FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt29/12/2017

Ingen civilkuragelag i Sverige

Hej under ett samtal med en bekant så hävdar denne att om man bevittnar ett sexuellt övergrepp och man inte ingriper direkt eller kontaktar polisen så kan man själv straffas för det sexuella övergreppet. Att man kan straffas för att inte ringa 112 förstår jag.

Lawline svarar

Hej och tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!

Allmänt om civilkuragelag i Sverige

I gällande svensk rätt finns det inte en allmän gällande plikt att bistå den som befinner sig i fysisk fara eller den som löper en risk att få sin egendom skadad. En skyldighet att hjälpa en nödställd person är endast straffbart då den är särskilt föreskrivet. I alla andra fall är det straffritt. I Sverige finns det alltså ingen civilkuragelagstiftning som tvingar folk att ingripa om de ser någon annan skada sig eller utsättas för brott.

Det finns lagar som liknar civilkuragelagar i dag. Ett exempel; den som har vårdnaden om ett barn har ett ansvar för barnets personliga förhållande och skall se till att barnets behov blir tillgodosedda, enligt 6 kap. 2 § och 3 § Föräldrabalken. En vårdnadshavare kan därmed dömas enligt brottsbalkens regler för att ha orsakat barnets död, om vårdnadshavaren underlåtit att rädda barnet när det befunnit sig i livsfara.

Anledningar till varför vi inte har en civilkuragelag i dagsläget

Statens offentliga utredningar kom fram till i 2011 att en civilkuragelag inte borde införas i Sverige då den inte skulle få någon nämnvärd positiv effekt. Ett av de skäl mot en lagstadgad civilkuragelag var att inom strafflagstiftningen försöker man i allmänhet undvika att skapa brottstyper vilkas objektiva innehåll kan komma att växla efter person. Om möjligt bör brottet t.ex. inte förutsätta att en person har vissa kunskaper eller en viss fysisk kapacitet. Det är dock inte möjligt att utforma en lag vars innehåll och krav är lika för alla. Man kan inte begära att en fysiskt svag person ska försöka avstyra en misshandel, men man kan mycket väl begära det av en brottare eller boxare. Man kan begära en läkare stoppar en livshotande blödning, men det är orimligt att ställa samma krav på en som inte har tillräckliga kunskaper. En bestämmelse om straff för underlåtenhet att bistå nödställd skulle alltså inte i objektiva termer kunna beskriva vilken handlingsplikt som gäller i en viss situation.

Ett annat starkt skäl som ofta kommer fram är risken att de som befinner sig på platsen för ett våldsbrott eller en olyckshändelse inte vågar framträda som vittnen eller ens underrätta polisen om vad som har hänt. Om de inte har gjort, eller tror sig ha gjort, vad på dem ankommer för att bistå den drabbade riskerar de själva att bli föremål för brottsutredning. I olyckliga fall kan den risken till och med föranleda möjliga vittnen att avlägsna sig från platsen. Finns det en föreställning om att man löper en risk att åtalas och straffas för bristande civilkurage så kan det vara tillräckligt för att ett vittne inte ska våga ge sig tillkänna.


Vänligen,


Anastasia MatveevaRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo