FrågaOFFENTLIG RÄTTPolis23/05/2021

Husrannsakan och polisens användande av våld

Hur får vapenbeslag utföras?

Kan polisen bara tränga sig in i huset med våld utan hänsyn till ägarens situation..

T ex om ägaren har viktiga besök och önskar att polisen återkommer eller väntar utanför en halvtimme,

Skall inte hänsyn tas till omständigheterna om ägaren ännu inte dömts för något våldsbrott tidigare utan bara är misstänkt och det inte alls är klart om ägaren blir fälld. Om ägaren aldrig tidigare begått något brott av denna typ och det kan finnas anledning att förundersökningen läggs ned pga mildare brott, ålder över 75 år , nödvärnrätten kan vara tilämplig etc. Och det är fråga om en hagelbössa för småviltsjakt.

Var står det om vilka medel är tillämpliga för att direkt tvinga sig in i bostaden utan hänsyn till hur olämpligt det är för ägaran? Genom att direkt gå raktpå ägaren utan att säga någonting och ägaren inte brukar våld mot annnan person. Han kan be dem t ex vänta en stund utanför.

Har ni rättsfall?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på lawline!

Mitt svar kommer utgå från era två frågor; om polisen har rätt att utföra en husrannsakan och om detta får göras med våld utan hänsyn till den misstänktes situation. Jag tolkar det som att den husrannsakan inte är en del av den förundersökning som ni nämner utan att det rör sig om en förvaltningsrättslig åtgärd. Skulle åtgärden vara ett led i förundersökningen så utgår bedömning från det rättsprocessuella och ni får då gärna återkomma med er fråga.

Om polisens befogenhet att utföra husrannsakan:

Polisens rätt att utföra husrannsakan återfinns i 20 § st 1 polislagen (1984:387) (hädanefter PolisL). Där stadgas det att polisen har rätt att bereda sig tillträde till en bostad för att omhänderta ett föremål som polisen med stöd av lag eller annan författning ska omhänderta. Utan att veta bakgrunden skulle lagstödet här exempelvis kunna hänföra sig till 6. Kap 4 § vapenlagen (1996:67). Bestämmelsen 20 § st 3 PolisL meddelar dock att polisen endast i brådskande fall får bereda sig tillträde till bostad utan att polismyndigheten eller säkerhetspolisen beslutat om detta. Vidare krävs det enligt stycket också särskilda skäl för att en husrannsakan ska genomföras mellan kl 21-06 (nu vet jag inte tiden den genomfördes, men kanske är relevant i detta fall).

Om polisens rätt till att använda våld:

I 10 § PolisL stadgas att om andra mål skulle vara otillräckliga och det med hänsyn till omständigheterna är försvarligt, så får polisen använda våld för att genomföra en tjänsteåtgärd. Användandet av våld får dock endast användas i särskilda situationer som punktas upp i bestämmelsen. Här är punkt 6 av särskild vikt eftersom den innefattar situationen då polisen ska bereda sig tillträde till bl.a. rum. Av tredje stycket i bestämmelsen framgår det att vid punkt 6 måste polisen möts av motstånd när han försökt genomföra åtgärden, för att få bruka våld. Viktigt att komma ihåg under hela bedömningen av polisen utövande av våld är att det ska vara försvarligt i förhållande till omständigheterna, vilket innebär att polisen aldrig får tillta mer våld än vad situationen kräver.

Vad innebär detta i er situation:

Polisens befogenhet att genomföra en husrannsakan är svår att spekulera i, eftersom jag inte har någon närmare information om huruvida polisen utgått från ett beslut från polismyndigheten eller säkerhetspolisen. Vidare är det också svårt att ta ställning till om polisen användning av våld var befogad eftersom jag inte är införstådd med vilken typ av våld det var eller/om ni gjorde motstånd mot polisen.

Slutligen vad avser att polisen skulle stannat utanför er bostad i 30 min, så finns det ingen bestämmelse som uttryckligen stadgar att polisen i detta fall måste vänta innan de genomför en husrannsakan.

Hoppas att du fått svar på din fråga och att allt löser sig avseende er situation.

Lawline RådgivareRådgivare