Hyresrabatter för näringsidkare

2020-05-14 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA
HejÄr ersättning från staten för hyresrabatt för näringsidkare enl regeringens stödpaket på grund av corona offentlig handling, vilka hyresvärdar företag som fått bidrag och vilka företag som fått rabatt, och storlek?
SVAR

Hej,

Det finns mycket information på länsstyrelsens hemsida om den statliga hyresrabatten för näringsidkare. Information finns även i Förordning om statligt stöd när vissa lokalhyresgäster fått rabatt på hyran SFS-nummer 2020:237

De branscher som omfattas av stödet är främst sällanköpshandel, hotell, restaurang och vissa andra verksamheter. Exempelvis omfattas butikshandel, logiverksamhet och arrangemang av kongresser/mässor men även konsumenttjänster så som tandläkare, fysioterapeutisk verksamhet, hår- och kroppsvård. Det finns en komplett lista här. https://www.boverket.se/contentassets/2907200575a8449780d8b2df5209395e/sni-koder-for-stod-nar-vissa-lokalhyresgaster-fatt-rabatt-pa-hyran.pdf

Stöd kan fås med maximalt 50 procent av den nedsatta fasta hyran, det vill säga den rabatt som hyresvärden och hyresgästen har kommit överens om för perioden 1 april till och med 30 juni. En begränsning är att stödet aldrig kan bli högre än 25 procent av den ursprungliga fasta hyran.

Förutsättningarna för att kunna söka stöd är:

Det ska finnas ett avtal om hyra av lokal, där hyran helt eller delvis är bestämd till ett fast belopp i kronor, har tecknats med en hyresgäst i utsatt bransch senast den 1 mars 2020.

Hyresgästen som anges i avtalet ska ha hyrt lokalen under perioden 1 april till och med den 30 juni 2020.

En överenskommelse om rabatt på lokalhyra, under perioden 1 april till och med 30 juni 2020, ska ha tecknats mellan hyresvärden och hyresgästen senast den 30 juni 2020.

I överenskommelsen ska den nya hyran understiga det fasta belopp som skulle ha betalats under samma period (enligt det hyresavtal som gällde 1 mars 2020) och i övrigt ska villkoren vara oförändrade.

Hur ansökan går till

Det är hyresvärden som ansöker om stödet. Ansvarig länsstyrelse (det finns flera i Sverige) kommer att handlägga och fatta beslut om stödet. Ansökan kommer att göras via en e-tjänst som Boverket ska ta fram. Stödet kan sökas från och med den 1 juli 2020 till och med den 31 augusti 2020.

Myndighetsbeslut och offentlig handling

Eftersom länsstyrelser är en statliga service myndigheter, tillsynsmyndigheter och överklagandeinstanser, omfattas beslut som myndigheten fattar av förvaltningslagen, offentlighets- och sekretesslagen och av offentlighetsprincipen. Det innebär att beslut som myndigheten fattar blir offentliga handlingar men innan dessa lämnas ut till personer som inte berörs av beslutet ska myndigheten först göra en s.k. sekretessprövning. För att kunna ta del av offentliga handlingar måste dessa vara färdigställda eller inkommen/upprättade av myndigheten enligt 2 kap 6 – 7 §§ tryckfrihetsförordningen. För att en handling ska vara offentlig måste den leva upp till vissa lagstadgade krav om återfinns i bestämmelserna ovan.

Sekretess kan innebära att vissa uppgifter i besluten inte är allmänna och att allmänheten därför inte får ta del av dessa uppgifter.

Stödet omfattas även av bestämmelser om offentliggörande, rapportering och registerföring som finns i 12 a § lagen (2013:388) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler och i förordningen (2016:605) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler. Det kan bland anant innebära att länsstyrelsen måste föra register om vilka näringsidkare som mottar statligt stöd.

Hyresrabatt för enskild näringsidkare

Om en enskild näringsidkare som inte är hyresvärd vill ha hyressänkning ska den förhandla om hyresrabatt med sin hyresvärd och få ett avtal där rabatten framgår. Avtal mellan hyresvärd och hyresgäst är privaträttsliga avtal och dessa är inte offentliga handlingar. Däremot kan dessa avtal utgöra bilagor i beslut som är offentliga handlingar men de kan då omfattas av sekretess.

Sammanfattningsvis

En lokalhyresgäst ska förhandla med sin hyresvärd om att få hyresrabatt och det är hyresvärde som ansöker om statligt stöd för hyresrabatt.

Det är länsstyrelsen som fattar beslut om stöd, besluten kommer att fattas från och med 1 juli 2020 – 3 aug 2020. Eftersom länsstyrelsen är en statlig myndighet omfattas beslut som myndigheten fattas av offentlighetsprincipen och andra offentligrättsliga lagar, det innebär att besluten kommer att bli offentliga handlingar till den del dessa inte omfattas av sekretess.

Vilka företag som har fått hyressänkning av sin hyresvärd kan vara en uppgift som eventuellt kan täckas av sekretess men eftersom lagen är ny har inte frågan prövats i domstol ännu. Inga Beslut har fattats i dagsläget eftersom ansökningar om stöd handläggs från 1 juli i år.

Besluten/handlingarna kommer att innehålla uppgifter som är relevanta för besluten men det är oklart vilka uppgifter som lämnas ut efter en sekretessprövning eftersom sådana görs i varje enskilt fall.

Om något är oklart i mitt svar kan du mejla mig jessica.konduk@lawline.se

Vänligen,

Jessica Konduk
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1278)
2021-04-12 Krävs samtycke till behövlig vård från båda föräldrarna för att LVU inte ska tillämpas?
2021-04-08 Vad gäller kring rätt till hemtjänst för äldre?
2021-04-05 Svarar Lawline på studenters skolfrågor?
2021-04-01 I vilken kommun röstar den som är långtidsintagen på fängelse?

Alla besvarade frågor (91260)