Internationell skatterätt och arvsrätt

FRÅGA
1) Hur beskattas reavinst på fonder (i depå hos svensk bank) och börsnoterade svenska aktier sålda under 2015 avseende svensk medborgare utflyttad till Frankrike 2006 = hemvist Frankrike.Fråga: Avliden svensk medborgare med hemvist Frankrike sedan 2006. Var görs bouppteckning, utfärdas europeiskt arvsbevis? I Sverige eller Frankrike?Om inbördes testamente finns enl ny lag 2015: ”att vid våra frånfällen skall rätten till arv efter oss i sin helhet styras av svensk lag. I övrigt skall vad vi tidigare eller senare genom testamente förordnat äga fortsatt giltighet”. Fråga: Förändrar detta situationen vad gäller bouppteckning och utfärdande av europeiskt arvsbevis? I Sverige eller Frankrike?Med vänlig hälsningLena Tönnerviklena.tonnervik@me
SVAR

Hej och tack för att du valt att ställa din fråga till Lawline!

Eftersom det rör sig om en person som bor utomlands så kan han ha varit begränsat skattskyldig, 3 kap. 17§ IL (här), vilket innebär att han inte var obegränsat skattskyldig. För att ta reda på det måste jag veta huruvida han vistades stadigvarande i Sverige eller hade en väsentlig anknytning till Sverige i juridisk mening.

Huruvida han har haft väsentlig anknytning till Sverige kan jag inte avgöra på den informationen som jag har fått i frågan, utan det finns vissa kriterier som uppställs för det , t.ex. hur länge han var stadigvarande boende i Sverige innan han flyttade till Frankrike och vilka tillgångar han hade när han gick bort. Allt inom skatterätten baseras på olika inkomstkategorier och belopp så utan det är det inte möjligt för mig att ge dig en exakt siffra eller procentandel eftersom det beror hur hela den avlidnes kapital har sett ut under beskattningsåret.

Mellan Sverige och Frankrike föreligger det eventuellt ett dubbelbeskattningsavtal som gör att det blir ytterligare ett moment att ta hänsyn till.

Vad gäller dödsboet så är det skyldigt för den dödes och dennes inkomster. Det som skulle ha gällt för den döde under det här året tillämpas under dödsåret för dödsboet, om det inte finns särskilda bestämmelser för dödsbon, 4 kap. 1§ IL (här).

Avliden svensk medborgare bosatt i Frankrike sedan 2006, har efterlämnat inbördes testamente att rätten till arv i sin helhet ska styras av svensk lag, var ska bouppteckningen göras? Krävs europeiskt arvsbevis?

Enligt EU:s successionsförordning som tillämpas framför de svenska lagarna så kan en svensk medborgare enligt artikel 22 välja att medborgarlandets lagar ska tillämpas på arvet i sin helhet istället för att, vilket är huvudregel, hemvistlandets lagar tillämpas. Till synes så har den avlidna valt att att Svenska lagar ska tillämpas på testamentet och då är det det som gäller förutsatt att testamentet är giltigt till formen och har upprättats på korrekt sätt.

Ovan svar är vad som ryms i gratistjänsten och känner du att du behöver mer utredningen i din fråga vad gäller arvsrätten och bouppdelningen så rekommenderar jag dig att ta kontakt med en av våra specialiserade jurister direkt här: http://lawline.se/boka

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Ophelia Wigström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll