Utköp av aktier och uppsägning p.g.a. alkoholmissbruk

FRÅGA
Min bror och hans kollega äger 50 % var av andelarna i ett bolag som de båda arbetar för. Min bror har sedan en tid tillbaka haft problem med alkohol, och nu kräver hans kollega att min bror säljer sina aktier till honom för inköpsvärde annars säger han upp honom. Kollegan är VD. Ingen rehabilitering har genomförts.Hur är reglerna kring detta?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad gäller din brors kollegas krav att köpa ut din brors aktier finns inga regler som följer av lag som ålägger din bror skyldighet att sälja sina aktier till kollegan. Det är dock möjligt för din bror och hans kollega att genom aktieägaravtal reglera deras inbördes rättigheter och skyldigheter i egenskap av aktieägare samt rätten att disponera över aktierna i bolaget. Din bror och hans kollega kan t.ex. träffa aktieägaravtal som ålägger parterna skyldighet att vid exempelvis långvarig sjukdom eller annan nedsättning av arbetsförmåga sälja sina aktier till motparten. För att din bror ska vara skyldig att sälja sina aktier till kollegan krävs alltså i princip att din bror och hans kollega har ingått överenskommelse som innebär att din bror under sådana omständigheter som råder, d.v.s. p.g.a. hans alkoholproblem eller möjligen den nedsättning av hans arbetsförmåga som problemen medför är skyldig att sälja sina andelar i bolaget till kollegan. Det framgår inte av din fråga huruvida din bror och hans kollega har ingått aktieägaravtal med sådant innehåll, men om något sådant avtal inte har träffats mellan parterna är din bror inte skyldig att sälja sina aktier.

Vad gäller kollegans eventuella uppsägning av din bror kan inledningsvis konstateras att kollegans uppsägning av din bror inte påverkar din brors rätt att disponera över sina aktier. Däremot är din brors kollega i egenskap av VD behörig att företa rättshandlingar inom ramen för bolagets löpande förvaltning. Av din fråga framgår inte hur omfattande den verksamhet som bedrivs i bolaget är. Om uppsägningen av din bror sett i förhållande till verksamhetens art och omfattning kan anses ha en väsentlig betydelse för verksamheten är det möjligt att din bror med framgång kan anföra att uppsägning av honom faller utanför den löpande förvaltningen och VD:s behörighet, och att uppsägningen därmed är en fråga som faller inom styrelsens beslutskompetens. Om verksamheten däremot är av mer omfattande karaktär och uppsägningen av din bror därmed kan anses falla inom den löpande förvaltningen av bolaget är din brors kollega i egenskap av VD behörig att säga upp din bror som arbetstagare. En uppsägning från arbetsgivares sida måste dock enligt lagen om anställningsskydd (LAS) vara sakligt grundad (7 § 1 st. LAS). Om en arbetstagare på grund av onykterhet inte kan utföra sina arbetsuppgifter på ett fullgott sätt kan detta vid allvarliga förseelser eller upprepning trots varningar vara saklig grund för uppsägning. Om din brors alkoholism är diagnostiserad av läkare eller din bror på annat sätt kan styrka att hans alkoholmissbruk är av sjukdomskaraktär räknas hans alkoholism dock som en sjukdom. Det finns ett principiellt förbud mot uppsägning på grund av arbetstagares sjukdom. Till detta förbud finns dock ett antal undantag, och tre typfall brukar anges för när uppsägning av arbetstagare på grund av sjukdom kan vara saklig grund för uppsägning. Första fallet är när nedsättningen av arbetsförmågan är varaktig och så väsentlig att arbetstagaren inte längre kan utföra arbete av någon betydelse för arbetsgivaren. Det andra fallet är när arbetstagaren har en nedsättning av arbetsförmågan och utan godtagbara skäl vägrar att medverka till adekvata försök att förbättra den för arbete hos arbetsgivaren. Det tredje fallet är när sjukdomen, oftast av psykisk natur, orsakar ett sådant beteende som inte kan tolereras på en arbetsplats eller när den sjuka arbetstagaren annars gör sig skyldig till sådant beteende. Arbetsgivaren har dock en s.k. rehabiliteringsskyldighet som innebär att saklig grund för uppsägning inte föreligger om det är skäligt att kräva att arbetsgivaren genom rehabilitering kan bereda arbetstagaren ett arbete som denne kan klara av. Hur omfattande arbetsgivarens rehabiliteringsskyldighet är beror på omständigheterna i det enskilda fallet. Av din fråga framgår inte hur omfattande verksamheten är eller om din bror själv har medverkat till ansträngningarna att hitta en lösning, detta utgör dock exempel på sådana omständigheter som beaktas.

Hoppas att du fick svar på din fråga.

Fredrik Lindén
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1264)
2019-05-25 Uppsägningstid vid provanställning
2019-05-23 Uppsägning pga samarbetsproblem
2019-05-23 Kan arbetsgivare göra löneavdrag för vad jag uppbär från annan anställning under uppsägningstiden?
2019-05-20 När anses jag som arbetstagare bedriva olovlig konkurrerande verksamhet?

Alla besvarade frågor (69302)