Husrannsakan enligt polislagen

2015-04-27 i Polis
FRÅGA
polisen letade efter en försvunnen person dom fick leta genom mitt husoch mina uthus. dagen efter låg det en lapp utanför min dörr. där stod det att för min kännedom har polisen sökt igenom mitt hus.dom har brutit upp ett fönster gått in och letat efter den försvunna personen.garderopsdörrarna stod öppna fönstret hade brytmärken haspen borta . min fråga får dom bryta sig in hos mig utan mitt medgivande . dom hade kunnat ring jag hade varit hemma på 10 min
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Jag utgår i mitt svar från att du med 'försvunnen person' avser någon som med laga stöd ska omhändertas av polisen, exempelvis LPT-patienter som är 'på rymmen' enligt LPT 47 § eller utlänningar som får tas i förvar enligt 10 kap. 17 § utlänningslagen. För dessa situationer är polislagen 20 § tillämplig. Enligt bestämmelsen får polisen vidta husrannsakan i den eftersöktes bostad för att leta efter honom eller henne. När det gäller husrannsakan i andra bostäder än just den eftersöktes krävs synnerliga skäl, vilka kan föreligga om det finns faktiska omständigheter som påtagligt visar att man med fog kan vänta sig att den sökte finns där husrannsakan avses ske, jfr JO 1985/86 s. 149 f.

Polismakten måste emellertid alltjämt beakta behovs- och proportionalitetsprinciperna, som för polislagens del är kodifierade i 8 § och i viss mån även 10 §. Principerna uttrycker sig i 8 § som så att "en polisman som har att verkställa en tjänsteuppgift skall under iakttagande av vad som föreskrivs i lag eller annan författning ingripa på ett sätt som är försvarligt med hänsyn till åtgärdens syfte och övriga omständigheter." Det framgår inte av dina uppgifter huruvida polisen visste om den de letade efter fanns i huset eller inte. Om så ändå var fallet skulle det sannolikt krävts att den eftersökte riskerades fly för att en så ingripande åtgärd som att med våld forcera en dörr ska ha ansetts försvarlig, särskilt med hänsyn till att polisen inte kontaktade dig innan de vidtog åtgärden. Min bedömning, utifrån de uppgifter du lämnat, är sålunda att detta inte var en lovlig husrannsakan.

MVH

Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Polis (272)
2020-07-06 Vad gör man om polisen inte tar upp anmälan?
2020-06-29 Kan jag sälja beslagtaget gods som återlämnats?
2020-06-25 Hur påverkar omhändertagande enligt LOB en villkorlig dom?
2020-06-16 Får man ifrågasätta polisens ingripanden?

Alla besvarade frågor (81877)