Inseminationsgivares rätt till fastställelse av faderskap och vårdnad?

2017-11-17 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Hej.Jag är gravid efter många försök via heminsemination som en vän/kollega har ställt upp på. Vi har försökt i ca 9 månader och äntligen lyckades det. Han är pensionär och har sex barn sedan tidigare och två har han aldrig träffat, en är adopterad och en biologisk är bortadopterad och de övriga två har brytit kontakten med honom. Vi har alltid varit överens om att han inte skulle anta en papparoll utan jag skulle bli ensamstående med egen vårdnad. Nu vill han skrivas som pappa i papperna och ha delad vårdnad, kan jag neka honom det lagligt? Jag har inga problem med att de skulle umgås men vill absolut inte ha delad vårdnad med honom.Vill väldigt gärna ha svar! Tack :)
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om insemination hittar du i 6 kap i lagen om genetisk integritet. När det kommer till just faderskap och vårdnad om ett barn regleras detta i Föräldrabalken (FB).

För att spermadonatorn skulle kunna bli fastställd som fader till barnet krävs att en talan väcks om det enligt FB 3 kap. 5 §. Dock är det enbart barnet som kan väcka en talan om det. Det innebär att barnet själv eller någon av föräldrarna i egenskap av ställföreträdare får väcka talan. Spermadonatorn kan därför inte väcka talan för att fastställas som pappa till barnet. Således kommer du på den vägen vara skyddad från att donatorn försöker förklaras pappa till barnet. Då du inte är gift när barnet föds kommer du automatiskt få ensam vårdnad.

Om nu faderskapet senare fastställs innebär det inte automatiskt att fadern har rätt till vårdnad om barnet. Mannen kan när han blivit registrerad som rättslig fader av socialtjänsten föra talan om att domstolen förordna om gemensam vårdnad. När det gäller vårdnad om barn, boende och umgänge så är det barnets bästa som särskild vikt ska fästas vid, speciellt behovet av nära och god kontakt med båda föräldrarna. Det är en bedömningsfråga för domstolen av huruvida ni kommer att kunna samarbeta i frågor som rör barnet. Kommer domstolen fram till att ni verkligen inte kan samarbeta, det krävs ganska stora problem för detta, kommer domstolen ge den av er som är bäst lämpad vårdnaden. Denna person kommer troligtvis, utan att veta något om era livsförhållanden vilket starkt påverkar, vara du som mor och befintlig vårdnadshavare.

Med vänliga hälsningar,

Mathilda Rova
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?