FrågaFORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTTKronofogdemyndigheten08/06/2019

Innebörd av och tillsyn för näringsförbud

Hej!

Vilka begränsningar rent juridiskt finns det om en person har gått i personlig konkurs och har fått näringsförbud?

Kan personen i fråga agera ombud i ett företag eller företag som har ett konkursbeslut mot sig? Hur kontrollerar man personen i fråga inte innehar ledande position i ett företag?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Inledning

Din fråga aktualiserar huvudsakligen lagen om näringsförbud (LNF).

Utredning

Innebörden av ett näringsförbud specificeras i 11 § LNF. Näringsförbud innebär förbud mot ett stort antal saker, bland annat att driva näringsverksamhet och att på olika sätt ha inflytande över juridiska personer. Enligt 12 och 13 p. får man inte heller vara anställd eller återkommande ta uppdrag (med "återkommande" avses flera uppdrag inom en inte alltför lång tid) i en närståendes näringsverksamhet eller i en näringsverksamhet som man tidigare åsidosatt sina skyldigheter i. Tillsynen över näringsförbud styrs av 41-46 § LNF och innebär i korthet att Kronofogdemyndigheten utövar tillsyn över näringsförbud och i detta syfte kan kalla den som fått ett förbud riktat mot sig till samtal, förena en sådan kallelse med vite, begära uppgifter om den som har näringsförbud från denne eller tredje man och vidta utredningsåtgärder till stöd för sin tillsyn.

Avseende det specifika fallet att någon med näringsförbud agerar som ombud för företag kan vi konstatera att detta sannolikt skulle kunna anses som anställning/uppdrag enligt 11 § LNF. Bestämmelsen avser dock bara närståendes näringsverksamheter och näringsverksamheter i vilka man tidigare åsidosatt sina skyldigheter. Situationer då man tar uppdrag för andra näringsverksamheter än dessa omfattas alltså inte av bestämmelsen. Om ombudsställningen innebär att inneha fullmakt att företräda näringsidkaren är det förbjudet enligt 11 p., vilket beroende på omständigheterna i det enskilda fallet kan tänkas utgöra en väsentligt begränsning för den som har näringsförbud. Utöver dessa fall kan alltså någon med näringsförbud agera som ombud för företag.

Jag hoppas att mitt svar var till hjälp!

Med vänlig hälsning

Magnus GustafssonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?