Hyresgästs skadeståndsansvar när vätska spillts ut i samband med sjukdomsfall

Skada vid sjukdomfall

" Inte heller svarar hyresgästen för skador som uppstår genom olyckshändelse." skiver ni i ett tidigare utlägg. Min mor blev svårt sjuk o sedermera avled. I samband med detta har hon vält ut en trolig vätska som missfärgat en del av parkettgolvet .Nu vill hyresvärden ha ersättning för skadan. Har dödsboet el jag skyldighet att betala ?

mvh

Bo

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.


Hyresgäst behöver inte ersätta skador som uppstått genom olyckshändelser

En hyresgäst har ett ansvar för att vårda lägenheten väl. Om det uppkommer skador i lägenheten måste hyresgästen ersätta skadan, om den har orsakats genom hyresgästens vållande (12 kap. 24 § första stycket jordabalken). Hyresgästen måste på något sätt ha varit oaktsam och på grund av det orsakat skadan för att kunna bli ersättningsskyldig för den. Detta innebär att skador som uppstår genom olyckshändelser eller vanlig förslitning inte måste ersättas av hyresgästen, utan det faller under hyresvärdens underhållsansvar.

Att din mor råkade välta ut en vätska som har missfärgat golvet verkar ha varit en olyckshändelse och är alltså inte en sådan skada hyresgästen, eller dödsboet efter hyresgästen ska ersätta. Var vätskan däremot av något starkt ämne eller något annat som lätt hade kunnat orsaka missfärgningen av golvet, och den stod placerad någonstans där den lätt hade kunnat vältas ut och det hade kunnat gå att förutse att olyckan kunde hända, kan det vara att betrakta som oaktsamt att ha den stående framme och att din mor därför varit vållande. Det krävs dock att det har varit väldigt försumligt att låta den stå framme för att ersättningsskyldighet skulle kunna uppstå. Så länge en hyresgäst visar den "aktsamhet som skäligen kan krävas av en ordentlig person", har hyresgästen inte varit vållande till skadan.

Med andra ord behöver rena olyckshändelser, t.ex. i samband med sjukdomsfall, inte ersättas av hyresgästen.


Hyresvärden måste underrättas om sådant som kan orsaka omfattande skador

Det finns en regel som säger att, om det uppkommer en skada som ofördröjligen måste avhjälpas för att ett allvarligt problem inte ska uppstå, måste hyresgästen lämna hyresvärden meddelande om vad som har inträffat (12 kap. 24 § andra stycket jordabalken). Detta för att hyresvärden ska kunna förhindra att en skada uppstår eller begränsa en skada som redan inträffat. Om hyresgästen inte underrättar hyresvärden det inträffade, blir hyresgästen skyldig att ersätta skador som föranletts av dennes försumlighet.

Om det var så att vätskan inte torkades upp, och den på grund av det kunde orsaka större skador på golvet, hade hyresvärden behövt underrättas om det. Det gäller förstås bara om din mor faktiskt hade möjlighet att underrätta hyresvärden. Blev din mor svårt sjuk i samband med att vätskan spilldes ut, och därmed inte hade möjlighet att underrätta hyresvärden, har hon inte varit försumlig. Hon blev i sådant fall inte ersättningsskyldig för skadan.


Sammanfattning

Skador som uppstår genom olyckshändelser behöver inte ersättas av hyresgästen. Inträffade skadan i samband med sjukdomsfallet eller var det på något annat sätt en olyckshändelse, behöver din mor inte ersätta skadan.

Om vätskan låg kvar på golvet och därför orsakade större skador, hade hyresvärden behövt underrättas om det inträffade, annars kan ersättningsskyldighet uppstå. Om hyresvärden underrättades, eller om din mor inte kunde underrätta hyresvärden på grund av sjukdomsfallet, har hon inte varit försumlig och därmed inte ersättningsskyldig på den grunden heller.

Dödsboet behöver i sådant fall inte ersätta skadan.


Hoppas detta var svar på din fråga. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!

Vänligen,

Gustav ÖstlundRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”