Inget skriftligt anställningsavtal, hur lång är uppsägningstiden?

FRÅGA
Hej! Min dotter som är 20 år har nu jobbat i över 1 år i en klädesaffär där hon fortfarande inte skrivit på något anställningsavtal för det sa hennes arbetsgivare från början att det inte fungerar när man jobbar olika många timmar/månad. Företaget sköts inte speciellt bra, hon får fel lön, det finns ingen toalett eller kök och hon har ingen rast när hon jobbar mellan 11-18. Nu söker min dotter Anna nya jobb och så på intervju på tisdag och det har arbetsgivaren säkerligen förstått så nu informerar de via sms att hon såklart är fast anställd och att hon nu ska få skriva på ett avtal vilket min dotter såklart inte vill skriva på nu! Hur lång uppsägningstid har min dotter! Tack för hjälpen! Med vänlig hälsning, Jeanette Ewald
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Anställningsavtal är formlösa

Till att börja med kan sägas att ett anställningsavtal är ett konsensualavtal och att det inte följer några formkrav. Detta innebär att det kan ingås såväl muntligt som skriftligt. Anledningen att det allt som oftast ingås skriftligen är ur bevishänseende då det annars kan medföra svårigheter att styrka vilka villkor som faktiskt ingåtts i anställningsavtalet. Med detta sagt så är arbetsgivaren alltjämt skyldig att lämna skriftlig information om avtalets ingående senast en månad efter att arbetstagaren påbörjat tjänsten (6 c § lagen om anställningsskydd). Detta ska vara skriftligt och innehålla uppgifter om bland annat anställningens tillträdesdag, en kort specificering eller beskrivning av arbetstagarens arbetsuppgifter, och om anställningen gäller tills vidare eller för begränsad tid. Det ska även framgå de uppsägningstider som gäller vid anställning tills vidare samt anställningens slutdag vid tidsbegränsad anställning eller de förutsättningar som gäller för att anställningen ska upphöra.

Arbetsgivare som underlåter att lämna föreskriven information ska utge skadestånd till arbetstagaren (38 §). Skadeståndet kan avse både ekonomiskt skadestånd och ersättning för den kränkning som lagbrottet innebär.

Felutbetald lön

Om din dotter får fel lön och den inte motsvarar vad som avtalats har hon i första hand att påtala detta för arbetsgivaren. Gynnar detta ingen framgång bör hon vända sig till sin eventuella arbetstagarorganisation. Om detta inte är möjligt så kan hon vända sig till Kronofogdemyndigheten och ansöka om ett betalningsföreläggande och få skulden fastställd. För detta krävs att skulden är förfallen, att den avser pengar, och att förlikning i saken är tillåten (2 § lagen om betalningsföreläggande och handräckning).

Personalutrymmen och raster

Det finns inget i lagen som säger att det måste finnas en toalett på arbetsplatsen. Däremot har Arbetsmiljöverket utfärdat riktlinjer som säger att det bör finnas en personaltoalett per 15 anställda och att den bör finnas på en till två minuters gångavstånd om man jobbar i butik. Har din dotter längre än så till närmaste toalett bör hon upplysa facket om den bristande arbetsmiljön, i annat fall kontakta Arbetsmiljöverket direkt. Butiken kan vid hot om vite tvingas åtgärda situationen.

Enligt arbetstidslagen har man som arbetstagare efter fem timmar rätt till en rast i minst 30 minuter (15 § arbetstidslagen). Att din dotter jobbar i pass som sträcker sig till sju timmar medför att hon har en lagstadgad rätt till en rast under vilken hon inte är skyldig att stanna kvar på arbetsplatsen, om det inte med nödvändighet förutsätts att hon kvarblir på arbetsplatsen. I det fallet kan arbetsplatsen avtala bort rasten i ett så kallat måltidsuppehåll som räknas in i arbetstiden. I övrigt har din dotter som arbetstagare rätt till pauser utöver rasterna, för att exempelvis kunna besöka toaletten. Även dessa räknas in i arbetstiden (17 §).

Anställningsavtalet och uppsägningstid

Din dotter är inte skyldig att skriva under något nytt avtal och har redan med arbetsgivaren ett giltigt anställningsavtal. Huvudregeln är att anställningsavtalet gäller tills vidare, om inget annat avtalats (4 § lagen om anställningsskydd). Uppsägningstidens längd regleras i 11 § där i första stycket stadgas att för såväl arbetstagare som arbetsgivare gäller en uppsägningstid på minst en månad. Utan ett skriftligt avtal är det svårt att veta vad som gäller för uppsägningstid mellan din dotter och arbetsgivaren, men som utgångspunkt är lagen om anställningsskydd tvingande till förmån för arbetstagaren vilket medför att något annat kan ha avtalats endast om det från din dotters synvinkel varit mer förmånligt.

Sist ska också tilläggas att en underlåtelse att betala ut lön under en inte obetydlig tid anses vara ett allvarligt åsidosättande av arbetsgivarens åligganden. I praktiken kan detta ge arbetstagaren rätt att frånträda anställningen med omedelbar verkan. Om detta blir tillämpligt i fallet beror på hur utbetalningen skiljt sig från vad som avtalats och hur länge detta pågått.

Jag hoppas detta har gett svar på dina funderingar. Du är välkommen att höra av dig till oss om du har några mer frågor!

Johan Tivéus
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1322)
2019-08-18 Kan man säga upp en arbetstagare på grund av sen ankomst?
2019-08-17 Hur lång uppsägningstid har jag som är säsongsanställd?
2019-08-13 Hur lång är min uppsägningstid?
2019-08-08 Turordningsregler eller omplacering?

Alla besvarade frågor (72087)