Hyresvärds skyldigheter (obrukbart hus)

2020-07-21 i Hyresrätt
FRÅGA
Vilka skyldigheter har en privat hyresvärd ? (Gäller uthyrning av ett hus i obrukbart skick)
SVAR

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Uthyrning av fastigheter regleras i jordabalken (JB). Specifikt tolfte kapitlet.

En hyresvärd är skyldig att, senast vid tillträdesdagen, se till att lägenheten är i sådant skick att den enligt den allmänna uppfattningen i orten är fullt brukbar för det avsedda ändamålet (JB 12:9 1st). Alltså beror dina skyldigheter på syftet med lägenheten, är det ett garage du hyr ställs rätt låga krav men om du hyr ut en bostadslägenhet ställs rätt höga - t.ex att maskiner fungerar som de ska och att riktmärken för radon och liknande inte överstigs. Även yttre störningar (buller och liknande) påverkar detta krav. Eftersom du skriver att huset är i obrukbart skick bör du fundera på om detta krav verkligen är uppfyllt.

Konsekvensen av att inte uppfylla kravet har hyresgästen följande möjligheter:
1. Denne kan avhjälpa bristen på din bekostnad, om du underlåter att efter tillsägelse vidta åtgärder så snart det kan ske.

2. Kan ett avhjälpande inte ske har hyresgästen rätt att säga upp hyresavtalet, så länge bristen är av väsentlig betydelse.

3. Hyresgästen har rätt till nedsatt hyra under den period som bristen finns.

4. Skulle hyresgästen skada sig har denne rätt till ersättning.

5. Hyresgästen kan begära ett s.k åtgärdsföreläggande från hyresnämnden vilket kan leda till att du får betala vite - detta gäller enbart om det är en bostadslägenhet. (JB 12:11).

Alltså vill du se till att du uppfyller detta krav. Jag gick lite djupare in på detta krav eftersom du nämnde att huset är i obrukbart skick. Jag kan tillägga att om det avser en lokal eller en bostadslägenhet för fritidsändamål så kan du och hyresgästen avtala om sämre skick (JB 12:9 2st).

Nedan följer några andra relevanta skyldigheter du har som hyresvärd:

En hyresvärd är skyldig att lämna hyresgästen uppgift om sitt namn och en adress där hyresvärden kan anträffas (JB 12:18i).

Är det en bostad du hyr ut ska du ombesörja tapetsering, målning och andra sedvanliga reparationer med anledning av lägenhetens försämring genom ålder och bruk. Detta gäller dock inte, om något annat har avtalats och hyresavtalet avser ett enfamiljshus eller en lägenhet inom en ägarlägenhetsfastighet (JB 12:15 2st).

Du måste se till att ingen ohyra förekommer (JB 12:17 1st).

Det finns vissa andra skyldigheter men dessa är de primära och de som jag antog skulle kunna utgöra ett problem utifrån din fråga. Jag hoppas du känner att svaret är tillräckligt. Annars är du varmt välkommen att ställa följdfrågor till oss på Lawline.

Adam Winqvist
Fick du svar på din fråga?