Hur spärrar jag min journal?

FRÅGA
Hur bär jag mig åt för att spärra min journal, som innehåller direkta kränkningar, lögner och förtal.
SVAR

Hej! Först och främst - tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du vill veta vad du ska göra för att få din patientjournal spärrad. Det finns alternativ, beroende på vad du vill att följden ska bli. Exempelvis kan du begära att vissa uppgifter i din journal ska bli spärrade, eller att journalen ska förstöras.

Den tillämpliga lagen för din situation är patientdatalagen (härefter förkortad PdL)

Spärra uppgifter

För att spärra uppgifter i din journal, kontaktar du din vårdgivare eller platsen där du får eller har fått din vård. Att spärra journaluppgifter innebär att ingen annan vårdgivare än den som du har varit hos kan se de uppgifter du väljer att spärra. (6 kap. 2 § första och fjärde stycket PdL).

Om du är missnöjd med hur uppgifter behandlas i din journal, kan du även kontakta din vårdgivares dataskyddsombud. Dataskyddsombudet har till uppgift att se till så att verksamheten behandlar dina personuppgifter på rätt sätt enligt dataskyddsförordningen.

Patientdatalagen säger att det finns en skyldighet för vårdgivare att föra journaler om sina patienter. (3 kap. 1 och 4 § PdL). Men syftet med patientjournaler är först och främst att bidra till en säker och god vård av patienten. (3 kap. 2 § PdL)

Förstöra journal

Du kan även ansöka om att få din journal förstörd, antingen helt eller delvis. För att få din journal förstörd, krävs det att det finns godtagbara skäl för ansökan, att journalen eller den del av den du avser att spärra inte behövs för din vård samt att det inte finns uppenbara skäl att bevara journalen från en allmän synpunkt. (8 kap. 4 § PdL)

Det är inspektionen för vård och omsorg som beslutar om din journal ska förstöras eller inte. Om Inspektionen för vård och omsorg avslår din ansökan om att förstöra din journal, kan du överklaga till allmän förvaltningsdomstol. (8 kap. 4 § PdL, 10 kap. 2 § PdL)

Sammanfattningsvis, för att spärra uppgifter i din journal kontaktar du din vårdgivare eller den plats där du får/har fått din vård. Du kan även kontakta din vårdgivares dataskyddsombud om du är missnöjd med hanteringen av dina personuppgifter. Om du vill ansöka om att förstöra hela eller delar av din journal, gör du det via Inspektionen för vård och omsorg. Om du skulle vilja överklaga inspektionens beslut, gör du det till allmän förvaltningsdomstol.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Cornelia Nilsson
Fick du svar på din fråga?