Import och hantering av väteperoxid

2015-02-05 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA
Hej!Ar det lagligt att som privatperson importera någon halvliter 35 % food grade hydrogen peroxide (väteperoxid) till Sverige?Hänvisa gärna också till lagrum som reglerar detta samt även lagrum för bedrifters regler om väteperoxid.
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Jag förutsätter att det rör sig om en vattenlösning. Eftersom volymen av väteperoxid i halvlitersflaskan uppgår till 35 %, varav den överstiger 20 % av viktprocenten med hänseende till att väteperoxid har en densitet på ca 1,5 g/kubikcentimeter, så är den att avse som en brandfarlig vara och omfattas av Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor och Förordning (2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor (Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SÄIFS 1999:2) om hantering av väteperoxid 1.1.1 punkt 2 och 1.1.2).

Import är tillåtet. Om du importerar väteperoxiden till Sverige från ett land som inte ingår i EES eller utgör del av EU:s inre marknad (för närvarande EU:s medlemsstater, Island, Norge och Liechtenstein) så omfattas dock din införsel av bestämmelserna om import (Lag om brandfarliga och explosiva varor 1 § första stycket och 5 § punkt 3). Importen ska då kringgärdas av åtgärder som behövs för att hindra, förebygga och begränsa olyckor och skador på liv, hälsa, miljö eller egendom som kan uppkomma genom brand orsakad av väteperoxiden. Du ska också förebygga obehörigt förfogande av väteperoxiden, exempelvis stöld eller sabotage. Samma huvudregel gäller också för hantering i fråga om exempelvis förvaring, användning, återvinning och överlåtelse (Lag om brandfarliga och explosiva varor 6 §).

Eftersom väteperoxiden utgör en mindre mängd och jag antar att det inte rör sig om en yrkesmässig användning så behöver din hantering inget tillstånd (Lag om brandfarliga och explosiva varor 16 § första stycket). Dock så får inte olika slag av brandfarliga varor, exempelvis bensin och väteperoxid, förvaras eller förpackas tillsammans eller med andra varor om risken för skador på liv, hälsa, miljö eller egendom, som kan uppkomma genom brand, därigenom ökar i mer än ringa omfattning (Lag om brandfarliga och explosiva varor 11 §). Enligt praxis så anses risken alltid öka när volymerna ökar. Inom områden där väteperoxiden hanteras så är det också förbjudet att använda eld eller andra tändkällor om detta medför mer än ringa risk för olyckor med väteperoxiden (Förordning (2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor 8 §). Vidare ska väteperoxiden behandlas på ett betryggande sätt, inte utsättas för värme och inte vara förpackad så att den kommer i kontakt med ämnen som kan förorsaka farlig sönderdelning (Sprängämnesinspektionens föreskrifter om hantering av väteperoxid 6.1.1 och 6.1.2). Det ska i övrigt råda god ordning där väteperoxiden förvaras och utspilld sådan ska omedelbart tas om hand på lämpligt sätt (Sprängämnesinspektionens föreskrifter om hantering av väteperoxid 7.1).

Med vänlig hälsning
Daniel Nykvist
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1137)
2020-07-06 Folkbokföringsadress och eventuella oönskade problem
2020-06-30 Kan jag få hjälp med bostad eller boende efter utmätning av bostad?
2020-06-30 Kan en underårig få tilläggsavgift i kollektivtrafiken?
2020-06-30 Tillstånd för vernissage

Alla besvarade frågor (81824)