Inhibition i utmätningsärenden och hur man överklagar till hovrätt

Hej. Jag ska överklaga en dom innan30 juni. Jag har fått brev från kronofogden, som har med domen att göra och som förfaller till betalning 28 jun. Jag har fått veta att jag behöver göra en inhibition. Är nu livrädd att uttrycka mig fel i min överklagan och begäran. Hur gör jag och till vilken instans? (Både tingsrätten och kronofogden?)

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Jag tolkar din fråga som att du redan har fått ett avgörande (dom) från första instans, det vill säga från tingsrätten, samt att domen ger Kronofogdemyndigheten rätt att utmäta din egendom.

Vilken lag är tillämplig

Det är utsökningsbalken (UB) som är relevant lag i ditt fall, eftersom det rör sig om inhibition med utmätning.

Regler om inhibition i utmätningsärenden

Huvudregeln är att verkställighet av en utmätning inte automatiskt avbryts när man överklagar en dom till tingsrätten (2:19 2 st. UB). Innebörden blir att Kronofogdemyndigheten får fortsätta med att göra sin utmätning.

Det finns dock en skyddsregel för gäldenärer vars egendom ska utmätas. Enligt denna skyddsregel får tingsrätten, hovrätten eller Högsta domstolen inhibera (det vill säga avbryta) verkställigheten, antingen självmant eller på ansökan av dig som part. Domstolen får faktiskt även besluta att en redan vidtagen utmätning ska hävas omedelbart, om synnerliga skäl finns (18:12 1 st. UB, 18:16 1 st. UB och 18:19 UB). Vad synnerliga skäl innebär är dock rättsligt något oklart.

Observera att en domstol får avbryta verkställigheten (18:12 UB) och att regeln inte är tvingande för domstolen. Med andra ord är det inte säkert att hovrätten kommer att besluta om inhibition.

Hur gör du för att överklaga?

Den som vill överklaga en tingsrättsdom i ett tvistemål ska skicka in sin överklagan i skriftlig form och överklagan ska skickas in till den tingsrätt som meddelat domen. Överklagan ska ha kommit in senast inom tre veckor från den dag då domen meddelades. Kommer överklagan inte in i tid ska den avvisas (50:1och 50:3 rättegångsbalken). Du ska därför skicka in din överklagan till den tingsrätt som meddelat domen.

Angående de uppgifter som du bör ha med i din överklagan gäller följande punkter (50:4 1 st. rättegångsbalken):

1. Den dom som ska överklagas;

2. I vilken del domen överklagas och vilken ändring som du vill ha;

3. Anledningen till överklagan och varför tingsrättens dom är felaktig;

4. De anledningar som åberopas till stöd för prövningstillstånd; och

5. De bevis som åberopas och vad de ska styrka.

I ditt fall bör du även ange att du önskar att tingsrättens dom ska inhiberas eller att en vidtagen utmätning ska omedelbart upphävas, samt anledningarna därtill.

Observera även att om du gör något felaktigt eller utelämnar vissa uppgifter har hovrätten en skyldighet att begära mer information av dig, annars kan detta leda till att hovrätten brister i sin materiella processledning (50:12 3 st. rättegångsbalken). Det betyder att bristen kan utgöra ett rättegångsfel som kan leda till att Högsta domstolen återförvisar målet tillbaks till hovrätten för ny behandling (NJA 1976 s. 289). Det är därför alltid bra att skicka in sin överklagan för att senare komplettera den.

Avslutande ord och min rekommendation

Svaret på din fråga är följande. Hovrätten kan besluta om inhibition av en utmätning, men behöver inte göra det. Hovrätten får även upphäva en pågående eller avslutad utmätning vid synnerliga skäl. För att överklaga till hovrätten ska du skicka in en skriftlig överklagan till den tingsrätt som meddelat domen. I din överklagan ska du ange de uppgifter som angetts ovan i punktform och även att du önskar inhibera tingsrättens dom. Det är alltid bättre att skicka in en ofullständig överklagan än att inte lämna in den, ifall man gärna vill överklaga. Min rekommendation är att du i första hand anlitar en advokat som kan hjälpa dig med ditt ärende. Vidare rekommenderar jag att du antingen ställer säkerhet för utmätningen eller betalar självmant, därför att om utmätningsbeslutet var felaktigt kommer Kronofogdemyndigheten att återbetala dig.

Vi på Lawline kan hjälpa dig vidare

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Tveka inte att höra av dig till en av våra jurister, om du behöver ytterligare hjälp. Du är varmt välkommen att kontakta oss på telefon 08-533 300 04 eller maila oss på info@lawline.se.

Vänligen

Ivan VikaloRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”