Husrannsakan/ erkännande till brott

Hej!

Jag undrar om polisen får gå in i en lägenhet och utföra en undersökning/husrannsakan utan lägenhetsinnehavarens medgivande? Kan polisen påstå att de har bevis (att hen fått narkotika skickat till sin bostad per brev) så att hen medger det för att hen är rädd och överrumplad? Kan hen ta tillbaka ett "erkännande" om hen varit pressad och rädd?

Tacksam för svar

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline.

Av 28:1 Rättegångsbalk (1942:740) (RB), lär paragrafen här, följer att husrannsakan får ske i hus om det finns anledning att anta att ett brott har begåtts på vilket fängelse kan följa och det sker för att söka efter föremål som kan tas i beslag eller i förvar eller annars för att utröna omständigheter som kan vara av betydelse för utredning av brottet. Angående beviskravet ”anledning att anta” kan nämnas att det allmänt anses som den lägsta nivån, detta framgår av förarbetena, prop.1986/87:112, på sida 102 där uttrycket ”anledning förekommer” istället används med samma innebörd, läs förarbetena gärna här. Det framgår inte av frågan vilka faktiska bevis som legat till grund för misstanken, varför jag inte kan uttala mig om bevisen utgör "anledning att anta". Av frågan att döma rör misstanken någon form av narkotikabrott, något för vilket det är föreskrivet fängelse, detta enligt Narkotikastrafflagen (1968:64), läs lagen https://lagen.nu/1968:64. Läs exempelvis 1 eller 2 §§ som föreskriver fängelse om högst 3 år respektive 6 månader. Formuleringen ”på vilket fängelse kan följa” i 28:1 RB tar emellertid inte endast sikte på vad som är föreskrivet utan vad som kan följa även med beaktande av alla regler som kan inverka på straffskalan i skärpande eller mildrande riktning. Jag vet av frågan inga omständigheter som talar i vare sig skärpande eller mildrande riktning, jag tar således inte hänsyn till några sådana. Utifrån den givna informationen kan således en husrannsakan vidtas med den grund som nämnts. Angående erkännandet till brottet så kan detta erkännande tas tillbaka, det finns inga hinder mot detta. Svaret på din fråga är alltså att husrannsakan kan vidtas på den grunden. En annan sak är att det finns regler om vem som ska meddela förordnande om husrannsakan, dessa kan du läsa i 28:4 och 28:5 §§ som stadgar att det kan ske av undersökningsledare, åklagaren eller rätten och i vissa fall även Polismyndigheten eller polisman. Hur detta gått till framgår inte av frågan men det kan vara en bra idé att fundera över det och jämföra med nyss nämnda paragrafer. Jag hoppas att svaret var till din hjälp.

Vänligen,

Måns GottfriesRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Gripande, häktning, anhållande? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo