Ingår en bostad som har förvärvats innan samboförhållandet i bodelningen?

https://lagen.nu/2003:376Jag och min särbo planerar bli sambos och bo i mitt hus. Huset köpte jag för 18 år sedan så det har skett en rejäl värdeökning på flera mille under åren som gått. Ingen av oss har barn och vi är i den åldern att det inte kommer bli barn. Nu till frågan:

Hur löser vi det juridiska. Jag vill inte riskera förlora mitt boende om vi skulle separera efter en tid men vill att han skall känna sig delaktig i fastigheten. Jag vill att han skall stå som delägare i vårt gemensamma boende Jag förväntar mej inte att han skall köpa in sig i huset med halva summan av nuvarande värdering på huset men vill inte bli honom skyldig halva huset med det värdet om vi skulle separera. Jag vill heller inte riskera att om/när någon av oss dör vara tvungen lämna över hälften till hans familj. Oavsett hur vi känner för varandra och hur vi tror att den andre skulle handla vid en ev separation så vill jag ändå försäkra mej om att vi går in med rätt värde och kan lämna med rätt värde där båda vinner på att vi delat på kostnader för boendet men att jag inte förlorar min "pensionsinvestering" vid en ev separation. Hur löser vi detta på bästa sätt?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag uppfattar din fråga som att du vill veta om din bostad kan komma att ingå i en eventuell bodelning om ditt samboförhållande skulle upphöra. Vidare förstår jag den som att du, i så fall, vill veta om det är möjligt för dig att avtala om att bostaden inte ska ingå i en sådan bodelning.

Regler om samboförhållanden och vad som gäller vid ett samboförhållandes upphörande finns i sambolagen. Jag kommer därför att utgå från denna i mitt svar.

Bodelning vid samboförhållandets upphörande

Ett samboförhållande föreligger då två personer stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har ett gemensamt hushåll (1 § sambolagen). Då ett samboförhållande upphör av någon annan anledning än att samborna ingår äktenskap ska deras samboegendom, i det fall någon av samborna begär det, fördelas mellan dem genom bodelning (8 § sambolagen). Märk väl att detta endast gäller om någon av parterna begär det. Skulle ni vara överens om att var och en ska behålla sin egendom så behöver ni inte genomföra någon bodelning.

Samboegendom

Med samboegendom avses sambornas gemensamma bostad och bohag under förutsättning att den har förvärvats för gemensam användning (3 § sambolagen). Den gemensamma bostaden kan exempelvis utgöras av fast egendom som någon av samborna äger (5 § 1 punkten sambolagen). Det gemensamma bohaget, å sin sida, avser möbler, hushållsmaskiner och annat inre lösöre avsett för det gemensamma hemmet (6 § sambolagen). Däremot omfattas inte bohag som uteslutande används av den ena sambon.

Egendom förvärvad för gemensam användning

Den springande punkten för vad som kommer att räknas som samboegendom vid en eventuell bodelning är att egendomen har förvärvats för gemensamt bruk. När det kommer till den gemensamma bostaden brukar denna anses vara förvärvad för gemensamt bruk om den har förvärvats under samboförhållandets gång. Har den däremot förvärvats före samboförhållandet brukar den inte anses vara förvärvad för gemensamt bruk. I undantagsfall kan dock en bostad som har förvärvats i nära anslutning till samboskapets ingående anses ha förvärvats för gemensamt bruk om avsikten var att den skulle användas i samboförhållandet. Det samma gäller för det gemensamma bohaget.

Detta innebär att ditt hus med största sannolikhet inte lär anses vara samboegendom. Det finns även rättsfall från högsta domstolen som talar för detta (NJA 2004 s.542). Om det föreligger synnerliga skäl för det så kan dock den av samborna som har störst behov av bostaden överta denna trots att den inte utgör samboegendom (22 § sambolagen). Detta gäller emellertid endast då den gemensamma bostaden är en hyres- eller bostadsrätt. Är din bostad varken en hyres- eller bostadsrätt (vilket inte verkar vara fallet att döma av informationen i din fråga) behöver du inte behöver bekymra dig för detta.

Samboavtal

Det kan dock vara värt att notera att sambolagen utgör så kallad dispositiv lagstiftning. Detta innebär att den endast gäller i den utsträckning som samborna inte har avtalat om något annat. Det finns därför en möjlighet för dig och din särbo att ingå ett samboavtal där ni kommer överens om att viss egendom inte ska ingå i en eventuell bodelning eller att bodelning över huvud taget inte ska ske i det fall att ert samboförhållande upphör (9 § sambolagen). Ett sådant avtal ska upprättas skriftligen och undertecknas av er båda. Nu kommer troligtvis inte ditt hus att utgöra samboegendom, och därför inte ingå i en eventuell bodelning, men ett samboavtal kan likväl vara ett bra sätt att reglera era förmögenhetsförhållanden i andra hänseenden.

Sammanfattning

Eftersom ditt hus inte har förvärvats för ditt och din sambos gemensamma bruk så kommer det förmodligen inte att omfattas av en eventuell bodelning i händelse av ert samboförhållandes upphörande. Troligtvis behöver du därför inte närmare reglera detta genom något avtal. Skulle du ändå vilja reglera och tydliggöra vad som ska eller inte ska ingå i en framtida bodelning så kan du göra detta genom att ingå ett samboavtal. Skulle du behöva hjälp med detta så kan du vända dig till vår juristbyrå. Du kan även kontakta oss via telefon för mer information.

Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:

Telefon: 08-533 300 04

Öppettider: Mån-fre kl. 10.00-16.00

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Har du ytterligare funderingar får du gärna återkomma.

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Sambo och samboavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”