FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTArvsavstående18/11/2018

I vilken handling ska arvsavstående antecknas?

Frågan gäller särkullsbarn som vill avstå en del av sitt arv till den efterlevande enligt 3 kap 9 § ÄB. Detta beslut fattades mellan bouppteckning och bodelning/arvsskifte. Enligt vad jag läst ska detta noteras i bouppteckningen, men eftersom den redan är registrerad undrar jag om det då räcker att detta noteras i bodelning och/eller arvsskifteshandling.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Arvsöverlåtelse

Arvsöverlåtelse innebär att den som ska ta emot arv bestämmer vem som istället ska få ta del av arvet. Överlåtelsen kan ske både före och efter det att bouppteckning förrättats. Det saknas i ärvdabalken uttryckliga bestämmelser avseende arvsöverlåtelse, men benefika (utan krav på motprestation) överlåtelser av arv har accepterats i praxis. Överlåtelse av arv kan förvisso i vissa fall även ske mot ersättning, såsom vid försäljning eller byte. I de fall överlåtelse sker före arvskiftet, bedöms dock överlåtelsen ofta som ett arvsavstående. Avståendet ska följa den legala arvsordningen och får således inte vara riktat till någon annan än den avlidnes legala arvingar som står närmast i tur till arv.

Om en överlåtelse avser hela arvet träder mottagaren in som dödsbodelägare. Om överlåtelsen enbart avser en del av arvet är både mottagaren och överlåtaren dödsbodelägare.

Om överlåtelsen avser ett specificerat belopp eller föremål träder mottagaren inte in som dödsbodelägare.

För att Skatteverket ska kunna ta hänsyn till en överlåtelse i ett bouppteckningsärende ska en överlåtelsehandling lämnas in till Skatteverket. Om en särskild handling saknas kan överlåtelsen antecknas i bouppteckningen och skrivas under av överlåtaren.

Av detta följer, att en särskild handling kan upprättas för att arvsavståendet ska kunna framföras. I detta skede bör det även vara tillräckligt att notera i de av dig nämnda handlingarna.

Har du några fler frågor, eller vill du komma i kontakt med någon av våra jurister, är du varmt välkommen att återkomma!

Pontus SchenkelRådgivare