FrågaFAMILJERÄTTÄktenskap och äktenskapsförord16/11/2019

Ingått äktenskap i Thailand - Ska svensk eller thailändsk lag tillämpas vid skilsmässa och vilken egendom ska då ingå?

Hej

Jag har gift mig i Thailand med en thailändska och vi ska registrera äktenskapet i Sverige med ett äktenskapsförord. Vi kommer båda två att bo Sverige inom snar framtid.

Min fråga är vid skilsmässa kan thailändsk lag, då vi är gifta i Thailand också, ge min fru rätt till tillgångar som jag hade innan giftermålet, i Sverige, fast vi haft ett förord registrerat i Sverige och har varit bosatta i Sverige?

Mvh

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Hur jag uppfattar din fråga

Det framgår inte av din fråga om ni har upprättat ett äktenskapsförord i samband med vigseln i Thailand, eller om ni planerar att upprätta ett äktenskapsförord enligt svenska bestämmelser. Jag tolkar din fråga som att ni ännu inte har skrivit ett äktenskapsförord, varken i Thailand eller i Sverige. Jag förutsätter också att du är svensk medborgare.

Det du undrar är om Thailändsk lag kan ge din fru rätt till tillgångar du hade innan giftermålet i Sverige, i händelse av skilsmässa mellan er.

- Förutom att besvara den frågan kommer jag även att redogöra för andra bestämmelser som är kopplade till din fråga och som därför kan vara bra att känna till.

Lagar och förkortningar

När jag besvarar din fråga kommer jag att hänvisa till ett flertal lagar, som kommer benämnas med en förkortning. I den ordningen de dyker upp i svaret är det följande lagar:

- Lag om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap (IÄL)

- Äktenskapsbalken (ÄktB)

- Thai Civil and Commercial code - Detta är gällande rätt i Thailand.

- Lag om internationella frågor rörande makars och sambors förmögenhetsförhållanden (LIMF)

-EU:s förordning om makars förmögenhetsförhållanden 2016/1103

Äktenskap som ingåtts utomlands kan registreras i Sverige

Det äktenskap ni ingått i Thailand måste godkännas och registreras i Sverige. I IÄL 1 kap. 7 §, kan vi utläsa att ett äktenskap som ingåtts utanför Sverige är som huvudregel giltigt, om det är giltigt utifrån de bestämmelser som gäller för äktenskap i det land där äktenskapet ingicks.

- Är ert äktenskap giltigt i Thailand ska det kunna registreras i Sverige.

Är ett utländskt äktenskapsförord giltigt i Sverige?

Liknande gäller för äktenskapsförord som för godkännande av äktenskap.

I tredje stycket anges att ett äktenskapsförord blir gällande i Sverige om man följer bestämmelserna i äktenskapsbalken.

Tittar vi i ÄktB. 7 kap. 3 § stadgas att ett äktenskapsförord ska vara skriftligt, daterat och undertecknat av båda makar. Dessutom ska det registreras hos Skatteverket för att vinna giltighet.

Är ett svenskt äktenskapsförord giltigt utomlands?

Ett svenskt äktenskapsförords giltighet utomlands beror på hur landets bestämmelser ser ut. Den Thailändska lagen måste alltså godkänna ett svenskt äktenskapsförord för att det ska få giltighet även i Thailand.

Giftorättsgods och enskild egendom vid skilsmässa

I Svensk rätt

Vid skilsmässa ska en bodelning ske, där allt som är giftorättsgods ska ingå och fördelas lika mellan makarna. Enligt svensk rätt gör man inte någon skillnad på egendom som makarna ägt före äktenskapet och egendom som förvärvats efter äktenskapets ingående. All egendom är giftorättsgods, så länge den inte gjorts till enskild egendom (ÄktB. 7 kap. 1 §). Egendom kan vara bestämd som enskild genom exempelvis arv eller gåva, men även genom ett avtal mellan makarna - ett äktenskapsförord (ÄktB. 7 kap. 2-3 §§).

I Thailändsk rätt

Egendom delas upp på ett liknande sätt som giftorättsgods och enskild egendom. Det kallas för Sin Somros (motsvarande giftorättsgods) och Sin Suan Tua (motsvarande enskild egendom). Något som skiljer sig åt mellan svensk och thailändsk rätt är att egendom som makarna haft före äktenskapet inte räknas som giftorättsgods enligt thailändsk lag. För källa till detta påstående se paragraf/artikel 1470 - 1472 i Thai Civil and Commercial code. Vid skilsmässa är det Sin Somros (giftorättsgods) som ska delas lika mellan makarna, se paragraf/artikel 1533.

Eftersom din huvudsakliga fråga var om din fru kan få rätt till de tillgångar du hade före äktenskapet vid skilsmässa enligt Thailändsk lag, är mitt svar följande: Nej, eftersom detta inte stöds i Thailändsk lag. De tillgångar du hade före äktenskapets ingående ska inte tas med i bodelningen eftersom de utgör enskild egendom.

Kan svensk domstol döma till äktenskapsskillnad?

I IÄL finns bestämmelser om svensk domstols behörighet att döma i äktenskapsmål. Här kan vi läsa att svensk domstol är behörig om (IÄL 3 kap. 2 §):

1. Båda parter är svenska medborgare eller,

2. Käranden (den som stämmer någon annan), är svensk medborgare och har, eller har haft, hemvist i Sverige, eller,

3. Käranden har haft hemvist i sverige i minst ett år, eller,

4. Svaranden (den som blir stämd) har sin hemvist i Sverige

Kort sammanfattat betyder detta att du som svensk medborgare skulle kunna ansöka om skilsmässa "direkt" vid svensk domstol, men din fru måste ha bott i Sverige i ett år för att kunna ta upp frågan vid svensk domstol.

Det är skillnad på domstols behörighet och lagval

Svensk domstol kan tillämpa utländsk rätt. (Man använder dock de svenska reglerna som rör själva processen i domstol.) Det sagda betyder att en Svensk domstol som i och för sig är behörig att ta upp tvisten, i vissa fall får och ska använda sig av utländsk lag som grund för bedömning och dom. Thailändsk rätt skulle därför kunna komma att tillämpas om ni skulle vilja skiljas i svensk domstol. Detta är något ni kan avtala bort, och bestämma att svensk lag ska användas. Se stycket nedan.

Lagval och avtalsfrihet

Man kan benämna ett äktenskapsförord som ett särskilt avtal som kan ingås mellan makar. En huvudregel är att parterna fritt kan bestämma över vad som ska stå i ett avtal mellan dem. I ert äktenskapsförord skulle ni till exempel kunna bestämma särskilt om vad som ska gälla egendom som förvärvats i Sverige respektive Thailand.

Ni skulle även kunna avtala att svensk rätt ska användas när det gäller ert förmögenhetsförhållande. Tidigare gällde en tvåårsregel, som stadgade att det landets rätt där makarna haft sin hemvist i två års tid var tillämplig lag. Ett lagvalsavtal, eller en klausul om detta i ett äktenskapsförord är därför att föredra för att försäkra sig om att utländsk rätt inte ska tillämpas vid skilsmässa. Ett separat lagvalsavtal kunde tidigare inte registreras, men ska numera registreras i äktenskapsregistret, LIMF 6 kap. 1 §. Mer information om äktenskapsregistret hittar du skatteverkets webbsida.

För att ett separat lagvalsavtal ska vara giltigt krävs förutom registrering att det är skriftligt, daterat och undertecknat av båda makarna (se kapitel III artikel 20-23 i EU-förordning 2016/1103).

Några ord om utländsk rätt

Vi på Lawline besvarar frågor om svensk rätt, som såklart även kan ha koppling till internationell rätt. Vi studenter som besvarar frågor är inte experter på Thailändsk rätt. Därför vill jag göra dig uppmärksam på att det kan finnas undantag, eller andra sätt att tolka lagen, som jag inte är bekant med. Naturligtvis kan det även finnas andra dimensioner av den thailändska lagstiftningen, exempelvis regler som blir tillämpliga beroende på vilken grund maken ansöker om skilsmässa. Dessutom kan det finnas skyddsregler som blir tillämpliga i vissa situationer. För att ytterst få reda på vad som gäller enligt Thailändsk lag, och vad som gäller i ert specifika fall, bör du kontakta en familjerättsjurist i Thailand (eller annan juridiskt kunnig i thailändsk rätt) som är expert på den thailändska lagstiftningen och kan ge en mer övergripande syn på hur ett svenskt lagvalsavtal eller klausul i ett äktenskapsförord harmonierar med thailändsk lag. Ett annat råd är att exempelvis kontakta en thailändsk ambassad. Eftersom jag inte har identifierat någon officiell webbsida för den engelska översättningen av Thai Civil and Commercial code, har jag heller inte gjort några länkar du kan följa i detta svar. Om du använder en vanlig sökmotor på webben får du dock upp exempel på sidor där du kan hitta lagen och läsa de relevanta bestämmelserna.

Mina rekommendationer

Min rekommendation att ni kontaktar en jurist för att förrätta ett äktenskapsförord som blir juridiskt korrekt eller för att skriva ett sådant lagvalsavtal som jag nämnt ovan i svaret. Om ni skulle vilja ha hjälp med detta kan jag sätta dig i kontakt med en kollega på Lawlines juristbyrå. Du får i sådant fall gärna kontakta mig på följande mailadress: hanna.lindqvist@lawline.se

Givetvis är du välkommen att maila mig om du har någon fråga gällande detta svar.

I annat fall hoppas jag att du är nöjd med ditt svar, och vill också önska dig en trevlig helg och lycka till!

Med vänliga hälsningar,

Hanna LindqvistRådgivare
Hittade du inte det du sökte?