Innebörden av fri förfoganderätt i inbördes testamente

Vi är ett gift par med särkullbarn. I vårt inbördes testamente står det: Om jag X avlider först ska all min kvarlåtenskap, med undantag för mina bröstarvingars rätt till laglott, tillfalla min make Y med fri förfoganderätt. Vad min make Y ärver med fri förfoganderätt, har han inte rätt att förfoga över genom testamente. Den sista meningen tycks motsäga den föregående, men vad syftar ”genom testamente” på?

Lawline svarar

Hej, och tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga!

Det kan låta som att formuleringen ”fri förfoganderätt” betyder att en make har rätt att göra precis vad som helst med den egendom som erhålls genom testamentet, det vill säga förfoga helt fritt över den. Det stämmer dock inte riktigt. Begreppet ”fri förfoganderätt” innebär nämligen ett förbud för den efterlevande maken att testamentera bort det arv som erhållits genom det inbördes testamentet. Till skillnad från begreppet ”full äganderätt”, som innebär att det inte finns några som helst restriktioner för vad den efterlevande maken får göra med arvet, så är alltså en make som har ärvt egendom med fri förfoganderätt förhindrad från att testamentera bort den, vilket framgår av sista meningen i första stycket i 3:2 Ärvdabalken (se https://lagen.nu/1958:637#K3P2S1). Det är alltså det som ”genom testamente” syftar på.

I övrigt har den efterlevande maken rätt att fritt förfoga över egendomen såsom att förbruka kapital, avyttra och till och med ge bort egendom utan någon form av redovisningsplikt. Att den efterlevande maken gifter om sig påverkar inte denna fria förfoganderätt. I realiteten kan ju det innebära att det arv som tillfallit den efterlevande maken minskar markant, eller rent av försvinner helt. Det värde som slutligen finns kvar ska dock ovillkorligen tillfalla efterarvingarna vid den efterlevande makens död, som i ert fall är särkullbarnen.

Med vänliga hälsningar,

Johan OlssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning