Hur tydligt bör äktenskapsförordet utformas?

FRÅGA
Hej!Jag har frågor beträffande skilsmässa och giftorättsgods därefter. Ifall man registrerat ett äktenskapsförord hos Skatteverket, som har bland annat följande innehållande text:All egendom som var och en av oss ägde vid äktenskapets ingående eller förvärvat under äktenskapet liksom all avkastning, ersättning eller annars vad som träder istället för sådan egendom, och oavsett var egendomen är belägen, skall vara försvararens enskilda egendom, som den andre inte skall ha i giftorätt i.Sådan egendom som var och en har erhållit genom arv, gåva eller testamente, innan äktenskapet eller under äktenskapet, liksom all avkastning ersättning eller annars vad som träder istället för sådan egendom, och oavsett var egendomen är belägen, skall vara försvararens enskilda egendom, som den andre inte skall ha i giftorätt i.Med ovan äktenskapsförord, som är signerade av båda parter, registrerat hos Skatteverket, har jag följande frågor:1) 100% aktier i ett bolag har överlåtits till mig under äktenskapet. Kan jag vara helt säker att den andre inte har giftorätt i detta aktiebolag?Gäller samma ifall jag själv startat ett aktiebolag under giftermålet och äger 100%?2) Jag planerar att köpa en fastighet på bolaget. Kan jag vara helt säker att den andre inte har giftorätt i denna fastighet?3) Jag gör en aktieutdelning till mitt privata konto. Kan jag vara helt säker att den andre inte har giftorätt i dessa pengar som ligger i mitt privata konto?Tack på förhand för hjälpen.
SVAR

Hejsan! Tack för att du vände dig till Lawline. Nedan kommer en redogörelse för din fråga.

Vad är problemet?

Jag tolkar det som att du undrar över hur pass garderad din egendom som du nämnt i frågan är med avseende till äktenskapsförordet. När det kommer till frågor om bodelning och äktenskapsförord är det äktenskapsbalken (ÄB) man i första hand vänder sig till.

Äktenskapsförordet som ni registrerat in till Skatteverket.

Utifrån ordalydelsen av det äktenskapsförord som du har angett i din fråga finner jag egentligen bara en anmärkning som möjligtvis hade kunnat påverka bedömningen till hur "säker" man hade kunnat känna sig om de tre omständigheterna som du har tagit upp. I äktenskapsförordet finns ingen tydlig definition av förvärv. Det kan då uppstå oklarheter i samtliga omständigheter som du undrar över med avseende till hur man hade tolkat äktenskapsförordet under en eventuell bodelning.

En bra lösning till detta är att man gör ett tillägg till äktenskapsförordet ovan där man definierar vad som anses utgöra ett förvärv, exempelvis köp, byte, gåva, arv, testamente, försäkringsersättning, skadestånd etc. Detta i syfte för att undanröja eventuella oklarheter som kan uppkomma under en bodelning.

Ett tillägg till ett äktenskapsförord anses som en ändring av ett äktenskapsförord och därför behöver man registrera in detta som ett nytt äktenskapsförord i enlighet med vad som stadgas 7 kap. 3 § ÄB.

Mer om äktenskapsförord kan du läsa om här.

Om du känner dig osäker på hur du kan gå vidare med din fråga rekommenderar jag dig att du bokar tid med en av våra duktiga jurister. Du kan boka tid enkelt och direkt på https://lawline.se/boka

Hoppas att du fick svar på din fråga! Skriv annars en kommentar så ska jag förtydliga så gott jag kan.

Med vänliga hälsningar,

Adam Rajab
Fick du svar på din fråga?