons fordon var uppställt för lastning/lossning eller istället var parkerat (på privat mark), efter ha fått en kontrollavgift för att ha stått parkerad i strid mot gällande villkor. Domstolen hänvisade till definitionen i FDEF 2 § och uttalade att lastning/lossning enligt fast praxis inte ska bedömas som parkering om den företagits "tillfälligt under kortare tid". Någon tidsgräns för när lastningen/lossningen kan sägas upphöra kan dock inte sägas vara skriven i sten, utan det väsentliga är att det kan visas att lastning/lossning faktiskt pågått kontinuerligt för att det ska anses röra sig om detta istället för "parkering" (detta understryks även i rättsfallet RH 1983:87). För att avgöra om det rört sig om en lastning/lossning behöver man alltså ta hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet. Det kan dock inflikas att i ett flertal tidigare fall en uppställning som varat i max 10 minuter godtagits såsom lastning/lossning, medan en uppställning på 15 minuter har ansetts utgöra parkering (rättsfallen NJA 1959 s. 349, NJA 1961 s. 468 och NJA 1963 s. 1 samt fallet från Göta hovrätt).

Det korta svaret är alltså att det inte finns någon "fast" gräns mellan lastning/lossning och parkering. Visserligen anger du att parkeringsbolaget uppskattat tiden till över 10 minuter, och detta kan naturligtvis rent bevismässigt vara till nackdel för dig utifrån vad jag nyss skrev, men du kan ändå ha möjlighet att med framgång åberopa att det rört sig om urlastning enligt vad jag skriver härnäst.

Vad krävs för att framgångsrikt hävda lastning/lossning i detta ärende? – Frågan om hur bilister såsom du själv kan leda i bevis för att en kontrollavgift (eller parkeringsanmärkning) är felaktigt utfärdad har tagits upp i ett antal rättsfall. I NJA 2013 s. 711 uttalar HD att det som en parkeringsvakt har antecknat i samband med att en kontrollavgift/parkeringsanmärkning har utfärdats har ett starkt bevisvärde till förmån för parkeringsövervakaren. Det räcker normalt sett inte bara med ett påstående från fordonsägaren om att felparkering inte har skett för att betalningsansvaret ska undanröjas. Fordonsägaren kan dock motbevisa parkeringsövervakaren om det framställs en befogad invändning såsom att kontrollrutinerna inte varit tillförlitliga eller om stark bevisning lagts fram till stöd för fordonsägarens uppgifter.

För att påpeka att du enbart lastat ur gods ur bilen bör du alltså ta fram så mycket bevisning som du kan för att visa detta. Använd dig av din handskrivna lapp som angett att urlastning pågått (den förekommer förmodligen även i parkeringsbolagets egna bilder då parkeringsövervakaren kan antas ha fotograferat vindrutan). Om du har ett vittne eller ytterligare uppgifter (t.ex. ett kvitto på de inköpta föremålen) som kan belysa att du faktiskt lastat ur föremål ur bilen bör du naturligtvis även försöka använda dig av dessa.

Vad kan du göra nu? – Parkering på privat mark/tomtmark handlar i grunden om ett rättsförhållande mellan enskilda, ett s.k. civilrättsligt förhållande (dvs. mellan parkeringsbolaget å ena sidan och dig å andra sidan). Allmänt gäller i sådana fall att det är den som vill kräva något av någon annan, t.ex. betalning, som måste verka för detta genom att försöka använda sig av t.ex. inkasso, Kronofogdemyndigheten eller domstol (precis som om det hade rört sig om vilken slags faktura som helst). Det är alltså upp till parkeringsbolaget att försöka driva in beloppet av dig. Det du bör göra är att vända dig till deras kundtjänst och förklara situationen och presentera det material du har till stöd för din uppfattning (du kan även dra nytta av mitt svar här). Förutsatt att du har någorlunda bra bevisning för att urlastning skett under övervakningstiden bedömer jag att du kan få rätt i detta fall.

Om du har fler frågor i detta ärende eller önskar ytterligare hjälp är du välkommen att höra av dig till info@lawline.se så att vi kan ta detta vidare.

Lycka till i fortsättningen!

Med vänlig hälsning,

Kevin Läräng
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?