FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt22/05/2013

Innehav och försäljning av dyrkverktyg

Hej! Är det lagligt att inneha en låsdyrk som privatperson i Sverige? Är det lagligt att sälja dessa? Låsdyrk = ett verktyg som är till för att forcera lås av olika slag, används ofta av låssmeder.

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga,

Jag delar upp frågan i dels hur regleringen ser ut vad det gäller innehav av låsdyrkar och dels vad det gäller försäljning av sådanna dyrkar.

Vad gäller försäljning av dyrkverktyg får man vända sig till reglerna som finns i lagen om om yrkesmässig försäljning av dyrkverktyg, den hittar du  https://lagen.nu/1979:357
Av 1 § framgår vad som i lagen anses vara ett dyrkverktyg. Av denna bestämmelse framgår att det avser bland annat låsdyrkar.
Vidare famgår av 2 § att yrkesmässig försäljning av dessa verktyg endast får ske med tillstånd. För att kunna få ett sådant tillstånd ställs krav på att man är känd för ordentlighet och att det inte kan misstänkas att man kommer sälja verktygen till personer som inte har beaktansvärda behov av verktygen eller till personer som kan antas missbruka dessa. Det ställs även krav på hur försäljingen sker och hur dokumentation av den bedrivs.

Det är med andra ord inte lagligt att yrkesmässigt sälja låsdyrkar om man inte ansöker och beviljas tillstånd. Detta gör man till polismyndigheten och ansökan man du läsa mer om här: http://www.polisen.se/Global/www%20och%20Intrapolis/FAP/FAP579_1_RPSFS2000_27.pdf

 

När det gäller innehav av låsdyrkar är rättsläget inte lika klart. Det är tekniskt sett inte olagligt att inneha en låsdyrk.
Vad som dock bör nämnas är att det i vissa fall ändå kan vara olagligt att bära sådanna verktyg. Det är i Brottsbalkens (BrB) 23 kap som regler om försök, förberedelse, stämpling och medverkan till brott finns.
Förenklat kan man säga att den som med uppsåt att utföra eller främja brott anskaffar, tillverkar, lämnar, mottager, förvarar,
fortskaffar bl. a. dyrk eller annat sådant hjälpmedel,
kan dömas för förberedelse till brott. Brott där man kan kan dömas på förberedelsestadier är bland annat stöld enl. 8 kap 12 § BrB.
Vad som är viktigt att påpeka är dock att det krävs uppsåt för att det ovan nämnda ska bli aktuellt. Du behöver alltså ha uppstå att begå brott eller ha kännedom om någon annans brott för att reglerna ska kunna tillämpas.

Det är alltså, med andra ord, inte en olaglig handling att enbart inneha en låsdyrk som privatperson i Sverige.


Reglerna i BrB hittar du https://lagen.nu/1962:700#K23

 

Jag hoppas du fått svar på din fråga.

Med vänlig hälsning


 

Lawline RådgivareRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”