Innebär 8 kap. 12 § utlänningslagen att en EES-medlem kan utvisas på grund av brott endast om det har konstaterats risk för återfall i brottslighet?

2021-05-14 i Migrationsrätt
FRÅGA
Enligt 8 a kap. 5 § andra stycket utlänningslagen ska 8 kap. 12 § tillämpas i fråga om utvisning av EES-medlemmar på grund av brott. Bestämmelsen i 8 kap. 12 § har tolkats på så sätt att en utlänning som i Sverige döms för brott, endast kan utvisas om det har konstaterats att det finns risk för återfall i brott, se NJA 2018 s. 491 punkt 15-16 och 19. Fråga: Innebär 8 kap. 12 § utlänningslagen att en EES-medlem kan utvisas på grund av brott endast om det har konstaterats risk för återfall i brottslighet?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt 8 kap. 11 § utlänningslagen (UtlL) får en EES-medborgare avvisas i anslutning till inresan eller under de tre första månaderna efter inresan av hänsyn till allmän ordning och säkerhet.Begreppet allmän ordning och säkerhet är ett EU-rättsligt begrepp. Vid prövning av en fråga om avvisning eller utvisning av en EES-medborgare av hänsyn till allmän ordning och säkerhet måste även bestämmelserna i 12–14 §§ beaktas.

En EES-medborgare som inte avvisas i anslutning till inresan eller under de tre första månaderna efter inresan enligt första stycket får därefter utvisas av hänsyn till allmän ordning och säkerhet. Ett beslut om utvisning av en EES-medborgare ska föregås av en prövning av om utlänningen har uppehållsrätt, se MIG 2007:53.

Avvisning eller utvisning enligt 8 kap. 11 § UtlL får ske endast om utlänningens eget beteende utgör ett verkligt, faktiskt och tillräckligt allvarligt hot mot ett grundläggande samhällsintresse. Tidigare domar i brottmål får inte i sig utgöra skäl för ett sådant beslut. Det får inte vara ekonomiska syften som ligger till grund för beslutet (8 kap. 12 § UtlL).

I NJA 2018 s. 491 hade två EES-medborgare som gjort sig skyldiga till smuggling respektive grov smuggling och olovlig förflyttning av punktskattepliktiga varor inte ansetts kunna utvisas enligt 8 a kap. 5 § UtlL. Detta eftersom Högsta domstolen ansåg att de brott som de tilltalade gjort sig skyldiga till inte kunde ses som verkliga, faktiska och tillräckligt allvarliga hot som påverkade ett grundläggande samhällsintresse på det sätt som krävs för utvisning.

Vad gäller återfallsrisken uttalar HD "Trots detta får det mot bakgrund av återfallen i likartad brottslighet antas att de kommer att göra sig skyldiga till fortsatt brottslighet här i landet. Kravet i 8 a kap. 1 § andra stycket 1 utlänningslagen är uppfyllt". Ledning ska därmed tas från 8 a kap. 1 § andra stycket och inte 8 kap. 12 § UtlL.

Vänligen,

Natalin Kabro
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Migrationsrätt (1189)
2021-06-16 Kan min fru vänta på sitt uppehållstillstånd på plats i Sverige?
2021-06-11 Migrationsrätt - familjeåterförening
2021-06-10 Vad händer med mitt uppehållstillstånd om vi skiljer oss? Och vad händer med våra gemensamma barn?
2021-06-09 Migrationsverket kan begära om ytterligare uppgifter

Alla besvarade frågor (93144)