Hyresnedsättning på grund av vägglöss

2019-07-22 i Hyresrätt
FRÅGA
Haft vägglöss i hyreshuset. Tog därefter 5 veckor innan sanering . Samma för två år sedan. Fick då hyresreducering med halv hyra. Flyttade ut till annat boende i 5 veckor. Merkostnad varför jag nu betalat in halv hyra. Nu får jag hotbrev från hyresvärden att jag ska betala hela beloppet. Kan hyresvärden göra så här?Mvh Kerstin Aleryd kerstin.aleryd@live.se
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag uppfattar din fråga som att du har fått vägglöss i hyreshuset där du bor och på grund av det har du flyttat till ett annat boende under en viss tid, vilket har gett dig merkostnader.


Vägglöss ger rätt till hyresnedsättning

En hyresgäst har rätt till hyresreducering i de fall lägenheten är i bristfälligt skick och bristen inte beror på hyresgästen själv (12 kap. 11 § jordabalken och 12 kap. 16 § jordabalken). Ohyra som vägglös är att betrakta som en sådan brist i lägenheten hyresvärden har ett ansvar för (12 kap. 17 § jordabalken). Det gäller oavsett om hyresvärden har orsakat bristen eller inte. Hyresvärden har därför en skyldighet att sanera i hyreshuset och så länge det inte är du själv som har tagit dit ohyran har du rätt att få en nedsättning av hyran.

Hur stor nedsättningen av hyran ska vara kan variera beroende på hur stora besvären har varit men utgångspunkten är att hyran ska sättas ned till ett skäligt belopp. Normalt brukar en hyresnedsättning på grund av vägglöss sättas till 15 procent av hyran och ska beräknas från den hyresvärden underrättades om problemen till den dag problemen avhjälptes.

Om lägenheten har varit helt oanvändbar under en viss tid kan hyran för den perioden sättas ned helt.


För att få ersättning för dina merkostnader måste du kräva skadestånd

Du har alltid rätt till hyresreducering, oavsett om vägglössen beror på hyresvärdens försummelse eller inte. Därutöver kan hyresvärden ha ett skadeståndsansvar.

Att du har fått merkostnader för ett annat boende på grund av att du inte skulle kunna bo i lägenheten, är en typ av skada. Hyresvärden har ett skadeståndsansvar för brister som beror på hyresvärdens försummelse. Det gäller även sådana förmögenhetsskador som flyttkostnader och kostnader för dubbelt boende.

En hyresvärd anses normalt försumlig om hyresvärden känner till bristen eller borde känna till den, och inte i god tid vidtar åtgärder för att avhjälpa felet. Att väldigt lång tid passerar utan att hyresvärden åtgärdar problemet är sådant som kan betraktas som vårdslöst eller försumligt av hyresvärden. Om hyresvärden å andra sidan åtgärdar problemet inom rimlig tid, har hyresvärden normalt inte varit vårdslös och därför inte skadeståndsskyldig. Att saneringen var färdig efter fem veckor, och om det inleddes inom kort tid, talar för att hyresvärden inte har varit vårdslös.

Viktigt är dock att hyresvärdens skadeståndsansvar inte är detsamma som en hyresreducering. Att du har rätt till nedsättning av hyran innebär inte nödvändigtvis att du också har rätt till skadestånd. I ditt fall kan det därför bli så att du har rätt till nedsättning av hyran på grund av att det har funnits vägglöss i lägenheten och den under viss period kan ha varit obeboelig. Däremot är det inte säkert att du har rätt till ersättning för dina merkostnader.


Ha en god dialog med hyresvärden

Hyresvärden får förstås begära av dig att betala in hela hyresbeloppet om hyresvärden anser sig ha rättslig grund för det. Det är då viktigt att du framför din ståndpunkt och förklarar varför du inte ska göra det. Hyresvärden får dock inte agera hotfullt. Kommer du och hyresvärden inte överens om en nedsättning av hyran rekommenderar jag att du vänder dig till Hyresgästföreningen som kan hjälpa dig.


Sammanfattning

Så länge det inte är du själv som har tagit dit vägglössen, har du alltd rätt till en hyresnedsättning för den period problemet har funnits. I ditt fall bör nedsättningen motsvara minst 15 procent per dag från det att hyresvärden underrättades om problemet till det att felet avhjälptes. Om du inte alls kunnat bo i lägenheten en viss period ska hyran sänkas helt för den perioden.

Rätt till ersättning för merkostnader på grund av att du har haft ett annat boende har du bara om hyresvärden har varit försumlig. Enbart förekomsten av ohyra innebär inte att hyresvärden har varit försumlig och är därför inte direkt ersättningsskyldig för dina merkostnader. För att du ska ha rätt till skadestånd måste hyresvärden i princip ha underlåtit att vidta åtgärder under en längre tid.

Hoppas detta var svar på din fråga. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!

Vänligen,

Gustav Östlund
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (1586)
2020-04-05 Hur kräver man in en skuld från hyresgästen och hur vräker man hyresgästen?
2020-04-01 Hur mycket oljud måste man tåla från sina grannar i en hyreslägenhet?
2020-04-01 Innebär det en hyreshöjning om en gammal spis ersätts med en ny?
2020-03-31 Fråga om störningsnivåer i hyresrätter

Alla besvarade frågor (78751)