Hyresgästs vårdnadsplikt

2021-07-03 i Hyresrätt
FRÅGA
hyresvärden vill ha betalt för en ny matta i ett rum för att det har blivit en fläck som inte går att ta bort
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Din frågeställning är något oklar. Jag tolkar dock frågan som att hyresvärden vill ha betalt för att det uppstått en fläck som inte går att ta bort och du undrar om detta är något som du som hyresgäst måste stå för. Om det är så att jag misstolkat något, vänligen återkom med en ny fråga så skall jag försöka besvara den istället.Hyresgästens vårdnadsplikt

En hyresgäst har ett ansvar för att vårda bostaden väl och se till att inga onödiga skador uppkommer. Detta framgår av (12 kap. 24 § jordabalken).

Vårdnadsplikten innebär att du som hyresgäst måste se till att vidta de åtgärder som är lämpliga för den löpande skötseln av hyresrätten. Den löpande skötseln kan exempelvis vara att dammsuga och genomföra ordentliga städningar för att undvika eventuella skador på hyresrätten.

Om en hyresgäst brister i sin vårdnadsplikt genom att agera vårdslöst eller oaktsamt är hen skyldig att ersätta hyresvärden för skadan. Hyresvärden bär bevisbördan här. Det är även en skillnad på om en fläck bara råkat uppkomma och om den uppkommit på grund av att hyresgästen agerat vårdslöst eller försumligt. Om det bara råkat inträffa, då är ett annat fall och då ska hyresgästen som regel inte svara för detta.

Högsta domstolen har i ett rättsfall tagit upp några komponenter som man ska titta på vid en bedömning om en hyresgäst agerat vårdslöst. Detta framgår av (NJA 2011 s. 454). Bland annat skall man titta på risken för skada, sannolik skadas storlek, möjlighet att inse risk för skada och möjligheter att förebygga skadan.Bedömning i ditt fall

För att avgöra om en hyresgäst agerat vårdslöst eller försumligt i ett fall där skada uppkommit i bostaden, så måste en bedömning göras med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet. I din bakgrundsinformation framgår inte om du vidtagit vissa åtgärder för att minimera risken för att fläckar ska uppkomma. Det framgår således inte om du exempelvis genomfört noggranna städningar och på något vis agerat för att motverka uppkomsten av en fläck. Vidare saknas mer detaljerad information om hur pass stor fläcken är, varför den uppkommit m.m.

Med hänsyn till den begränsade bakgrundsinformationen så går det inte att ge ett säkert svar på huruvida du kommer att få stå för kostnaderna för att ta bort fläcken som uppkommit. Det är dock viktigt att meddela hyresvärden om skada eller brist i lägenheten. Skulle det uppstå någon ytterligare skada i bostaden, så är mitt råd att meddela hyresvärden så snabbt som möjligt. Om du missar att göra detta kan du bli skyldig att ersätta för ytterligare skada som uppkommer för att du inte meddelat i tid, ex. vid vattenläckor där skadorna kan bli omfattande.Återkom gärna med mer detaljerad information om situationen så ska jag försöka ge ett ännu djupgående svar.

Vänliga hälsningar,

Rijad Trubljanin
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (2082)
2021-10-24 Störande granne
2021-10-24 När är en varning om vräkning giltig?
2021-10-22 Är hyresgäst skyldig att underrätta hyresvärden om mögelskada?
2021-10-21 Vad har hyresvärden för skyldigheter gällande reparationer?

Alla besvarade frågor (96515)