Hyresvärdens ansvar vid mögel i bostad

2021-01-31 i Hyresrätt
FRÅGA
Hej kan en hyresvärd bli dömd om han eller hon inte gör något åt svartmögel i en lägenhet?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Relevant lag:

Hyresförhållanden regleras i jordabalkens 12 kap. (hyreslagen), och det är där vi hittar de relevanta bestämmelserna.

Hyresvärdens ansvar:

Enligt 9 § hyreslagen ska hyresvärden överlämna bostaden i sådant skick att den enligt den "allmänna uppfattningen i orten är fullt brukbar för det avsedda ändamålet". Hyresvärden har även en skyldighet att upprätthålla detta skick under hela hyrestiden, 15 § hyreslagen. När en brist uppstår i en hyresbostad ska den därmed avhjälpas av hyresvärden inom skälig tid.

Hyresgästens rättigheter vid brister i bostaden:

Påföljderna vid brister i lägenheten regleras i 11 § hyreslagen, och innehåller fem punkter:

- Enligt första punkten i bestämmelsen har hyresgästen själv rätt att avhjälpa bristen på hyresvärdens bekostnad om hyresvärden underlåter att göra det efter tillsägelse.

- Andra punkten ger hyresgästen möjlighet att säga upp avtalet, om bristen inte kan avhjälpas utan dröjsmål eller om hyresvärden underlåter att efter tillsägelse ombesörja åtgärden så snart det kan ske. Uppsägning får endast ske om bristen är av väsentlig betydelse.

- Tredje punkten anger att hyresgästen har rätt till skälig nedsättning av hyran för den tid hyresbostaden är i bristfälligt skick. Är lägenheten oanvändbar ska hyran sättas ned helt. Rätten till hyresnedsättning gäller även retroaktivt.

- Fjärde punkten stadgar hyresgästens rätt till skadestånd, om hyresvärden inte visar att bristen inte beror på dennes försummelse. Hyresvärdens ansvar för skador omfattar både förmögenhetsskador som person- och sakskador. En hyresgäst kan således ha rätt att få ersättning för förstörda möbler, kläder och för att hälsan har påverkats negativt.

- Femte punkten anger att hyresgästen kan ansöka om ett åtgärdsföreläggande hos hyresnämnden, där hyresvärden föreläggs att avhjälpa bristen inom viss tid.

Kan hyresvärden bli dömd?

Det finns således flera åtgärder som kan aktualiseras om hyresvärden inte åtgärdar en brist som exempelvis mögel i en lägenhet. Hyresvärden kan ådömas att betala skadestånd för både person- och sakskador enligt 11 § 4 p. hyreslagen.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Ebba Thor
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (2079)
2021-10-21 Vad har hyresvärden för skyldigheter gällande reparationer?
2021-10-18 Rätt att bo kvar efter separation med sambo
2021-10-17 Får hyresvärden öka hyran vid byte av spis?
2021-10-13 Hyresgästens rättigheter när en hyreslägenhet visar sig vara obrukbar

Alla besvarade frågor (96470)