Intrång i en persons sociala medier

FRÅGA
Hej! Min make har fått för sig att jag döljer saker för honom och att jag har haft någon slags fling bakom ryggen på honom. Han tror även att det finns saker jag döljer för honom som hände innan vi ens blev ett par. Han är orimligt misstänksam och hävdar bestämt att jag döljer något, vilket är totalt osant. Han har nu hittat ett program där han via datorn kan återställa alla raderade filer och internethistorik på datorn. Han säger att han även där kan få fram alla chattar som skrivits via min Facebook. Han ska även kontrollera min mobil på all information (mejl, chattar, sms) via samma program för att se vad jag raderat. Han vill ta fram data ända från 2016, då vi inte var gifta eller ens ett par. Jag har inget att dölja, men mina privata konversationer med mina vänner är ju faktiskt just privata, och det inkräktar på min personliga integritet. Vad säger lagen om att min make gör ett sådant intrång, främst då i min privata mobil?
SVAR

Hejsan! Tack för att du vände dig till Lawline. När det kommer till integritetsskydd och rätt till privatliv är det regeringsformen (RF) samt brottsbalken (BrB) som ska tillämpas. Nedan kommer en redogörelse för din fråga.

Varje persons rätt till privatliv och integritetsskydd

I Sverige ska det allmänna verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden samt värna den enskildes privatliv och familjeliv (1 kap. 2 § fjärde stycket RF). Dessutom är var och en gentemot det allmänna skyddad mot betydande intrång i den personliga integriteten, om det sker utan samtycke och innebär övervakning eller kartläggning av den enskildes personliga förhållanden (2 kap. 6 § andra stycket RF).

Även i EU-rätten (som har företräde framför svensk rätt) finner man att var och en har rätt till skydd för sitt privat- och familjeliv, sitt hem och sin korrespondens (artikel 8.1 Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna).

Ovanstående bestämmelser är alltså grundläggande rättigheter för varje individ. Bestämmelserna i sig är egentligen riktade mot staten i förhållande till den enskilda medborgaren, och inte mot enskilda medborgare i förhållande till varandra. Icke desto mindre fungerar de som grundpelare för straffrättsliga bestämmelser angående brott mot frihet och frid. Dessa finner man i 4 kap. BrB.

Brottet som begås i detta fall

Den som olovligen bereder sig tillgång till en uppgift som är avsedd för automatiserad behandling eller olovligen ändrar, utplånar, blockerar eller i register för in en sådan uppgift döms för dataintrång till böter eller fängelse i högst två år (4 kap. 9 c § första styckets första mening BrB). Att din make vill komma åt dina tidigare meddelanden genom ett program är alltså att bereda sig tillgång till uppgift som är avsedd för automatiserad behandling (dvs. dina tidigare meddelanden på mobiltelefonen och Facebook), så som lagen stadgar, vilket alltså är brottsligt.

Redan vid tidpunkten då din make säger till dig att han har hittat ett program som kan få fram alla dina meddelanden, och att han faktiskt planerar att göra detta, är ett brott i sig. Alltså är själva förberedelsen till dataintrång även förbjuden och straffbar, om det inte anses som ringa (4 kap. 10 § sista meningen BrB). I ditt fall ses dataintrånget antagligen inte som ringa, i och med att din make vill komma åt meddelanden från flera år tillbaka och från olika enheter/medier, från en tid ni inte ens var ett par.

Hoppas att du fick svar på din fråga! Skriv annars en kommentar så ska jag försöka förtydliga så gott jag kan.

Med vänliga hälsningar,

Adam Rajab
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (1024)
2020-09-30 Olaga hot och olaga förföljelse
2020-09-29 Får personal kroppsvisitera mig utan mitt medgivande?
2020-09-28 Får jag spela in ett samtal utan att den andre personen vet om det?
2020-09-28 Läsa och svara på flickvännens meddelanden - olagligt?

Alla besvarade frågor (84636)